Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G40

Padaczka
Epilepsia

G40.0

Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu focali

G40.1

Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu simplici partiali

G40.2

Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu complexo partiali

G40.3

Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
Epilepsia idiopathica generalisata et syndromata epileptica

G40.4

Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
Epilepsia generalisata alia et syndromata epileptica

G40.5

Szczególne zespoły padaczkowe
Syndromata epileptica specifica

G40.6

Napady „grand mal”, nieokreślone (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów)
Epilepsia Grand mal, non specificata (cum Petit mal sive sine Petit mal)

G40.7

Napady „petit mal”, nieokreślone, bez napadów „grand mal”
Petit mal, non specificatus, sine Grand mal

G40.8

Inne padaczki
Epilepsia alia

G40.9

Padaczka, nieokreślona
Epilepsia, non specificata

G41

Stan padaczkowy
Status epilepticus

G41.0

Stan padaczkowy typu „grand mal”
Status epilepticus, Grand mal

G41.1

Stan padaczkowy typu „petit mal”
Status epilepticus, Petit mal

G41.2

Złożony częściowy stan padaczkowy
Status epilepticus impetuum complexorum partialium

G41.8

Inne stany padaczkowe
Status epileptici alii

G41.9

Stan padaczkowy, nieokreślony
Status epilepticus, non specificatus

G43

Migrena
Migraena

G43.0

Migrena bez aury [migrena prosta]
Migraena simplex [sine aura]

G43.1

Migrena z aurą [migrena klasyczna]
Migraena classica [cum aura]

G43.2

Stan migrenowy
Status migraenosus

G43.3

Migrena powikłana
Migraena complicata

G43.8

Inne migreny
Migraena alia

G43.9

Migrena, nieokreślona
Migraena, non specificata

G44

Inne zespoły bólu głowy
Syndromata cephalalgica alia

G44.0

Klasterowe bóle głowy
Syndroma cephalalgica „cluster”

G44.1

Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej
Cephalalgia vascularis, non alibi classificata

G44.2

Ból głowy typu napięciowego
Cephalalgia tensionalis

G44.3

Przewlekły pourazowy ból głowy
Cephalalgia posttraumatica chronica

G44.4

Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Cephalalgia medicamentosa, non alibi classificata

G44.8

Inne określone zespoły bólu głowy
Syndromata cephalalgica specificata, alia

G45

Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii et syndromata affinia

G45.0

Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
Syndroma arteriae vertebrobasalis

G45.1

Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
Syndroma arteriae carotidis (hemisphaericae)

G45.2

Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
Syndromata arteriarum praecerebralium bilateralia et multiplicia

G45.3

Przemijające objawy ślepoty
Amaurosis fugax

G45.4

Przemijająca niepamięć całkowita
Amnesia globalis transitiva

G45.8

Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii et syndromata affinia, alii

G45.9

Przemijające napady niedokrwienia mózgu, nieokreślone
Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii non specificati

G46*

Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)
Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus

G46.0*

Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0†)
Syndroma arteriae cerebri mediae

G46.1*

Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1†)
Syndroma arteriae cerebri anterioris

G46.2*

Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2†)
Syndroma arteriae cerebri posterioris

G46.3*

Zespół udarowy pnia mózgu (I60–I67†)
Syndroma apoplexiae trunci cerebri

G46.4*

Zespół udarowy móżdżku (I60–I67†)
Syndroma apoplexiae cerebellaris

G46.5*

Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60–I67†)
Syndroma lacunaris motoria purum

G46.6*

Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60–I67†)
Syndroma lacunaris sensualis purum

G46.7*

Stan zatokowy z innymi zespołami (I60–I67†)
Syndromata lacunaria alia

G46.8*

Inne zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)
Syndromata vascularia cerebri alia in morbis cerebrovascularibus

G47

Zaburzenia snu
Disordines somni

G47.0

Zaburzenia zasypiania i utrzymania snu [bezsenność]
Insomnia

G47.1

Zaburzenia z nadmierną sennością [hipersomnia]
Hypersomnia

G47.2

Zaburzenia rytmu snu i czuwania
Disordines rhythmi somnii et virgiliae

G47.3

Bezdech senny
Apnoea ad somnum

G47.4

Narkolepsja i katalepsja
Narcolepsia et cataplexia

G47.8

Inne zaburzenia snu
Disordines somni alii

G47.9

Zaburzenia snu, nieokreślone
Disordo somni, non specificatus

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.