MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

N00-N08

Bolesti glomerula bubrega

N00

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom
Syndroma nephritica acuta

N00.0

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, manja nepravilnost glomerula
Syndroma nephritica acuta, laesiones glomerulares minores

N00.1

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N00.2

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni membranozni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranosa diffusa

N00.3

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N00.4

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N00.5

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N00.6

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, bolest gustih depozita
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N00.7

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis extracapillaris

N00.8

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, drugi glomerulonefritis
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis proliferativa

N00.9

Akutni zapaljenski bubrežni sindrom, glomerulonefritis, neoznačen
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis, non specificata

N01

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom
Syndroma nephriticum progressivum peracutum

N01.0

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, manja nepravilnost glomerula
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, laesiones glomerulares minores

N01.1

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N01.2

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni membranozni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N01.3

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N01.4

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N01.5

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N01.6

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, bolest gustih depozita
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N01.7

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis extracapillaris

N01.8

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, drugi glomerulonefritis
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis proliferativa

N01.9

Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom, glomerulonefritis, neoznačen
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis, non specificata

N02

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći
Haematuria recidiva et persistens

N02.0

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, manja nepravilnost glomerula
Haematuria recidiva et persistens, laesiones glomerulares minores

N02.1

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N02.2

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, difuzni membranozni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranosa diffusa

N02.3

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N02.4

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N02.5

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N02.6

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, bolest gustih depozita
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N02.7

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis extracapillaris

N02.8

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, drugi glomerulonefritis
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis proliferativa

N02.9

Povratna i trajna pojava krvi u mokraći, glomerulonefritis, neoznačen
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis, non specificata

N03

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom
Syndroma nephriticum chronicum

N03.0

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, manja nepravilnost glomerula
Syndroma nephriticum chronicum, laesiones glomerulares minores

N03.1

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N03.2

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni membranozni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N03.3

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N03.4

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N03.5

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N03.6

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, bolest gustih depozita
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N03.7

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis extracapillaris

N03.8

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, drugi glomerulonefritis
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis proliferativa

N03.9

Hronični zapaljenski bubrežni sindrom, glomerulonefritis, neoznačen
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis, non specificata

N04

Nefrotski sindrom
Syndroma nephroticum

N04.0

Nefrotski sindrom, manja nepravilnost glomerula
Syndroma nephroticum, laesiones glomerulares minores

N04.1

Nefrotski sindrom, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N04.2

Nefrotski sindrom, difuzni membranozni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N04.3

Nefrotski sindrom, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N04.4

Nefrotski sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N04.5

Nefrotski sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N04.6

Nefrotski sindrom, bolest gustih depozita
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N04.7

Nefrotski sindrom, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis extracapillaris

N04.8

Nefrotski sindrom, drugi glomerulonefritis
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis proliferativa

N04.9

Nefrotski sindrom, glomerulonefritis, neoznačen
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis, non specificata

N05

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom
Syndroma nephriticum non specificatum

N05.0

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, manja nepravilnost glomerula
Syndroma nephriticum non specificatum, laesiones glomerulares minores

N05.1

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N05.2

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni membranozni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N05.3

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N05.4

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N05.5

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N05.6

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, bolest gustih depozita
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N05.7

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis extracapillaris

N05.8

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, drugi glomerulonefritis
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis proliferativa

N05.9

Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom, glomerulonefritis, neoznačen
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis, non specificata

N06

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

N06.0

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, manja nepravilnost glomerula
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, laesiones glomerulares minores

N06.1

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N06.2

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, difuzni membranozni glomerulonefritis
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N06.3

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N06.4

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N06.5

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N06.6

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, bolest gustih depozita
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N06.7

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis extracapillaris

N06.8

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, drugi glomerulonefritis
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis proliferativa

N06.9

Izolovana proteinurija sa označenim morfološkim oštećenjem, glomerulonefritis, neoznačen
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis, non specificata

N07

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu
Nephropathia hereditaria non alibi classificata

N07.0

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, manja nepravilnost glomerula
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, laesiones glomerulares minores

N07.1

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, fokalne i segmentalne lezije glomerula
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N07.2

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, difuzni membranozni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N07.3

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, difuzni mezangijalni proliferativni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N07.4

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N07.5

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N07.6

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, bolest gustih depozita
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N07.7

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, difuzni polumesečasti glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis extracapillaris

N07.8

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, drugi glomerulonefritis
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis proliferativa

N07.9

Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu, glomerulonefritis, neoznačen
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis, non specificata

N08

Oboljenje glomerula bubrega u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Glomerulonephropathia in morbis alibi classificatis

N08.0

Oboljenje glomerula bubrega u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Glomerulonephropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N08.1

Oboljenje glomerula bubrega kod neoplazmi
Glomerulonephropathia neoplastica

N08.2

Oboljenje glomerula bubrega u bolestima krvi i poremećajima imuniteta
Glomerulonephropathia in morbis sanguinis et disordinibus systematis imunologicis

N08.3

Oboljenje glomerula bubrega kod šećerne bolesti (E10-E14 sa zajedničkim četvrtim mestom .2)
Glomerulonephropathia diabetica (E10-E14 sa zajedničkim četvrtim mestom .2)

N08.4

Oboljenje glomerula bubrega kod bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma
Glomerulonephropathia in morbis glandularum endocrinarum nutritionis et metabolismi
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

N08.5

Oboljenje glomerula bubrega u sistemskim bolestima vezivnog tkiva
Glomerulonephropathia in morbis textus connexivi systemicis

N08.8

Oboljenje glomerula bubrega u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Glomerulonephropathia in morbis aliis alibi classificatis

N10-N16

Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega

N17-N19

Bubrežna insuficijencija

N20-N23

Urolitijaza - mokraćni kamenci

N25-N29

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega

N30-N39

Druge bolesti mokraćnog sistema

N40-N51

Bolesti muških polnih organa

N60-N64

Bolesti dojke

N70-N77

Zapaljenja ženskih organa male karlice

N80-N98

Nezapaljenske bolesti polnih organa žene

N99-N99

Drugi poremećaji mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.