ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O30

Ciąża mnoga
Graviditas plurifetalis

O30.0

Ciąża bliźniacza
Graviditas duplex

O30.1

Ciąża trojacza
Graviditas triplex

O30.2

Ciąża czworacza
Graviditas quadriplex

O30.8

Inna ciąża mnoga
Graviditas plurifetalis alia

O30.9

Ciąża mnoga, nieokreślona
Graviditas plurifetalis, non specificata

O31

Powikłania typowe dla ciąży mnogiej
Complicationes graviditatis plurifetalis

O31.0

Płód pergaminowy
Fetus papyraceus

O31.1

Kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów
Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium continuata

O31.2

Kontynuowanie ciąży mnogiej po śmierci wewnątrzmacicznej jednego lub więcej płodów
Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium continuata

O31.8

Inne powikłania typowe dla ciąży mnogiej
Complicationes graviditatis plurifetalis aliae, specificatae

O32

Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu
Curatio matris ad malpraesentationem fetus notam sive suspectam

O32.0

Opieka położnicza z powodu położenia nieustalonego
Curatio matris ad positionem fetus instabilem

O32.1

Opieka położnicza z powodu przodowania miednicy płodu
Curatio matris ad positionem fetus pelvicam

O32.2

Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego
Curatio matris ad positionem fetus transversam et obliquam

O32.3

Opieka położnicza z powodu ułożenia odgięciowego twarzowego, czołowego i bródkowego
Curatio matris ad praesentationem fetus facie, fronte et mento

O32.4

Opieka położnicza z powodu wysokiego prostego ustawienia główki w terminie porodu
Curatio matris ad positionem capitis fetus altam in relatione ad terminum

O32.5

Opieka położnicza w ciąży mnogiej z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia jednego lub więcej płodów
Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium

O32.6

Opieka położnicza z powodu kilku nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu
Curatio matris ad malpresentationem fetus compositam

O32.8

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu
Curatio matris ad malpraesentationem fetus aliam

O32.9

Opieka położnicza z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu, nieokreślonego
Curatio matris ad malpraesentationem fetus, non specificata

O33

Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
Curatio matris ad disproportionem notam sive suspectam

O33.0

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zniekształceniem kości miednicy
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem ossium pelvicorum

O33.1

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej ogólnym zwężeniem miednicy
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem pelvis totalem

O33.2

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wchodu miednicy
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem aditus pelvis

O33.3

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wychodu miednicy
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem exitus pelvis

O33.4

Opieka położnicza z powodu mieszanej niewspółmierności porodowej pochodzenia matczynego i płodowego
Curatio matris ad disproportionem matris et fetus

O33.5

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem
Curatio matris ad disproportionem propter fetum inusitate magnum

O33.6

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem
Curatio matris ad disproportionem propter fetum hydrocephalicum

O33.7

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej innymi zniekształceniami płodu
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem fetalem aliam

O33.8

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej innego pochodzenia
Curatio matris ad disproportionem propter causas alias

O33.9

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej, nieokreślonej
Curatio matris ad disproportionem, non specificata

O34

Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy
Curatio matris ad abnormitates organorum pelvicorum notas sive suspectas

O34.0

Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy
Curatio matris ad malformationem uteri congenitam

O34.1

Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy
Curatio matris ad tumorem corporis uteri

O34.2

Opieka położnicza z powodu blizny macicy po uprzednim zabiegu chirurgicznym
Curatio matris ad cicatricem uteri post operationem praecedentem factam

O34.3

Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej
Curatio matris ad insufficientiam cervicis

O34.4

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości szyjki macicy
Curatio matris ad abnormitates cervicis alias

O34.5

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości ciężarnej macicy
Curatio matris ad abnormitates uteri gravidae alias

O34.6

Opieka położnicza z powodu patologii pochwy
Curatio matris ad abnormalitatem vaginae

O34.7

Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości sromu i krocza
Curatio matris ad abnormitatem vulvae et perinei

O34.8

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy
Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum alias

O34.9

Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości narządów miednicy, nieokreślona
Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum, non specificata

O35

Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu
Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus notas sive suspectas

O35.0

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu
Curatio matris ad malformationes systematis nervosi centralis fetus suspectas

O35.1

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) aberracji chromosomalnej u płodu
Curatio matris ad disordinem chromosomatosum (suspectum)

O35.2

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) choroby dziedzicznej u płodu
Curatio matris ad morbum fetus hereditarium suspectum

O35.3

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki
Curatio matris ad laesionem fetus infectione matris virali (suspectam)

O35.4

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez alkohol
Curatio matris ad laesionem fetus alcoholicam (suspectam)

O35.5

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez leki lub narkotyki
Curatio matris ad laesionem fetus medicamentosam (suspectam)

O35.6

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego przez napromienienie
Curatio matris ad laesionem fetus radiationalem (suspectam)

O35.7

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim
Curatio matris ad laesionem fetus proceduris medicinalis aliis (suspectam)

O35.8

Opieka położnicza z powodu innego (podejrzenia) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu
Curatio matris ad abnormalitates et laesiones fetus alias (suspectas)

O35.9

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzeń lub nieprawidłowości płodu, nieokreślonych
Curatio matris ad abnormalitates et laesiones fetus (suspectas), non specificata

O36

Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych
Curatio matris ad problema fetus nota sive suspecta alia

O36.0

Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh
Curatio matris ad rhesus-isoimmunizationem

O36.1

Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki
Curatio matris ad isoimmunisationem aliam

O36.2

Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu
Curatio matris cum hydrope fetali

O36.3

Opieka położnicza z powodu objawów niedotlenienia płodu
Curatio matris ad signa hypoxiae fetalis

O36.4

Opieka położnicza z powodu śmierci wewnątrzmacicznej
Curatio matris ad mortem intrauterinam

O36.5

Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu
Curatio matris ad staturam fetalem parvam

O36.6

Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu
Curatio matris ad staturam fetalem magnam

O36.7

Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej
Curatio matris ad fetum vivum in graviditate abdominali

O36.8

Opieka położnicza z powodu innych określonych zaburzeń płodowych
Curatio matris ad problemata fetalia alia, specificata

O36.9

Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nieokreślona
Curatio matris ad problemata fetalia, non specificata

O40

Wielowodzie
Polyhydramnion

O41

Inne zaburzenia wód i błon płodowych
Disordines liquoris et membranarum amnii alii

O41.0

Małowodzie
Oligohydramnion

O41.1

Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych
Infectio liquoris et membranarum amnii

O41.8

Inne określone zaburzenia wód i błon płodowych
Disordines liquoris et membranarum amnii alii, specificati

O41.9

Zaburzenie wód i błon płodowych, nieokreślone
Disordo liquoris et membranarum amnii, non specificatus

O42

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
Ruptura membranarum amnii praematura

O42.0

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej w ciągu 24 godzin
Ruptura membranarum amnii, initium partus per 24 horas

O42.1

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej po upływie 24 godzin
Ruptura membranarum amnii praematura, initium partus post 24 horas

O42.2

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku działań leczniczych
Ruptura membranarum amnii praematura, partus therapia prolongatus

O42.9

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nieokreślone
Ruptura membranarum amnii praematura, non specificata

O43

Zaburzenia łożyska
Morbi placentae

O43.0

Zespoły przetoczenia płodowo-łożyskowego
Syndroma transfusionis placentalis

O43.1

Wada rozwojowa łożyska
Malformatio placentae

O43.8

Inne zaburzenia łożyskowe
Morbi placaentae alii

O43.9

Zaburzenie łożyska, nieokreślone
Morbus placentae, non specificatus

O44

Łożysko przodujące
Placenta praevia

O44.0

Łożysko przodujące, bez krwawienia
Placenta praevia sine haemorrhagia

O44.1

Łożysko przodujące, z krwawieniem
Placenta praevia cum haemorrhagia

O45

Przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae]
Abruptio placentae praematura

O45.0

Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia
Abruptio placentae cum defectu coagulationis

O45.8

Inne postacie przedwczesnego oddzielenia łożyska
Abruptio placentae praematura alia

O45.9

Przedwczesne oddzielenie łożyska, nieokreślone
Abruptio placentae praematura, non specificata

O46

Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Haemorrhagia ante partum, non alibi classificata

O46.0

Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia
Haemorrhagia ante partum cum defectu coagulationis

O46.8

Inne krwawienie przedporodowe
Haemorrhagia ante partum alia

O46.9

Krwawienie przedporodowe, nieokreślone
Haemorrhagia ante partum, non specificata

O47

Poród fałszywy
Labores falsi

O47.0

Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży
Labores falsi ante 37 septimanas graviditatis completas

O47.1

Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później
Labores falsi per sive post 37 septimanas graviditatis completas

O47.9

Poród fałszywy, nieokreślony
Labores falsi, non specificatus

O48

Ciąża przenoszona
Graviditas prolongata

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.