Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P20

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
Hypoxia intrauterina

P20.0

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej
Hypoxia intrauterina ante initium partus

P20.1

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu
Hypoxia intrauterina, per partum

P20.9

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone
Hypoxia intrauterina, non specificata

P21

Zamartwica urodzeniowa
Asphyxia neonatalis

P21.0

Ciężka zamartwica urodzeniowa
Asphyxia neonatalis gravis

P21.1

Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
Asphyxia neonatalis mitis et levis

P21.9

Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona
Asphyxia neonatalis, non specificata

P22

Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Angor (distress) neonati respiratorius

P22.0

Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Syndroma angoris (distress) neonati respiratorii

P22.1

Przemijający szybki oddech noworodka
Tachypnoea neonati transitoria

P22.8

Inne zaburzenie oddychania noworodka
Angor (distress) neonati respiratorius alius

P22.9

Zaburzenia oddychania u noworodka, nieokreślone
Angor (distress) neonati respiratorius, non specificatus

P23

Wrodzone zapalenie płuc
Pneumonia congenita

P23.0

Wrodzone wirusowe zapalenie płuc
Pneumonia viralis congenita

P23.1

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia
Pneumonia per Chlamydiam congenita

P23.2

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
Pneumonia staphylococcica congenita

P23.3

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
Pneumonia streptococcica, classis B, congenita

P23.4

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam coli congenita

P23.5

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
Pneumonia per Pseudomonadem congenita

P23.6

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
Pneumonia per bacterias alias congenita

P23.8

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne organizmy
Pneumonia per microorganismos alios congenita

P23.9

Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone
Pneumonia congenita, non specificata

P24

Noworodkowe zespoły zachłyśnięcia
Syndromata aspirationis neonati

P24.0

Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka
Aspiratio meconii neonatalis

P24.1

Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka
Aspiratio amnii et muci neonatalis

P24.2

Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka
Aspiratio sanguinis neonatalis

P24.3

Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka
Aspiratio lactis et alimenti regurgitatio neonatalis

P24.8

Inne noworodkowe zespoły zachłyśnięcia
Syndromata aspirationis neonatalis alia

P24.9

Noworodkowy zespół zachłyśnięcia, nieokreślony
Syndroma aspirationis neonatalis, non specificata

P25

Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Emphysema interstitiale et status perinatales coniuncti

P25.0

Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Emphysema interstitiale neonati

P25.1

Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Pneumothorax neonati

P25.2

Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Pneumomediastinum neonati

P25.3

Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Pneumopericardium neonati

P25.8

Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Status cum emphysemate interstinali neonati coniuncti alii

P26

Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
Haemorrhagia pulmonum perinatalis

P26.0

Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
Haemorrhagia tracheobronchialis perinatalis

P26.1

Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
Haemorrhagia pulmonum abundans perinatalis

P26.8

Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym
Haemorrhagia pulmonum abundans perinatalis alia

P26.9

Nieokreślony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
Haemorrhagia pulmonum perinatalis, non specificata

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici

P27.0

Zespół Wilson-Mikity’ego
Syndroma Wilson-Mikity

P27.1

Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis

P27.8

Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici alii

P27.9

Nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Morbus organi respiratorii perinatalis chronicus, non specificatus

P28

Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Morbi organorum respiratoriorum perinatales alii

P28.0

Pierwotna niedodma u noworodka
Atelectasis neonati primaria

P28.1

Inne i nieokreślone postacie niedodmy u noworodka
Atelectases neonati aliae, non specificatae

P28.2

Napady sinicy u noworodka
Cyanosis paroxysmatica neonati

P28.3

Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
Apnoea neonati in somno primaria

P28.4

Inny bezdech u noworodka
Apnoea neonati alia

P28.5

Niewydolność oddechowa noworodka
Insufficientia pulmonis neonati

P28.8

Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka
Morbi organorum respiratoriorum neonati alii, specificati

P28.9

Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreślone
Morbus organi respiratorii neonati, non specificatus

P29

Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Disordines organorum cardiovascularium perinatales

P29.0

Niewydolność serca u noworodków
Insufficientia cordis neonati

P29.1

Zaburzenia rytmu serca u noworodków
Dysrhytmia cordis neonati

P29.2

Nadciśnienie u noworodków
Hypertensio arterialis neonati

P29.3

Przetrwałe krążenie płodowe
Circulatio fetalis persistens

P29.4

Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków
Ischaemia myocardii neonati transitiva

P29.8

Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Disordines organorum cardiovascularium perinatales, alii

P29.9

Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nieokreślone
Disordo organi cardiovascularis perinatalis, non specificatus

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.