MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F80

Špecifická vývinová porucha reči a jazyka
Disordines evolutionis orationis et linguae, specifici

F80.0

Špecifická porucha artikulácie
Disordo orationis articularis specificus

F80.1

Expresívna porucha reči
Disordo orationis expressiva

F80.2-

Perceptívna porucha reči

F80.20

Porucha sluchového vnímania a spracovania

F80.28

Iná perceptívna porucha reči

F80.3

Získaná afázia s epilepsiou [Landauov-Kleffnerov syndróm]
Aphasia aquisita cum epilepsia [Landau-Kleffner]

F80.8

Iná vývinová porucha reči a jazyka
Disordines evolutionis orationis et linguae alii

F80.9

Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená
Disordo evolutionis orationis et linguae, non specificatus

F81

Špecifická porucha vývinu školských zručností
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

F81.0

Špecifická porucha čítania
Dyslexia specifica
119
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Hlavná črta poruchy je špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítania, ktorá nezávisí len od mentálneho veku, odchýlok zrakovej ostrosti alebo nevhodného spôsobu vyučovania. Môže byť narušené chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna pohotovosť pri čítaní a výkon pri úlohách spojených s čítaním. Ťažkosti s výslovnosťou často súvisia so špecifickou poruchou čítania, často pretrvávajú až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Špecifické vývojové poruchy čítania zvyčajne predchádza anamnéza porúch vývinu reči a jazyka. Časté sú pridružené poruchy emócií a správania počas školského veku.
Vývinová dyslexia
Špecifické zaostávanie čítania
Čítanie odzadu
Nepatrí sem:
Alexia, bližšie neurčená (R48.0)
Dyslexia, bližšie neurčená (R48.0)
Oneskorené čítanie ako následok emočnej poruchy (F93.-)
Age
1 rok24+ rokov
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

F81.1

Špecifická porucha hláskovania
Disordo separationis litterarum specificatus

F81.2

Špecifická porucha aritmetických schopností
Disordo arithmeticalis specificus

F81.3

Zmiešaná porucha školských zručností
Disordo facultatum scholasticarum mixtus

F81.8

Iná vývinová porucha školských zručností
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii

F81.9

Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená
Disordo evolutionis facultatum scholasticarum, non specificatus

F82

Špecifická porucha vývinu motorických funkcií
Disordo evolutionis functionis motoricae specificus

F82.0

Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky

F82.1

Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky

F82.2

Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky

F82.9

Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená

F83

Zmiešaná špecifická vývinová porucha
Disordines evolutionis specifici mixti

F84

Pervazívna vývinová porucha
Disordines evolutionis pervasivi

F84.0

Detský autizmus
Autismus puerilis

F84.1

Atypický autizmus
Autismus atypicus

F84.2

Rettov syndróm
Syndroma Rett

F84.3

Iná detská dezintegračná porucha
Disordo pueritiae desintegrativus alius

F84.4

Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi
Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

F84.5

Aspergerov syndróm
Syndroma Asperger

F84.8

Iná pervazívna vývinová porucha
Disordines evolutionis pervasivi alii

F84.9

Pervazívná vývinová porucha, bližšie neurčená
Disordo evolutionis pervasivus, non specificatus

F88

Iná porucha psychického vývinu
Disordines evolutionis psychici alii

F89

Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená
Disordo evolutionis psychicae, non specificatus

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.