MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

V01-V09

Chodec zraněný při dopravní nehodě

V10-V19

Cyklista zraněný při dopravní nehodě

V20-V29

Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě

V30-V39

Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě

V40-V49

Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě

V50-V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě

V60-V69

Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V70-V79

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě

V80-V89

Jiné nehody při pozemní dopravě

V90-V94

Nehody při vodní dopravě

V95-V97

Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem

V98-V99

Jiné a neurčené dopravní nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavení neživotným mechanickým silám

W50-W64

Vystavení životným mechanickým silám

W65-W74

Náhodné (u)tonutí a potopení

W75-W84

Jiná náhodná ohrožení dýchání

W85-W99

Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu

X00-X09

Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům

X10-X19

Kontakt s horkem a horkými látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami

X30-X39

Vystavení přírodním silám

X40-X49

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení

X50-X57

Přetížení‚ cestování a strádání

X58-X59

Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům

X60-X84

Úmyslné sebepoškození

X85-Y09

Napadení (útok)

Y10-Y34

Případ (událost) nezjištěného úmyslu

Y35-Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40-Y59

Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků přiléčebném použití

Y40

Systémová antibiotika

Y40.0

Peniciliny

Y40.1

Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika

Y40.2

Chloramfenikolová skupina

Y40.3

Makrolidová antibiotika

Y40.4

Tetracykliny

Y40.5

Aminoglykosidy

Y40.6

Rifampicin a příbuzná antibiotika

Y40.7

Antifungální antibiotika‚ používaná systémově

Y40.8

Jiná systémová antibiotika

Y40.9

Systémové antibiotikum NS

Y41

Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky

Y41.0

Sulfonamidy

Y41.1

Antimykobakteriální léčiva

Y41.2

Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa

Y41.3

Jiná protozoární léčiva

Y41.4

Antihelmintika

Y41.5

Protivirová léčiva

Y41.8

Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky

Y41.9

Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek NS

Y42

Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté nezařazené(-í) jinde

Y42.0

Glukokortikoidy a syntetická analoga

Y42.1

Tyreoidní hormony a náhrady

Y42.2

Antityreoidní léčiva

Y42.3

Inzulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva

Y42.4

Orální antikoncepční prostředky

Y42.5

Jiné estrogeny a gestageny

Y42.6

Antigonadotropiny‚ antiestrogeny‚ antiandrogeny nezařazené jinde

Y42.7

Androgeny a anabolika

Y42.8

Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady

Y42.9

Jiní a neurčení antagonisté hormonů

Y43

Prostředky působící přímo na celý organismus

Y43.0

Antialergická a antiemetická léčiva

Y43.1

Protinádorové antimetabolity

Y43.2

Protinádorové přírodní produkty

Y43.3

Jiná protinádorová léčiva

Y43.4

Imunosupresivní prostředky

Y43.5

Acidifikující a alkalizující prostředky

Y43.6

Enzymy nezařazené jinde

Y43.8

Jiné prostředky působící přímo na celý organismus nezařazené jinde

Y43.9

Prostředek působící přímo na celý organismus NS

Y44

Prostředky působící primárně na krevní složky

Y44.0

Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anemii

Y44.1

Vitamin B12‚ kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anemii

Y44.2

Antikoagulancia

Y44.3

Antagonisté antikoagulancií‚ vitamin K a jiná koagulancia

Y44.4

Antitrombotická léčiva (inhibitory agregace destiček)

Y44.5

Trombolytická léčiva

Y44.6

Přirozená krev a krevní produkty

Y44.7

Náhražky plazmy

Y44.9

Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky

Y45

Analgetika‚ antipyretika a protizánětlivá léčiva

Y45.0

Opioidy a příbuzná analgetika

Y45.1

Salicyláty

Y45.2

Deriváty kyseliny propionové

Y45.3

Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]

Y45.4

Antirevmatika

Y45.5

Deriváty 4-aminofenolu

Y45.8

Jiná analgetika a antipyretika

Y45.9

Analgetikum‚ antipyretikum a protizánětlivé léčivo NS

Y46

Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva

Y46.0

Sukcinimidy

Y46.1

Oxazolidindiony

Y46.2

Hydantoinové deriváty

Y46.3

Deoxybarbituráty

Y46.4

Iminostilbeny

Y46.5

Valproová kyselina

Y46.6

Jiná a neurčená antiepileptika

Y46.7

Antiparkinsonika

Y46.8

Spazmolytika

Y47

Sedativa‚ hypnotika a antianxiózní léčiva

Y47.0

Barbituráty nezařazené jinde

Y47.1

Benzodiazepiny

Y47.2

Chloralové deriváty

Y47.3

Paraldehyd

Y47.4

Sloučeniny bromu

Y47.5

Smíšená sedativa a hypnotika nezařazená jinde

Y47.8

Jiná sedativa‚ hypnotika a antianxiózní léčiva

Y47.9

Sedativa‚ hypnotika a antianxiózní léčiva NS

Y48

Anestetika a terapeutické plyny

Y48.0

Inhalační anestetika

Y48.1

Parenterální anestetika

Y48.2

Jiná a neurčená celková anestetika

Y48.3

Lokální anestetika

Y48.4

Anestetikum NS

Y48.5

Terapeutické plyny

Y49

Psychotropní léčiva nezařazená jinde

Y49.0

Tricyklická a tetracyklická antidepresiva

Y49.1

Antidepresiva-inhibitory monoaminooxidázy

Y49.2

Jiná a neurčená antidepresiva

Y49.3

Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika

Y49.4

Butyrofenonová a tioxantenová neuroleptika

Y49.5

Jiná antipsychotika a neuroleptika

Y49.6

Psychodysleptika (halucinogeny)

Y49.7

Psychostimulancia s možností zneužívání

Y49.8

Jiné psychotropní prostředky nezařazené jinde

Y49.9

Psychotropní léčivo NS

Y50

Stimulancia centrální nervové soustavy nezařazená jinde

Y50.0

Analeptika

Y50.1

Antagonisté morfinu

Y50.2

Metylxantiny nezařazené jinde

Y50.8

Jiná stimulancia centrální nervové soustavy

Y50.9

Stimulans centrální nervové soustavy NS

Y51

Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu

Y51.0

Inhibitory acetylcholinesterázy

Y51.1

Jiná parasympatomimetika (cholinergika)

Y51.2

Ganglioplegika nezařazená jinde

Y51.3

Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spazmolytikanezařazená jinde

Y51.4

Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde

Y51.5

Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde

Y51.6

Antagonisté alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde

Y51.7

Antagonisté beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde

Y51.8

Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron nezařazené jinde

Y51.9

Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu

Y52

Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu

Y52.0

Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem

Y52.1

Blokátory kalciových kanálů

Y52.2

Jiná antiarytmická léčiva nezařazená jinde

Y52.3

Koronární vazodilatancia nezařazená jinde

Y52.4

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu

Y52.5

Jiná antihypertenzní léčiva nezařazená jinde

Y52.6

Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva

Y52.7

Periferní vazodilatancia

Y52.8

Antivarikózní léčiva včetně sklerotizujících prostředků

Y52.9

Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu

Y53

Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu

Y53.0

Antagonisté H2 receptorů histaminu

Y53.1

Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci

Y53.2

Stimulační projímadla

Y53.3

Solná a osmotická projímadla

Y53.4

Jiná projímadla

Y53.5

Digestiva

Y53.6

Protiprůjmová léčiva

Y53.7

Emetika

Y53.8

Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu

Y53.9

Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu NS

Y54

Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu‚ přeměnu minerálůa metabolismus kyseliny močové

Y54.0

Mineralokortikoidy

Y54.1

Antagonisté mineralokortikoidů (antagonisté aldosteronu)

Y54.2

Inhibitory karboanhydrázy

Y54.3

Tiazidová diuretika

Y54.4

Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky

Y54.5

Jiná diuretika

Y54.6

Prostředky udržující elektrolytovou‚ kalorickou a vodní rovnováhu

Y54.7

Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku

Y54.8

Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové

Y54.9

Minerální soli nezařazené jinde

Y55

Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchacísoustavu

Y55.0

Uterotonika‚ oxytociny

Y55.1

Relaxancia kosterních svalů (prostředky blokující neuromuskulární převod)

Y55.2

Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo

Y55.3

Antitusika

Y55.4

Expektorancia

Y55.5

Léčiva proti běžnému nachlazení

Y55.6

Antiastmatika nezařazená jinde

Y55.7

Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací soustavu

Y56

Lokální prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční‚ ušní‚ nosní‚krční a zubní

Y56.0

Lokální antifungální‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde

Y56.1

Antipruriginóza

Y56.2

Lokální adstringencia a lokální detergencia

Y56.3

Emoliencia‚ demulgencia a ochranné látky

Y56.4

Keratolytika‚ keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů

Y56.5

Oční léčiva a přípravky

Y56.6

Ušní‚ nosní a krční léčiva a přípravky

Y56.7

Zubní léčiva‚ k místní aplikaci

Y56.8

Jiné lokální prostředky

Y56.9

Lokální prostředek NS

Y57

Jiné a neurčené léky‚ léčiva a návykové látky

Y57.0

Prostředky snižující chuť k jídlu (anorektika)

Y57.1

Lipotropní léčiva

Y57.2

Antidota a chelátotvorné prostředky nezařazené jinde

Y57.3

Prostředky odpuzující od požití alkoholu

Y57.4

Farmaceutická excipiencia

Y57.5

Kontrastní látky pro RTG

Y57.6

Jiné diagnostické prostředky

Y57.7

Vitaminy nezařazené jinde

Y57.8

Jiné léky‚ léčiva a návykové látky

Y57.9

Lék‚ léčivo nebo návyková látka NS

Y58

Očkovací látky proti bakteriím

Y58.0

Očkovací látka BCG

Y58.1

Očkovací látka proti tyfu a paratyfu

Y58.2

Očkovací látka proti choleře

Y58.3

Očkovací látka proti moru

Y58.4

Očkovací látka proti tetanu

Y58.5

Očkovací látka proti záškrtu

Y58.6

Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou

Y58.8

Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou

Y58.9

Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím

Y59

Jiné a neurčené očkovací a biologické látky

Y59.0

Očkovací látky proti virovým nemocem

Y59.1

Očkovací látky proti rickettsiózám

Y59.2

Očkovací látky proti protozoárním nemocem

Y59.3

Imunoglobulin

Y59.8

Jiné určené očkovací a biologické látky

Y59.9

Očkovací nebo biologická látka NS

Y60-Y69

Nehody u pacientů při zdravotní péči

Y70-Y82

Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) přidiagnostickém výkonu nebo léčebné péči

Y83-Y84

Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakcepacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu

Y85-Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnostizařazených jinde

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.