MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z00

Všeobecné vyšetrenie a prehliadka osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

Z00.0

Všeobecné lekárske vyšetrenie

Z00.1

Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa

Z00.2

Vyšetrenie v období rýchleho rastu v detstve

Z00.3

Vyšetrenie vývinu dospievajúceho

Z00.4

Všeobecné psychiatrické vyšetrenie, nezatriedené inde

Z00.5

Vyšetrenie potenciálneho darcu orgánov a tkanív

Z00.6

Vyšetrenie na porovnávanie a kontrolu v rámci klinického výskumného programu

Z00.8

Iné všeobecné vyšetrenie

Z01

Špeciálne vyšetrenie a prehliadka osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

Z01.0

Vyšetrenie očí a zraku

Z01.1

Vyšetrenie uší a sluchu

Z01.2

Vyšetrenie zubov

Z01.3

Vyšetrenie krvného tlaku

Z01.4

Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné)

Z01.5

Diagnostické kožné testy a testy senzibilizácie

Z01.6

Rádiologické vyšetrenie, nezatriedené inde

Z01.7

Laboratórne vyšetrenie

Z01.8-

Iné špeciálne vyšetrenie, bližšie určené

Z01.80

Objasnenie predispozície k malígnym poruchám srdcového rytmu

Z01.81

Objasnenie predispozície ku kardiomyopatii

Z01.88

Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenie

Z01.9

Špeciálne vyšetrenie, bližšie neurčené

Z02

Vyšetrenie a návšteva na administratívne účely

Z02.0

Vyšetrenie pred prijatím do výchovnovzdelávacieho zariadenia

Z02.1

Vyšetrenie pred prijatím do zamestnania

Z02.2

Vyšetrenie pred prijatím do ubytovacích zariadení

Z02.3

Vyšetrenie pri odvode brancov

Z02.4

Vyšetrenie pre vodičský preukaz

Z02.5

Vyšetrenie pred športovou súťažou

Z02.6

Vyšetrenie pre poisťovacie účely

Z02.7

Vydanie lekárskeho potvrdenia

Z02.8

Iné vyšetrenie na administratívne účely

Z02.9

Vyšetrenie na administratívne účely, bližšie neurčené

Z03

Lekárske pozorovanie a vyšetrenie pre podozrenie z choroby a chorobného stavu

Z03.0

Pozorovanie pri podozrení na tuberkulózu

Z03.1

Pozorovanie pri podozrení na zhubný nádor

Z03.2

Pozorovanie pri podozrení na duševnú poruchu a poruchu správania

Z03.3

Pozorovanie pri podozrení na nervovú chorobu

Z03.4

Pozorovanie pri podozrení na infarkt myokardu

Z03.5

Pozorovanie pri podozrení na inú srdcovocievnu chorobu

Z03.6

Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky

Z03.8

Pozorovanie pri podozrení na inú chorobu a chorobný stav

Z03.9

Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčenú chorobu a chorobný stav

Z04

Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny

Z04.0

Krvné testy na alkohol a návykové látky

Z04.1

Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode

Z04.2

Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze

Z04.3

Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze

Z04.4

Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnení a pokuse o znásilnenie

Z04.5

Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom poranení

Z04.6

Všeobecné psychiatrické vyšetrenie, vyžiadané úradne

Z04.8

Vyšetrenie a pozorovanie z iných bližšie určených dôvodov

Z04.9

Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov

Z08

Sledovanie po liečbe zhubného nádoru

Z08.0

Sledovanie po chirurgickom výkone pre zhubný nádor

Z08.1

Sledovanie po rádioterapii zhubného nádoru

Z08.2

Sledovanie po chemoterapii zhubného nádoru

Z08.7

Sledovanie po kombinovanej liečbe zhubného nádoru

Z08.8

Sledovanie po inej liečbe zhubného nádoru

Z08.9

Sledovanie po bližšie neurčenej liečbe zhubného nádoru

Z09

Sledovanie po liečbe inej choroby ako zhubného nádoru

Z09.0

Sledovanie po chirurgickom výkone pre iný chorobný stav

Z09.1

Sledovanie po rádioterapii pre iný chorobný stav

Z09.2

Sledovanie po chemoterapii pre iný chorobný stav

Z09.3

Sledovanie po psychoterapii

Z09.4

Sledovanie po liečbe zlomeniny

Z09.7

Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iný chorobný stav

Z09.8-

Sledovanie po inej liečbe pre iný chorobný stav

Z09.80

Sledovanie po transplantácii orgánu

Z09.88

Sledovanie po inej liečbe pre iný chorobný stav

Z09.9

Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iný chorobný stav

Z10

Rutinná všeobecná zdravotná kontrola definovanej skupiny obyvateľstva

Z10.0

Zdravotná prehliadka zamestancov

Z10.1

Rutinná všeobecná zdravotná kontrola obyvateľov ústavov

Z10.2

Rutinná všeobecná zdravotná kontrola príslušníkov ozbrojených zložiek

Z10.3

Rutinná všeobecná zdravotná kontrola členov športových družstiev

Z10.8

Rutinná všeobecná zdravotná kontrola inej definovanej skupiny obyvateľstva

Z11

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na infekčné a parazitové choroby

Z11.0

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na črevné infekčné choroby

Z11.1

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na pľúcnu tuberkulózu

Z11.2

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné baktériové choroby

Z11.3

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na infekčné choroby s prevažne pohlavným spôsob prenášania

Z11.4

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

Z11.5

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné vírusové choroby

Z11.6

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné protozoárne choroby a helmintózy

Z11.8

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné infekčné a parazitové choroby

Z11.9

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na infekčné a parazitové choroby, bližšie neurčené

Z12

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádorové choroby

Z12.0

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor žalúdka

Z12.1

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor čreva

Z12.2

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor dýchacích orgánov

Z12.3

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor prsníka

Z12.4

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor krčka maternice

Z12.5

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor prostaty

Z12.6

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor močového mechúra

Z12.8

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádory iných lokalizácií

Z12.9

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na bližšie neurčený nádor

Z13

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na iné choroby a poruchy

Z13.0

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitných mechanizmov

Z13.1

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na diabetes mellitus

Z13.2

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na poruchy výživy

Z13.3

Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na duševné poruchy a poruchy správania

Z13.4

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na určité vývinové poruchy v detstve

Z13.5

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na očné a ušné choroby

Z13.6

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na srdcovocievne choroby

Z13.7

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

Z13.8

Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na iné bližšie určené choroby a poruchy

Z13.9

Špeciálne skríningové vyšetrenie, bližšie neurčené

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.