Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O85

Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
Sepsis puerperalis

O86

Inne zakażenia połogowe
Infectiones puerperales aliae

O86.0

Zakażenia chirurgicznych ran położniczych
Infectio vulneris chirurgici obstetricii

O86.1

Inne zakażenia dróg rodnych po porodzie
Infectio tractus genitalis, alia, post partum

O86.2

Zakażenie dróg moczowych po porodzie
Infectio tractus urinarii, post partum

O86.3

Inne zakażenia układu moczowo-płciowego w następstwie porodu
Infectiones tractus genitourinarii aliae, post partum

O86.4

Gorączka nieznanego pochodzenia po porodzie
Temperatura postpartualis, causa ignota

O86.8

Inne określone zakażenia połogowe
Infectiones puerperales aliae, specificatae

O87

Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu
Complicationes venosae puerperales

O87.0

Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w czasie połogu
Thrombophlebitis puerperalis, superficialis

O87.1

Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu
Thrombophlebitis profunda puerperalis

O87.2

Guzy krwawnicowe w czasie połogu
Haemorrhoides puerperales

O87.3

Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu
Thrombosis venosa cerebralis in puerperio

O87.8

Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu
Complicationes venosae puerperales aliae

O87.9

Powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu, nieokreślone
Complicatio venosa puerperalis, non specificata

O88

Zator położniczy
Embolia obstetricia

O88.0

Zator powietrzny z przyczyn położniczych
Embolia aero obstetricia

O88.1

Zator płynem owodniowym
Embolia fluido amniotico

O88.2

Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych
Embolia coagulo sanguinis obstetricia

O88.3

Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych
Embolia septica et pyemica obstetricia

O88.8

Inny zator z przyczyn położniczych
Embolia obstetricia alia

O89

Powikłania znieczulenia w okresie połogu
Complicationes anaesthesionales, per puerperium

O89.0

Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Complicationes pulmonales anaestesionales, per puerperium

O89.1

Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Complicationes cardiacae anaestesionales, per puerperium

O89.2

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Complicationes sistematis nervorum centralis anaesthesionales, per puerperium

O89.3

Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w czasie połogu
Reactio toxica propter anaesthesiam localem, per puerperium

O89.4

Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie połogu
Cephaliea propter anaesthesiam spianlem et epiduralem, per puerperium

O89.5

Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie połogu
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per puerperium, aliae

O89.6

Nieudana lub trudna intubacja w czasie połogu
Intubatio inefficax sive difficilis, per puerperium

O89.8

Inne powikłania znieczulenia w czasie połogu
Complicationes anaesthesionales, per puerperium, aliae

O89.9

Powikłania znieczulenia w czasie połogu, nieokreślone
Complicatio anaesthesionalis, per puerperium, non specificata

O90

Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes puerperales, non alibi classificatae

O90.0

Rozejście się rany po cięciu cesarskim
Ruptura vulneris sectiones caesarea facti

O90.1

Rozejście się rany krocza
Ruptura vulneris perinealis obstetriciae

O90.2

Krwiak rany położniczej
Haematoma vulneris obstetricii

O90.3

Kardiomiopatia w czasie połogu
Cardiomyopathia puerperalis

O90.4

Poporodowa ostra niewydolność nerek
Insuficientia renalis postpartualis acuta

O90.5

Poporodowe zapalenie tarczycy
Thyroiditis postpartualis

O90.8

Inne powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes puerperales aliae, non alibi classificatae

O90.9

Powikłanie okresu połogowego, nieokreślone
Complicatio puerperalis, non specificata

O91

Zakażenia piersi związane z porodem
Mastitis per lactationem

O91.0

Zakażenie brodawki sutkowej związane z porodem
Infectio papille mammae cum lactatione associata

O91.1

Ropień piersi związany z porodem
Abscessus mammae per lactationem

O91.2

Nieropne zapalenie piersi związane z porodem
Mastitis non purulenta per lactationem

O92

Inne choroby piersi i zaburzenia laktacji związane z porodem
Disordines mammae et lactationes alii

O92.0

Wciągnięcie brodawki sutkowej związane z porodem
Papilla mammae post partum et per puerperium retracta
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

O92.1

Pęknięcie brodawki sutkowej związane z porodem
Fissura papillae mammae post partum et per puerperium

O92.2

Inne i nieokreślone zaburzenia piersi związane z porodem
Morbi mammae post partum alii, non specificati

O92.3

Brak pokarmu
Agalactia

O92.4

Niedostateczna ilość pokarmu
Hypogalactia

O92.5

Zahamowanie laktacji
Agalactia arteficialis

O92.6

Mlekotok
Galactorrhoea

O92.7

Inne i nieokreślone zaburzenia laktacji
Disordines lactationales alii, non specificata

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.