MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

E00-E07

Choroby štítnej žľazy

E10-E14

Diabetes mellitus

E15-E16

Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

E20-E35

Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním

E40-E46

Choroby z podvýživy

E50-E64

Iné nedostatky vo výžive

E65-E68

Obezita a iná nadmerná výživa

E70-E90

Metabolické poruchy

E70

Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum

E70.0

Klasická fenylketonúria
Phenylketonuria classica

E70.1

Iná hyperfenylalaninémia
Hyperphenylalaninaemiae aliae

E70.2

Porucha metabolizmu tyrozínu
Disordo metabolismi thyrosini

E70.3

Albinizmus
Albinismus

E70.8

Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii

E70.9

Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená
Disordo metabolismi aminoacidorum aromaticorum, non specificatus

E71

Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a poruchy metabolizmu mastných kyselín
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et metabolismi acidorum steaticorum

E71.0

Choroba javorového sirupu [Leucinóza]
Morbus sirupus aceris-urina

E71.1

Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii

E71.2

Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená
Disordo metabolismi aminoacidorum catenosorum, non specificatus

E71.3

Porucha metabolizmu mastných kyselín
Disordines metabolismi acidorum stearicorum

E72

Iná porucha metabolizmu aminokyselín
Disordines metabolismi aminoacidorum, alii

E72.0

Porucha transportu aminokyselín
Disordines transportationis aminoacidorum

E72.1

Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru
Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure

E72.2

Porucha metabolického cyklu močoviny
Disordines metabolismi ureae

E72.3

Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu
Disordines metabolismi lysini et hydroxylysini

E72.4

Porucha metabolizmu ornitínu
Disordines metabolismi ornithini

E72.5

Porucha metabolizmu glycínu
Disordines metabolismi glycini

E72.8

Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená
Disordines metabolismi aminoacidorum alii, specificati

E72.9

Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená
Disordo metabolismi aminoacidorum, non specificatus

E73

Intolerancia laktózy
Intolerantia lactosi

E73.0

Vrodený nedostatok laktázy
Deficientia lactasi congenita

E73.1

Sekundárny nedostatok laktázy
Deficientia lactasi secundaria

E73.8

Iná intolerancia laktózy
Intolerantia lactosi alia

E73.9

Intolerancia laktózy, bližšie neurčená
Intolerantia lactosi, non specificata

E74

Iná porucha metabolizmu sacharidov
Disordines metabolismi carbohydratorum alii

E74.0

Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)
Accumulatio glycogeni abnormalis

E74.1

Porucha metabolizmu fruktózy
Disordines metabolismi fructosi

E74.2

Porucha metabolizmu galaktózy
Disordines metabolismi galactosi

E74.3

Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov
Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii

E74.4

Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy
Disordines metabolismi pyruvati et gluconeogenesis

E74.8

Iná porucha metabolizmu sacharidov, bližšie určená
Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati

E74.9

Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená
Disordo metabolismi carbohydrati, non specificatus

E75

Porucha metabolizmu sfingolipidov a iná porucha ukladania lipidov
Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii

E75.0

GM2-gangliozidóza
Gangliosidosis GM2

E75.1

Iná gangliozidóza
Gangliosidoses aliae

E75.2

Iná sfingolipidóza
Sphingolipidosis alia

E75.3

Sfingolipidóza, bližšie neurčená
Sphingolipidosis, non specificata

E75.4

Neurónová ceroidová lipofuscinóza
Neuronalis ceroides lipofuscinosis

E75.5

Iná porucha ukladania lipidov
Disordines depositionis lipidorum alii

E75.6

Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená
Disordo depositionis lipidorum, non specificatus

E76

Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu
Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum

E76.0

Mukopolysacharidóza, typ I
Mucopolysaccharidosis, typus I

E76.1

Mukopolysacharidóza, typ II
Mucopolysaccharidosis, typus II

E76.2

Iná mukopolysacharidóza
Mucopolysaccharidoses alii

E76.3

Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená
Mucopolysaccharidoses, non specificatae

E76.8

Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum alii

E76.9

Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum, non specificatus

E77

Porucha metabolizmu glykoproteínov
Disordines metabolismi glycoproteini

E77.0

Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov
Disordines modificationis posttranslationalis enzymarum lysosomarium

E77.1

Porucha odbúrania glykoproteínov
Disordines in degradatione glycoproteini

E77.8

Iná porucha metabolizmu glykoproteínov
Disordines metabolismi glycoproteini alii

E77.9

Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená
Disordo metabolismi glycoproteini, non specificatus

E78

Porucha metabolizmu lipoproteínov a iná lipidémia
Disordines metabolismi lipoproteini et lipidaemiae alii

E78.0

Izolovaná hypercholesterolémia
Hypercholesterolaemia vera

E78.1

Izolovaná hypertriacylglycerolémia
Hyperglyceridaemia vera

E78.2

Zmiešaná hyperlipidémia
Hyperlipidaemia mixta

E78.3

Hyperchylomikronémia
Hyperhylomicronaemia

E78.4

Iná hyperlipidémia
Hyperlipidaemia alia

E78.5

Hyperlipidémia, bližšie neurčená
Hyperlipidaemia, non specificata

E78.6

Nedostatok lipoproteínov
Deficientia lipoproteini

E78.8

Iná porucha metabolizmu lipoproteínov
Disordines metabolismi lipoproteini alii

E78.9

Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená
Disordo metabolismi lipoproteini, non specificatus

E79

Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu
Disordines metabolismi purini et pyrimidini

E79.0

Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny
Hyperuricaemia asymptomatica

E79.1

Leschov-Nyhanov syndróm
Syndroma Lesch-Nyhan

E79.8

Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu
Disordines metabolismi purini et pyrimidini alii

E79.9

Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená
Disordo metabolismi purini et pyrimidini, non specificatus

E80

Porucha metabolizmu porfyrínu a bilirubínu
Porphyria et disordines metabolismi bilirubini

E80.0

Dedičná erytropoetická porfýria
Porphyria erythropoietica hereditaria

E80.1

Porphyria cutanea tarda
Porphyria cutanea tarda

E80.2

Iná porfýria
Porphyria alia

E80.3

Porucha katalázy a peroxidázy
Disordines catalasis et peroxidasis

E80.4

Gilbertov syndróm
Syndroma Gilbert

E80.5

Criglerov-Najjarov syndróm
Syndroma Crigler-Najjar

E80.6

Iná porucha metabolizmu bilirubínu
Disordines metabolismi bilirubinorum alii

E80.7

Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená
Disordo metabolismi bilirubini, non specificatus

E83

Porucha metabolizmu minerálov
Disordines metabolismi mineralium

E83.0

Porucha metabolizmu medi
Disordo metabolismi cupri

E83.1

Porucha metabolizmu železa
Disordines metabolismi ferri

E83.2

Porucha metabolizmu zinku
Disordines metabolismi zinci

E83.3-

Porucha metabolizmu fosforu a fosfatázy

E83.30

Familiárna hypofosfatemická rachitída

E83.31

Rachitída závislá od vitamínu D

E83.38

Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz

E83.39

Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená

E83.4

Porucha metabolizmu horčíka
Disordines metabolismi magnesii

E83.5-

Porucha metabolizmu vápnika

E83.50

Kalcifylaxia

E83.58

Iná porucha metabolizmu vápnika

E83.59

Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená

E83.8

Iná porucha metabolizmu minerálov
Disordines metabolismi mineralium alii

E83.9

Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená
Disordo metabolismi mineralium, non specificatus

E84

Cystická fibróza
Fibrosis cystica

E84.0

Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi
Fibrosis cystica pulmonalis

E84.1

Cystická fibróza s črevnými prejavmi
Fibrosis cystica intestinalis

E84.8-

Cystická fibróza s črevnými prejavmi

E84.80

Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi

E84.87

Cystická fibróza s inými mnohopočetnými prejavmi

E84.88

Cystická fibróza s inými prejavmi

E84.9

Cystická fibróza, bližšie neurčená
Fibrosis cystica, non specificata

E85

Amyloidóza
Amyloidosis

E85.0

Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie
Amyloidosis heredofamiliaris, non-neuropathica

E85.1

Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou
Amyloidosis heredofamiliaris neuropathica

E85.2

Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená
Amyloidosis heredofamiliaris, non specificata

E85.3

Sekundárna systémová amyloidóza
Amyloidosis systemica secundaria

E85.4

Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza
Amyloidosis localisata

E85.8

Iná amyloidóza
Amyloidosis alia

E85.9

Amyloidóza, bližšie neurčená
Amyloidosis, non specificata

E86

Dehydratácia, hypovolémia
Dehidratio et hypovolaemia

E87

Iná porucha rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy
Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii

E87.0

Hyperosmolalita a hypernatriémia
Hyperosmolalia et hypernatraemia

E87.1

Hypoosmolalita a hyponatriémia
Hypoosmolalia et hyponatraemia

E87.2

Acidóza
Acidosis

E87.3

Alkalóza
Alkalosis

E87.4

Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
Disordo aequilibrii acidobasici mixtus

E87.5

Hyperkaliémia
Hyperkaliaemia

E87.6

Hypokaliémia
Hypokaliaemia

E87.7

Preťaženie tekutinou
Hypervolaemia

E87.8

Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde
Disordines aequlibrii electrolyti et fluidi alii, non alibi classificati

E88

Iná porucha metabolizmu
Disordines metabolismi alii

E88.0

Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde
Disordines metabolismi plasma-proteini, non alibi classificati

E88.1

Lipodystrofia, nezatriedená inde
Lipodystrophia, non alibi classificata

E88.2

Lipomatóza, nezatriedená inde
Lipomatosis, non alibi clasificata

E88.3

Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)
Syndroma tumor lysis

E88.8

Iná bližšie určená metabolická porucha
Disordines metabolismi alii, specificati

E88.9

Metabolická porucha, bližšie neurčená
Disordo metabolismi, non specificatus

E89

Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, nezatriedená inde
Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi classificati

E89.0

Hypotyreóza po lekárskom výkone
Hypothyreoidismus postproceduralis

E89.1

Hypoinzulinémia po lekárskom výkone
Hypoinsulinaemia postproceduralis

E89.2

Hypoparatyreóza po lekárskom výkone
Hypoparathyreoidismus postproceduralis

E89.3

Hypopituitarizmus po lekárskom výkone
Hypopituitarismus postproceduralis

E89.4

Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone
Hypofunctio ovarii postproceduralis

E89.5

Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone
Hypofunctio testicularis postproceduralis

E89.6

Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone
Hypofunctio adrenocorticalis (-medullaris) postproceduralis

E89.8

Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone
Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii

E89.9

Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená
Disordo glandulae endocrinae et disordo metabolismi postproceduralis, non specificatus

E90

Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde
Disordes nutritionis et disordines metabolismi in morbis alibi classificatis

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.