MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O30

Mnohočetné těhotenství
Graviditas plurifetalis

O30.0

Těhotenství dvojčetné
Graviditas duplex

O30.1

Těhotenství trojčetné
Graviditas triplex

O30.2

Těhotenství čtyřčetné
Graviditas quadriplex

O30.8

Jiné mnohočetné těhotenství
Graviditas plurifetalis alia

O30.9

Mnohočetné těhotenství NS
Graviditas plurifetalis, non specificata

O31

Komplikace mnohočetného těhotenství
Complicationes graviditatis plurifetalis

O31.0

Fetus papyraceus
Fetus papyraceus

O31.1

Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium continuata

O31.2

Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium continuata

O31.8

Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
Complicationes graviditatis plurifetalis aliae, specificatae

O32

Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohuplodu
Curatio matris ad malpraesentationem fetus notam sive suspectam

O32.0

Péče o matku pro nestálou polohu plodu
Curatio matris ad positionem fetus instabilem

O32.1

Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
Curatio matris ad positionem fetus pelvicam

O32.2

Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
Curatio matris ad positionem fetus transversam et obliquam

O32.3

Péče o matku pro polohu plodu předhlavím‚ čelní nebo obličejovou
Curatio matris ad praesentationem fetus facie, fronte et mento

O32.4

Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
Curatio matris ad positionem capitis fetus altam in relatione ad terminum

O32.5

Péče o matku při vícečetném těhotenství s nepříznivou nebo patologickou polohoujednoho nebo více plodů
Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium

O32.6

Péče o matku po úpravě polohy
Curatio matris ad malpresentationem fetus compositam

O32.8

Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
Curatio matris ad malpraesentationem fetus aliam

O32.9

Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
Curatio matris ad malpraesentationem fetus, non specificata

O33

Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví
Curatio matris ad disproportionem notam sive suspectam

O33.0

Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem ossium pelvicorum

O33.1

Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem pelvis totalem

O33.2

Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem aditus pelvis

O33.3

Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem exitus pelvis

O33.4

Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkoua plodem
Curatio matris ad disproportionem matris et fetus

O33.5

Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
Curatio matris ad disproportionem propter fetum inusitate magnum

O33.6

Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
Curatio matris ad disproportionem propter fetum hydrocephalicum

O33.7

Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami‚ malformacemi plodu
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem fetalem aliam

O33.8

Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
Curatio matris ad disproportionem propter causas alias

O33.9

Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
Curatio matris ad disproportionem, non specificata

O34

Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřskýchpánevních orgánů
Curatio matris ad abnormitates organorum pelvicorum notas sive suspectas

O34.0

Péče o matku pro vrozené vady dělohy
Curatio matris ad malformationem uteri congenitam

O34.1

Péče o matku pro nádor těla děložního
Curatio matris ad tumorem corporis uteri

O34.2

Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
Curatio matris ad cicatricem uteri post operationem praecedentem factam

O34.3

Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
Curatio matris ad insufficientiam cervicis

O34.4

Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
Curatio matris ad abnormitates cervicis alias

O34.5

Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
Curatio matris ad abnormitates uteri gravidae alias

O34.6

Péče o matku pro abnormality pochvy
Curatio matris ad abnormalitatem vaginae

O34.7

Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
Curatio matris ad abnormitatem vulvae et perinei

O34.8

Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum alias

O34.9

Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů NS
Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum, non specificata

O35

Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu
Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus notas sive suspectas

O35.0

Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu
Curatio matris ad malformationes systematis nervosi centralis fetus suspectas

O35.1

Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace plodu
Curatio matris ad disordinem chromosomatosum (suspectum)

O35.2

Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
Curatio matris ad morbum fetus hereditarium suspectum

O35.3

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky
Curatio matris ad laesionem fetus infectione matris virali (suspectam)

O35.4

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu alkoholem
Curatio matris ad laesionem fetus alcoholicam (suspectam)

O35.5

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)
Curatio matris ad laesionem fetus medicamentosam (suspectam)

O35.6

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením
Curatio matris ad laesionem fetus radiationalem (suspectam)

O35.7

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony
Curatio matris ad laesionem fetus proceduris medicinalis aliis (suspectam)

O35.8

Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
Curatio matris ad abnormalitates et laesiones fetus alias (suspectas)

O35.9

Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu NS
Curatio matris ad abnormalitates et laesiones fetus (suspectas), non specificata

O36

Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu
Curatio matris ad problema fetus nota sive suspecta alia

O36.0

Péče o matku pro izoimunizaci Rh
Curatio matris ad rhesus-isoimmunizationem

O36.1

Péče o matku pro jinou izoimunizaci
Curatio matris ad isoimmunisationem aliam

O36.2

Péče o matku pro hydrops plodu
Curatio matris cum hydrope fetali

O36.3

Péče o matku pro známky hypoxie plodu
Curatio matris ad signa hypoxiae fetalis

O36.4

Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
Curatio matris ad mortem intrauterinam

O36.5

Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
Curatio matris ad staturam fetalem parvam

O36.6

Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
Curatio matris ad staturam fetalem magnam

O36.7

Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
Curatio matris ad fetum vivum in graviditate abdominali

O36.8

Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
Curatio matris ad problemata fetalia alia, specificata

O36.9

Péče o matku pro nemoc a stav plodu NS
Curatio matris ad problemata fetalia, non specificata

O40

Polyhydramnion
Polyhydramnion

O41

Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)
Disordines liquoris et membranarum amnii alii

O41.0

Oligohydramnion
Oligohydramnion

O41.1

Infekce plodového vaku nebo plodových blan
Infectio liquoris et membranarum amnii

O41.8

Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
Disordines liquoris et membranarum amnii alii, specificati

O41.9

Poruchy plodové vody a plodových obalů NS
Disordo liquoris et membranarum amnii, non specificatus

O42

Předčasné porušení plodových blan
Ruptura membranarum amnii praematura

O42.0

Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
Ruptura membranarum amnii, initium partus per 24 horas

O42.1

Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách
Ruptura membranarum amnii praematura, initium partus post 24 horas

O42.2

Předčasné porušení plodových blan‚ porod oddálený terapií
Ruptura membranarum amnii praematura, partus therapia prolongatus

O42.9

Předčasné porušení plodových blan NS
Ruptura membranarum amnii praematura, non specificata

O43

Placentární poruchy
Morbi placentae

O43.0

Syndromy placentární transfuze
Syndroma transfusionis placentalis

O43.1

Malformace placenty
Malformatio placentae

O43.2

Chorobně adherující placenta
Placenta adherens morbida

O43.8

Jiné placentární poruchy
Morbi placaentae alii

O43.9

Placentární porucha NS
Morbus placentae, non specificatus

O44

Vcestné lůžko [placenta praevia]
Placenta praevia

O44.0

Placenta praevia bez krvácení
Placenta praevia sine haemorrhagia

O44.1

Placenta praevia s krvácením
Placenta praevia cum haemorrhagia

O45

Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox]
Abruptio placentae praematura

O45.0

Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
Abruptio placentae cum defectu coagulationis

O45.8

Jiné předčasné odloučení placenty
Abruptio placentae praematura alia

O45.9

Předčasné odloučení placenty NS
Abruptio placentae praematura, non specificata

O46

Předporodní krvácení nezařazené jinde
Haemorrhagia ante partum, non alibi classificata

O46.0

Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
Haemorrhagia ante partum cum defectu coagulationis

O46.8

Jiné předporodní krvácení
Haemorrhagia ante partum alia

O46.9

Předporodní krvácení NS
Haemorrhagia ante partum, non specificata

O47

Falešná porodní činnost [partus spurius]
Labores falsi

O47.0

Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
Labores falsi ante 37 septimanas graviditatis completas

O47.1

Falešná porodní činnost v 37. dokončeném týdnu těhotenství a později
Labores falsi per sive post 37 septimanas graviditatis completas

O47.9

Falešná porodní činnost NS
Labores falsi, non specificatus

O48

Prodloužené těhotenství
Graviditas prolongata

O60-O75

Komplikace porodu

O80-O84

Porod

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.