Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

G90

Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Disordines systematis nervosi autonomi

G90.0

Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
Neuropathia autonoma peripherica idiopathica

G90.1

Dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya]
Dysautonomia familiaris [Riley-Day]

G90.2

Zespół Hornera
Syndroma Horner

G90.3

Zwyrodnienie wieloukładowe
Degeneratio multisystemica

G90.4

Dysrefleksja autonomiczna
Dysreflexia autonomica

G90.8

Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Disordines systematis nervosi autonomi alii

G90.9

Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone
Disordo systematis nervosi autonomi, non specificatus

G91

Wodogłowie
Hydrocephalus

G91.0

Wodogłowie komunikujące
Hydrocephalus communicans

G91.1

Wodogłowie z niedrożności
Hydrocephalus obstructivus

G91.2

Wodogłowie normotensyjne
Hydrocephalus cum tensione normali

G91.3

Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
Hydrocephalus posttraumaticus, non specificatus

G91.8

Inne wodogłowie
Hydrocephalus alius

G91.9

Wodogłowie, nieokreślone
Hydrocephalus, non specificatus

G92

Encefalopatia toksyczna
Encephalopathia toxica

G93

Inne zaburzenia mózgu
Disordines cerebri alii

G93.0

Torbiele mózgu
Cystis cerebri

G93.1

Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Laesio cerebri anoxica, non alibi classificata

G93.2

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Hypertensio intracranialis benigna

G93.3

Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
Syndroma fatigationis postviralis

G93.4

Encefalopatia, nieokreślona
Encephalopathia, non specificata

G93.5

Zespół uciskowy mózgu
Compressio cerebri

G93.6

Obrzęk mózgu
Oedema cerebri

G93.7

Zespół Reye’a
Syndroma Reye

G93.8

Inne określone zaburzenia mózgu
Disordines cerebri specificati, alii

G93.9

Zaburzenia mózgu, nieokreślone
Disordo cerebri, non specificatus

G94*

Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines cerebri alii in morbis alibi classificati

G94.0*

Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)
Hydrocephalus in morbis infectivis et parazitariis alibi classificatis

G94.1*

Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Hydrocephalus ad neoplasma

G94.2*

Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Hydrocephalus in morbis aliis alibi classificatis

G94.8*

Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines cerebri specificati alii in morbis alibi classificatis

G95

Inne choroby rdzenia kręgowego
Disorders medullae spinalis alii

G95.0

Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
Syringomyelia et syringobulbia

G95.1

Mielopatie naczyniowe
Myelopathia vascularis

G95.2

Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony
Compressio medullae spinalis, non specificata

G95.8

Inne określone choroby rdzenia kręgowego
Morbus medullae spinalis specificatus, alius

G95.9

Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona
Morbus medullae spinalis, non specificatus

G96

Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
Disordines systematis nervosi centralis alii

G96.0

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
Liquorrhoea

G96.1

Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines meningium, non alibi classificati

G96.8

Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
Disordines systematis nervosi centralis specificati, alii

G96.9

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
Disordo systematis nervosi centralis, non specificatus

G97

Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines systematis nervosi postprocedurales, non alibi classificatae

G97.0

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego
Liquorrhoea cerebrospinalis puncturalis

G97.1

Inna reakcja na nakłucie rdzenia i punkcję lędźwiową
Reactio ad punctionem spinolumbalem alia

G97.2

Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
Hypotensio intracranialis ad shunting ventricularem

G97.8

Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
Disordines systematis nervosi postprocedurales alii

G97.9

Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone
Disordo systematis nervosi postproceduralis, non specificatus

G98

Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines systematis nervosi alii non alibi classificati

G99*

Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines systematis nervosi alii in morbis alibi classificatis

G99.0*

Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
Neuropathia autonomica in morbis endocrinis et metabolicis

G99.1*

Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines systematis nervosi autonomi alii in morbis aliis alibi classificatis

G99.2*

Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Myelopathia in morbis alibi classificatis

G99.8*

Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines systematis nervosi specificati alii in morbis alibi classificatis

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.