ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O60

Poród przedwczesny
Labores praematuri et partus praematurus

O60.0

Przedwczesny początek czynności porodowej bez porodu
Labores praetermini sine partu

O60.1

Przedwczesna czynność porodowa z porodem przedwczesnym
Labores praematuri spontanei cum partu pretermini

O60.2

Przedwczesna czynność porodowa z porodem o czasie
Labores praetermini spontanei cum partu termini

O61

Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej
Inductio partus inefficax

O61.0

Nieskuteczne indukowanie farmakologiczne czynności porodowej
Inductio partus medicalis inefficax

O61.1

Nieskuteczne indukowanie instrumentalne czynności porodowej
Inductio partus instrumentalis inefficax

O61.8

Inne nieskuteczne indukowanie czynności porodowej
Inductio partus inefficax alia

O61.9

Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej, nieokreślone
Inductio partus inefficax, non specificata

O62

Nieprawidłowa czynność skurczowa
Abnormitates vis laborum

O62.0

Pierwotnie niedostateczna czynność skurczowa macicy
Contractiones uteri primariae inadaequatae

O62.1

Wtórnie niedostateczna czynność skurczowa macicy
Inertia uteri secundaria

O62.2

Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy
Inertia uteri alia

O62.3

Poród nagły
Partus praeceps

O62.4

Nadmierne napięcie mięśnia macicy, nieskoordynowane i przedłużone skurcze mięśnia macicy
Contractiones uteri hypotonicae, incoordinatae et prolongatae

O62.8

Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu
Abnormitates vis laborum aliae

O62.9

Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreślona
Abnormitas vis laborum, non specificatus

O63

Poród przedłużony
Partus prolongatus

O63.0

Przedłużenie pierwszego okresu porodu
Partus prolongatus, phasis prima

O63.1

Przedłużenie drugiego okresu porodu
Partus prolongatus, phasis secundaria

O63.2

Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka itd.
Partus gemini secundi, tertii et tardivus

O63.9

Przedłużenie czynności porodowej, nieokreślone
Partus prolongatus, non specificatus

O64

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ustawienia i ułożenia płodu
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus

O64.0

Poród patologiczny z powodu niepełnej rotacji główki płodu
Partus propter rotationem capitis fetus incompletam complicatus

O64.1

Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego
Partus propter praesentationem pelvis obstruens

O64.2

Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego
Partus propter praesentationem faciei complicatus

O64.3

Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego
Partus propter praesentationem frontis complicatus

O64.4

Poród patologiczny z powodu przodowania barku
Partus propter praesentationem omae complicatus

O64.5

Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego
Partus propter praesentationem (manuum, pedum) compositam complicatus

O64.8

Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus aliam complicatus

O64.9

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nieokreślonego
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus, non specificatus

O65

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki
Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus

O65.0

Poród patologiczny z powodu zniekształcenia miednicy
Partus propter pelvem deformatam complicatus

O65.1

Poród patologiczny z powodu miednicy ogólnie ścieśnionej
Partus propter contractionem aditus pelvis totalem complicatus

O65.2

Poród patologiczny z powodu ścieśnienia wchodu miednicy
Partus propter contractionem aditus pelvis complicatus

O65.3

Poród patologiczny z powodu ścieśnienia próżni i wychodu miednicy
Partus propter contractionem orificii et cavitatis mediae complicatus

O65.4

Poród patologiczny z powodu niewspółmierności płodowo-miednicowej, nieokreślony
Partus propter disproportionem fetus et pelvis, non specificatam complicatus

O65.5

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości narządów miednicy matki
Partus propter abnormitatem organorum pelvis matris complicatus

O65.8

Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowości miednicy matki
Partus propter abnormitates pelvis matris aliae complicatus

O65.9

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki, nieokreślony
Partus propter abnormitatem pelvis matris complicatus, non specificatus

O66

Inny poród patologiczny
Partus complicatus alius

O66.0

Poród patologiczny z powodu dystocji barkowej
Partus propter dystociam omae complicatus

O66.1

Poród patologiczny z powodu bliźniąt zahaczonych
Partus propter geminos transversos complicatus

O66.2

Poród patologiczny z powodu niezwykle dużego płodu
Partus propter fetum inusitate magnum complicatus

O66.3

Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowości płodu
Partus propter abnormitates fetus alias complicatus

O66.4

Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nieokreślona
Conatus partus inefficax, non specificatus

O66.5

Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie
Usus vacuum-extractoris et forcipis inefficax, non specificata

O66.8

Inny określony poród patologiczny
Partus complicatus alius, specificatus

O66.9

Poród patologiczny, nieokreślony
Partus complicatus, non specificatus

O67

Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Partus propter haemorrhagiam complicatus, non alibi classificatus

O67.0

Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia
Haemorrhagia intrapartualis propter defectum coagulationis

O67.8

Inne krwawienie śródporodowe
Haemorrhagia intrapartualis alia

O67.9

Krwawienie śródporodowe, nieokreślone
Haemorrhagia intrapartualis, non specificata

O68

Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia [ciężki stan] płodu
Partus propter asphyxiam fetus complicatus

O68.0

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu
Partus propter anomaliam rythmi cardiaci fetalis complicatus

O68.1

Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym
Partus propter meconium in fluido amniotico complicatus

O68.2

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym
Partus propter rythmum cardiacum irregularem et meconium in fluido amniotico complicatus

O68.3

Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu
Partus propter argumenta biochemica ad „stress“ fetus complicatus

O68.8

Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu
Partus propter argumenta ad „stress“ fetus alia complicatus

O68.9

Czynność porodowa i poród powikłane zagrożeniem płodu, nieokreślonym
Partus propter „stress“ fetus complicatus, non specificatus

O69

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowości pępowiny
Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus

O69.0

Czynność porodowa i poród powikłane przez wypadniecie pępowiny
Partus propter prolapsum chordae umbilicalis complicatus

O69.1

Czynność porodowa i poród powikłane przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem
Partus propter chordam umbilicalem collum circumvolutam complicatus

O69.2

Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny
Partus propter implicationem chordae umbilicalis aliam complicatus

O69.3

Czynność porodowa i poród powikłane przez krótką pępowinę
Partus propter chordam umbilicalem brevem complicatus

O69.4

Czynność porodowa i poród powikłane przez naczynia przodujące
Partus propter vasa praevia complicatus

O69.5

Czynność porodowa i poród powikłane przez uszkodzenie naczyń pępowiny
Partus propter laesionem vascularem chordae umbilicalis complicatus

O69.8

Czynność porodowa i poród powikłane przez inne nieprawidłowości pępowiny
Partus propter aliae complicationes chordae umbilicalis complicatus

O69.9

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowość pępowiny, nieokreśloną
Partus complicatus propter complicationem chordae umbilicalis, non specificatus

O70

Pęknięcie krocza w czasie porodu
Laesio perinei, per partum

O70.0

Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu
Laesio perinaei per partum, gradus primus

O70.1

Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu
Laesio perinei per partum, gradus secundus

O70.2

Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu
Laesio perinei per partum, gradus tertius

O70.3

Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
Laesio perinei per partum, gradus quartus

O70.9

Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone
Laesio perinei per partum, non specificatus

O71

Inny uraz położniczy
Trauma obstetricia alia

O71.0

Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej
Ruptura uteri, ante partum

O71.1

Pęknięcie macicy w czasie porodu
Ruptura uteri, per partum

O71.2

Poporodowe wynicowanie macicy
Inversio uteri postpartualis

O71.3

Rozdarcie szyjki macicy w czasie porodu
Laceratio cervicis uteri obstetricia

O71.4

Wysokie rozdarcie pochwy w czasie porodu
Laceratio solum parietalis vaginae obstetricia

O71.5

Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy
Laesio organorum pelvicorum obstetricia

O71.6

Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych
Laesio articulorum et ligamentorum obstetricia alia

O71.7

Krwiak miednicy z przyczyn położniczych
Haematoma pelvis obstetricum

O71.8

Inny określony uraz położniczy
Trauma obstetricum aliud, specificatum

O71.9

Uraz położniczy, nieokreślony
Trauma obstetricum, non specificatum

O72

Krwawienie poporodowe
Haemorrhagia post partum

O72.0

Krwotok w trzecim okresie porodu
Haemorrhagia post partum, phasis tertia

O72.1

Inny bezpośredni krwotok poporodowy
Haemorrhagia directa, post partum, alia

O72.2

Późny i wtórny krwotok poporodowy
Haemorrhagia tarda, post partum

O72.3

Poporodowe zaburzenia krzepnięcia
Coagulopathia sanguinis, post partum

O73

Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
Retentio placentae et membranarum placentae, sine haemorrhagia

O73.0

Zatrzymanie łożyska bez krwotoku
Retentio placentae, sine haemorrhagia

O73.1

Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
Retentio placentae partialis et membranarum, sine haemorrhagia

O74

Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Complicationes anaesthesionales, per partum

O74.0

Zachłystowe zapalenie płuc spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
Pneumonia aspirationalis anaesthesionalis, per partum

O74.1

Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Complicationes pulmonum anaesthesionales aliae, per partum

O74.2

Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
Complicationes cardiacae anaesthesionales, per partum

O74.3

Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu ze strony ośrodkowego układu nerwowego
Complicationes systematis nervosi centralis anaesthesioanles, per partum

O74.4

Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w trakcie czynności porodowej lub porodu
Reactio toxica anaesthesionalis, per partum

O74.5

Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności porodowej lub porodu
Cephalalgia propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per partum

O74.6

Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności porodowej i porodu
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, aliae, per partum

O74.7

Nieudana lub trudna intubacja w trakcie czynności porodowej i porodu
Intubatio inefficax sive difficilis, per partum

O74.8

Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
Complicationes anaesthesionales, aliae, per partum

O74.9

Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu, nieokreślone
Complicatio anaesthesionalis, non specificata, per partum

O75

Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes per partum aliae, non alibi classificatae

O75.0

Stan zagrożenia ciężarnej w trakcie czynności porodowej i porodu
Exhaustio matris per partum

O75.1

Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu
Afflictus (shock) per sive post partum

O75.2

Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej
Pyrehia per partum, non alibi classificata

O75.3

Inne zakażenia w czasie porodu
Infectiones, aliae, per partum

O75.4

Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych
Complicationes propter chirurgiam obstetriciam sive proceduras aliae

O75.5

Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego
Partus post ruputuram membranarum arteficialiem prolongatus

O75.6

Opóźniony poród po samoistnym lub nieokreślonym pęknięciu pęcherza płodowego
Partus post rupturam membranarum spontaneam sive non specificatam prolongatus

O75.7

Poród drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim
Partus vaginalis post sectionem caesaream praecedentem

O75.8

Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu
Complicationes partus aliae, specificatae

O75.9

Powikłania czynności porodowej lub porodu, nieokreślone
Complicatio partus, non specificata

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.