MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z40

Profylaktický chirurgický výkon

Z40.0-

Profylaktický chirurgický výkon pre rizikové faktory rozvoja zhubného nádoru

Z40.00

Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie zhubným nádorom prsníka

Z40.01

Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie zhubným nádorom vaječníka

Z40.08

Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie iným zhubným nádorom

Z40.8

Iný profylaktický operačný výkon

Z40.9

Profylaktický chirurgický výkon, bližšie neurčený

Z41

Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie

Z41.0

Transplantácia vlasov

Z41.1

Plastická operácia z kozmetických príčin

Z41.2

Rutinná a rituálna obriezka

Z41.3

Prepichnutie uší

Z41.8

Iný výkon z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie

Z41.9

Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie, bližšie neurčené

Z42

Následná starostlivosť v plastickej chirurgii

Z42.0

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický operačný výkon na hlave a krku

Z42.1

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na prsníku

Z42.2

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na iných častiach trupu

Z42.3

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na hornej končatine

Z42.4

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na dolnej končatine

Z42.8

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na inej časti tela

Z42.9

Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon, bližšie neurčený

Z43

Ošetrovanie umelo vytvorených telesných otvorov (stómii)

Z43.0

Ošetrovanie tracheostómie

Z43.1

Ošetrovanie gastrostómie

Z43.2

Ošetrovanie ileostómie

Z43.3

Ošetrovanie kolostómie

Z43.4

Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení tráviacej sústavy

Z43.5

Ošetrovanie cystostómie

Z43.6

Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení močovej sústavy

Z43.7

Ošetrovanie umelo vytvorenej pošvy

Z43.8-

Ošetrenie iných umelo vytvorených telesných otvorov

Z43.80

Ošetrenie hrudníkovej stómie

Z43.88

Ošetrenie iného umelého vyústenia

Z43.9

Ošetrovanie bližšie neurčeného umelo vytvoreného telesného otvoru (stómie)

Z44

Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej pomôcky

Z44.0

Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej končatiny, kompletnej alebo čiastočnej

Z44.1

Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej končatiny, kompletnej alebo čiastočnej

Z44.2

Skúšanie a prispôsobovanie očnej protézy

Z44.3

Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy prsníka

Z44.8

Skúšanie a prispôsobovanie inej vonkajšej protetickej pomôcky

Z44.9

Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky

Z45

Prispôsobovanie a údržba implantovanej pomôcky

Z45.0

Kontrola a nastavenie kardiostimulátora

Z45.1

Prispôsobovanie a údržba infúznej pumpy

Z45.2-

Prispôsobovanie a udržiavanie cievneho prístupu

Z45.20

Prispôsobovanie a udržiavanie chirurgicky implantovaného cievneho permanentného katétra

Z45.29

Prispôsobovanie a udržiavanie iného a bližšie neurčeného cievneho prístupu

Z45.3

Prispôsobovanie a údržba implantovaného načúvacieho prístroja

Z45.8-

Prispôsobovanie a údržba inej implantovanej zdravotníckej pomôcky

Z45.80

Prispôsobovanie a údržba neurostimulátora

Z45.81

Preskúšanie funkčných parametrov stimulátora bránice

Z45.82

Preskúšanie funkčných parametrov liekovej pumpy

Z45.83

Prispôsobovanie a údržba systému podporujúceho srdce

Z45.84

Prispôsobovanie a udržiavanie stentu priedušky

Z45.85

Prispôsobovanie a udržiavanie stentu priedušnice

Z45.88

Prispôsobovanie a údržba inej implantovanej zdravotníckej pomôcky

Z45.9

Prispôsobovanie a údržba bližšie neurčenej implantovanej zdravotníckej pomôcky

Z46

Skúšanie a prispôsobovanie iného prístroja alebo zdravotníckej pomôcky

Z46.0

Skúšanie a prispôsobovanie okuliarov a kontaktných šošoviek

Z46.1

Skúšanie a prispôsobovanie načúvacej pomôcky

Z46.2

Skúšanie a prispôsobovanie iného lekárskeho prístroja alebo pomôcky pre nervový systém a zmyslové orgány

Z46.3

Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky

Z46.4

Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôcky

Z46.5

Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných pomôcok pre tráviaci systém

Z46.6

Skúšanie a prispôsobovanie urologických pomôcok

Z46.7

Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôcok

Z46.8

Skúšanie a prispôsobovanie iného bližšie určeného prístroja alebo zdravotníckej pomôcky

Z46.9

Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčeného prístroja alebo zdravotníckej pomôcky

Z47

Iná následná ortopedická starostlivosť

Z47.0

Následná starostlivosť, zahŕňajúca odstránenie kostnej dlahy alebo inej vnútornej fixačnej pomôcky

Z47.8

Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť

Z47.9

Následná ortopedická starostlivosť, bližšie neurčená

Z48

Iná následná chirurgická starostlivosť

Z48.0

Starostlivosť o chirurgické obväzy a sutúry

Z48.8

Iná bližšie určená následná chirurgická starostlivosť

Z48.9

Následná chirurgická starostlivosť, bližšie neurčená

Z49

Starostlivosť pri dialýze

Z49.0

Starostlivosť počas prípravy na dialýzu

Z49.1

Mimotelová dialýza

Z49.2

Iná dialýza

Z50

Starostlivosť s použitím rehabilitačných výkonov

Z50.0

Rehabilitácia pri chorobách srdca

Z50.1

Iná fyzikálna liečba

Z50.2

Rehabilitácia pri alkoholizme

Z50.3

Rehabilitácia pri liekovej alebo drogovej závislosti

Z50.4

Psychoterapia, nezatriedená inde

Z50.5

Logopedická liečba (liečba porúch hlasu, reči)

Z50.6

Ortopedické cvičenia

Z50.7

Pracovná liečba a rehabilitácia, nezatriedená inde

Z50.8

Starostlivosť, zahŕňajúca iné rehabilitačné výkony

Z50.9

Starostlivosť, zahŕňajúca rehabilitačné výkony, bližšie neurčené

Z51

Iná zdravotná starostlivosť

Z51.0

Liečebná rádioterapia

Z51.1

Cyklus chemoterapie pre zhubný nádor

Z51.2

Iná chemoterapia

Z51.3

Transfúzia krvi bez uvedenia diagnózy

Z51.4

Príprava pred následnou liečbou, nezatriedená inde

Z51.5

Paliatívna starostlivosť

Z51.6

Desenzibilizácia na alergény

Z51.8-

Iná bližšie určená zdravotná starostlivosť

Z51.81

Aferéza

Z51.82

Kombinovaná liečba zhubného nádoru žiarením a chemoterapiou

Z51.83

Opioidová substitúcia

Z51.88

Iná bližšie určená lekárska starostlivosť

Z51.9

Zdravotná starostlivosť, bližšie neurčená

Z52

Darcovia orgánov a tkanív

Z52.0-

Darca krvi

Z52.00

Darca plnej krvi

Z52.01

Darca kmeňových buniek

Z52.08

Darca iných krvných zložiek

Z52.1

Darca kože

Z52.2

Darca kosti

Z52.3

Darca kostnej drene

Z52.4

Darca obličky

Z52.5

Darca rohovky

Z52.6

Darca pečene

Z52.7

Darca srdca

Z52.8

Darca iného orgánu alebo tkaniva

Z52.9

Darca bližšie neurčeného orgánu alebo tkaniva

Z53

Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli určitým neuskutočneným výkonom

Z53.0

Neuskutočnenie výkonu pre kontraindikáciu

Z53.1

Neuskutočnenie výkonu z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a skupinový nátlak

Z53.2

Neuskutočnenie výkonu z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené príčiny

Z53.8

Neuskutočnenie výkonu pre iné príčiny

Z53.9

Neuskutočnenie výkonu pre bližšie neurčenú príčinu

Z54

Rekonvalescencia

Z54.0

Rekonvalescencia po operačnom výkone

Z54.1

Rekonvalescencia po rádioterapii

Z54.2

Rekonvalescencia po chemoterapii

Z54.3

Rekonvalescencia po psychoterapii

Z54.4

Rekonvalescencia po liečbe zlomeniny

Z54.7

Rekonvalescencia po kombinovanej liečbe

Z54.8

Rekonvalescencia po inej liečbe

Z54.9

Rekonvalescencia po bližšie neurčenej liečbe

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.