Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P50

Utrata krwi płodu
Amissio sanguinis fetus

P50.0

Utrata krwi płodu z naczyń przodujących
Amissio sanguinis fetus e vasa praeviis

P50.1

Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny
Amissio sanguinis fetus e chorda umbilicali lacerata

P50.2

Utrata krwi płodu przez łożysko
Amissio sanguinis fetus e placenta

P50.3

Krwawienie do krążenia bliźniaka
Haemorrhagia ad geminum

P50.4

Krwawienie do krążenia matki
Haemorrhagia in circulatione matris

P50.5

Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka
Amissio sanguinis fetus e chorda umbilicali gemini caesa

P50.8

Inna utrata krwi płodu
Amissio sanguinis fetus alius

P50.9

Utrata krwi płodu, nieokreślona
Amissio sanguinis fetus, non specificata

P51

Krwotok z pępka u noworodka
Haemorrhagia neonati umbilicalis

P51.0

Masywny krwotok z pępka u noworodka
Haemorrhagia neonati umbilicalis, abundans

P51.8

Inne krwawienia pępkowe u noworodka
Haemorrhagiae neonati umbilicales aliae

P51.9

Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony
Haemorrhagia neonati umbilicalis, non specificata

P52

Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica

P52.0

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1

P52.1

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 2

P52.2

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3

P52.3

Nieokreślony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, non specificata

P52.4

Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati, non traumatica

P52.5

Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka
Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati, non traumatica

P52.6

Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka
Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore, non traumatica

P52.8

Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, alia

P52.9

Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, non specificata

P53

Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
Morbus haemorrhagicus fetus et neonati

P54

Inne krwotoki u noworodka
Haemorrhagiae neonati, aliae

P54.0

Wymioty krwawe u noworodka
Haematemesis neonati

P54.1

Smoliste stolce u noworodka
Melaena neonati

P54.2

Krwotok z odbytnicy u noworodka
Haemorrhagia neonati rectalis

P54.3

Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka
Haemorrhagia neonati gastrointestinalis, alia

P54.4

Krwotok do nadnerczy u noworodka
Haemorrhagia glandulae suprarenalis neonati

P54.5

Krwawienie do skóry u noworodka
Haemorrhagia cutis neonati

P54.6

Krwawienie z pochwy u noworodka
Haemorrhagia neonati vaginalis

P54.8

Inne określone krwotoki u noworodka
Haemorrhagiae neonati aliae, specificatae

P54.9

Krwotok u noworodka, nieokreślony
Haemorrhagia neonati, non specificata

P55

Choroba hemolityczna płodu i noworodka
Morbus haemolyticus fetus et neonati

P55.0

Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka
Rhesus isoimmunisatio fetus et neonati

P55.1

Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka
ABO isoimmunisatio fetus et neonati

P55.8

Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka
Morbi haemolytici fetus et neonati, alii

P55.9

Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nieokreślona
Morbus haemolyticus fetus et neonati, non specificatus

P56

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
Hydrops fetus propter morbum haemolyticum

P56.0

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją
Hydrops fetus propter isoimmunisationem

P56.9

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną
Hydrops fetus propter morbum haemolyticum alium et non specificatum

P57

Żółtaczka jąder podkorowych
Kernicterus

P57.0

Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją
Kernicterus isoimmunisationalis

P57.8

Inna określona żółtaczka jąder podkorowych
Kernicteri alii, specificati

P57.9

Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie
Kernicterus, non specificatus

P58

Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
Icterus neonati propter excessivam haemolysim aliam

P58.0

Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi
Icterus haemolyticus neonati cum livoribus

P58.1

Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem
Icterus haemolyticus neonati haemorrhagicus

P58.2

Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem
Icterus haemolyticus neonati infectivus

P58.3

Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi
Icterus haemolyticus neonati polycytaemicus

P58.4

Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki lub podawane noworodkowi
Icterus neonati propter medicamenta sive toxina per matrem transmissa sive neonatum applicata

P58.5

Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki
Icterus haemolyticus neonati propter sanguinem matris haustum

P58.8

Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą
Icterus haemolyticus neonati alius, specificatus

P58.9

Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nieokreśloną
Icterus haemolyticus neonati, non specificatus

P59

Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
Icterus neonati alius et non specificatus

P59.0

Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
Icterus neonati post partum praematurum

P59.1

Zespół zagęszczonej żółci
Syndroma bilis codensatae

P59.2

Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nieokreślonym uszkodzeniem komórek wątroby
Icterus neonati propter laesionem hepatocellularum aliam et non specificatam

P59.3

Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki
Icterus neonati propter inhibitores in lacte matris

P59.8

Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami
Icterus neonati propter causas alias specificatas

P59.9

Żółtaczka noworodków, nieokreślona
Icterus neonati, non specificatus

P60

Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
Coagulatio intravascularis fetus et neonati disseminata

P61

Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne
Disordines haematologici perinatales alii

P61.0

Przemijająca małopłytkowość noworodków
Thrombocytopenia neonati transitiva

P61.1

Zagęszczenie krwi noworodków
Polycythaemia neonati

P61.2

Niedokrwistość wcześniaków
Anaemia praematuri

P61.3

Wrodzona niedokrwistość spowodowana przez utratę krwi w okresie płodowym
Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

P61.4

Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej
Anaemiae congenitae aliae, non alibi classificatae

P61.5

Przemijająca neutropenia noworodków
Neutrocytopenia neonati transitiva

P61.6

Inne przemijające zaburzenia krzepnięcia u noworodka
Disordines coagulationis neonati transitivi, alii

P61.8

Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka
Disordines haematologici perinatales alii, specificati

P61.9

Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreślone
Disordo haematologicus perinatalis, non specificatus

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.