Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G70

Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
Myasthenia gravis et disordines myoneurales alii

G70.0

Miastenia
Myasthenia gravis

G70.1

Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
Disordines myoneurales toxici

G70.2

Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
Myasthenia congenita evolutionalis

G70.8

Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
Disordines myoneurales specificati, alii

G70.9

Zaburzenie mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
Disordo myoneuralis, non specificatus

G71

Pierwotne zaburzenia mięśniowe
Disordines musculorum primarii

G71.0

Dystrofia mięśniowa
Dystrophia musculorum

G71.1

Zaburzenia miotoniczne
Disordines myotonici

G71.2

Miopatie wrodzone
Myopathia congenita

G71.3

Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
Myopathia mitochoodrialis, non alibi classificata

G71.8

Inne pierwotne zaburzenia mięśniowe
Disordines musculorum primarii alii

G71.9

Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
Disordo musculorum primarius, non specificatus

G72

Inne miopatie
Myopathiae aliae

G72.0

Miopatia polekowa
Myopathia medicamentosa

G72.1

Miopatia alkoholowa
Myopathia alcoholica

G72.2

Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
Myopathia propter factores toxicos alia

G72.3

Porażenie okresowe
Paralysis periodica

G72.4

Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
Myopathia inflammatoria non alibi classificata

G72.8

Inne określone miopatie
Myopathiae specificatae, aliae

G72.9

Miopatia, nieokreślona
Myopathia, non specificata

G73*

Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines connexio myoneurales et musculorum in morbis alibi classificatis

G73.0*

Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
Syndromata myasthenicum in morbis endocrinis

G73.1*

Zespół Eatona-Lamberta (C80†)
Syndroma Lambert-Eaton

G73.2*

Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Syndromata myasthenicum ad neoplasma

G73.3*

Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Syndromata myasthenicum in morbis aliis alibi classificatis

G73.4*

Miopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myopathia in morbis infectivis et parasitaris alibi classificatis

G73.5*

Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
Myopathia in morbis endocrinis

G73.6*

Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
Myopathia in morbis metabolicis

G73.7*

Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Myopathia in morbis aliis alibi classificatis

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.