Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O60-O75

Komplikace porodu

O60

Předčasná porodní činnost a porod
Labores praematuri et partus praematurus

O60.0

Předčasná porodní činnost bez porodu
Labores praetermini sine partu

O60.1

Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem
Labores praematuri spontanei cum partu pretermini

O60.2

Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu
Labores praetermini spontanei cum partu termini

O60.3

Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti
Partus praematurus sine labores spontanei

O61

Selhání indukce porodu
Inductio partus inefficax

O61.0

Selhání běžné indukce porodu
Inductio partus medicalis inefficax

O61.1

Selhání instrumentálního vyvolání porodu
Inductio partus instrumentalis inefficax

O61.8

Jiné selhání indukce porodu
Inductio partus inefficax alia

O61.9

Selhání indukce porodu NS
Inductio partus inefficax, non specificata

O62

Poruchy porodních sil
Abnormitates vis laborum

O62.0

Primárně slabá děložní činnost
Contractiones uteri primariae inadaequatae

O62.1

Sekundárně slabá děložní činnost
Inertia uteri secundaria

O62.2

Jiná ochablost dělohy
Inertia uteri alia

O62.3

Překotný porod
Partus praeceps

O62.4

Hypertonické‚ nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
Contractiones uteri hypotonicae, incoordinatae et prolongatae

O62.8

Jiné poruchy porodních sil
Abnormitates vis laborum aliae

O62.9

Porucha funkce porodních sil NS
Abnormitas vis laborum, non specificatus

O63

Prodloužený porod
Partus prolongatus

O63.0

Prodloužená první doba porodní
Partus prolongatus, phasis prima

O63.1

Prodloužená druhá doba porodní
Partus prolongatus, phasis secundaria

O63.2

Prodloužený porod druhého dvojčete‚ trojčete‚ atd.
Partus gemini secundi, tertii et tardivus

O63.9

Prodloužený porod NS
Partus prolongatus, non specificatus

O64

Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléhánímplodu
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus

O64.0

Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
Partus propter rotationem capitis fetus incompletam complicatus

O64.1

Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
Partus propter praesentationem pelvis obstruens

O64.2

Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
Partus propter praesentationem faciei complicatus

O64.3

Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
Partus propter praesentationem frontis complicatus

O64.4

Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
Partus propter praesentationem omae complicatus

O64.5

Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
Partus propter praesentationem (manuum, pedum) compositam complicatus

O64.8

Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus aliam complicatus

O64.9

Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním NS
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus, non specificatus

O65

Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus

O65.0

Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
Partus propter pelvem deformatam complicatus

O65.1

Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
Partus propter contractionem aditus pelvis totalem complicatus

O65.2

Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
Partus propter contractionem aditus pelvis complicatus

O65.3

Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního východu a kontrakcístřední části pánevní dutiny
Partus propter contractionem orificii et cavitatis mediae complicatus

O65.4

Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví NS
Partus propter disproportionem fetus et pelvis, non specificatam complicatus

O65.5

Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
Partus propter abnormitatem organorum pelvis matris complicatus

O65.8

Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřsképánve
Partus propter abnormitates pelvis matris aliae complicatus

O65.9

Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve NS
Partus propter abnormitatem pelvis matris complicatus, non specificatus

O66

Jiné poruchy mechanismu porodu
Partus complicatus alius

O66.0

Porucha mechanismu porodu způsobená dystokií ramének
Partus propter dystociam omae complicatus

O66.1

Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
Partus propter geminos transversos complicatus

O66.2

Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
Partus propter fetum inusitate magnum complicatus

O66.3

Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
Partus propter abnormitates fetus alias complicatus

O66.4

Nezdařený pokus o porod NS
Conatus partus inefficax, non specificatus

O66.5

Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
Usus vacuum-extractoris et forcipis inefficax, non specificata

O66.8

Jiná určená porodní porucha
Partus complicatus alius, specificatus

O66.9

Porodní porucha NS
Partus complicatus, non specificatus

O67

Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
Partus propter haemorrhagiam complicatus, non alibi classificatus

O67.0

Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
Haemorrhagia intrapartualis propter defectum coagulationis

O67.8

Jiné určené krvácení při porodu
Haemorrhagia intrapartualis alia

O67.9

Krvácení při porodu NS
Haemorrhagia intrapartualis, non specificata

O68

Porod komplikovaný tísní plodu
Partus propter asphyxiam fetus complicatus

O68.0

Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu
Partus propter anomaliam rythmi cardiaci fetalis complicatus

O68.1

Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
Partus propter meconium in fluido amniotico complicatus

O68.2

Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
Partus propter rythmum cardiacum irregularem et meconium in fluido amniotico complicatus

O68.3

Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
Partus propter argumenta biochemica ad „stress“ fetus complicatus

O68.8

Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
Partus propter argumenta ad „stress“ fetus alia complicatus

O68.9

Porod komplikovaný tísní plodu NS
Partus propter „stress“ fetus complicatus, non specificatus

O69

Porod komplikovaný poruchami pupečníku
Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus

O69.0

Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
Partus propter prolapsum chordae umbilicalis complicatus

O69.1

Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
Partus propter chordam umbilicalem collum circumvolutam complicatus

O69.2

Porod komplikovaný zauzlením pupečníku‚ s kompresí
Partus propter implicationem chordae umbilicalis aliam complicatus

O69.3

Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
Partus propter chordam umbilicalem brevem complicatus

O69.4

Porod komplikovaný vasa praevia
Partus propter vasa praevia complicatus

O69.5

Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
Partus propter laesionem vascularem chordae umbilicalis complicatus

O69.8

Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
Partus propter aliae complicationes chordae umbilicalis complicatus

O69.9

Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS
Partus complicatus propter complicationem chordae umbilicalis, non specificatus

O70

Trhlina hráze (perinea) při porodu
Laesio perinei, per partum
242
Jiné komplikace těhotenství a porodu
Age
12 léta55 léta
Sex
Použitelné jen pro ženy

O70.0

Trhlina hráze prvního stupně při porodu
Laesio perinaei per partum, gradus primus

O70.1

Trhlina hráze druhého stupně při porodu
Laesio perinei per partum, gradus secundus

O70.2

Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
Laesio perinei per partum, gradus tertius

O70.3

Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
Laesio perinei per partum, gradus quartus

O70.9

Trhlina hráze při porodu NS
Laesio perinei per partum, non specificatus

O71

Jiné porodní poranění
Trauma obstetricia alia

O71.0

Ruptura dělohy před začátkem porodu
Ruptura uteri, ante partum

O71.1

Ruptura dělohy při porodu
Ruptura uteri, per partum

O71.2

Poporodní inverze dělohy
Inversio uteri postpartualis

O71.3

Porodní lacerace hrdla
Laceratio cervicis uteri obstetricia

O71.4

Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
Laceratio solum parietalis vaginae obstetricia

O71.5

Jiné porodní poranění pánevních orgánů
Laesio organorum pelvicorum obstetricia

O71.6

Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
Laesio articulorum et ligamentorum obstetricia alia

O71.7

Porodní hematom pánve
Haematoma pelvis obstetricum

O71.8

Jiné určené porodní poranění
Trauma obstetricum aliud, specificatum

O71.9

Porodní poranění NS
Trauma obstetricum, non specificatum

O72

Poporodní krvácení
Haemorrhagia post partum

O72.0

Krvácení ve třetí době
Haemorrhagia post partum, phasis tertia

O72.1

Jiné krvácení bezprostředně po porodu
Haemorrhagia directa, post partum, alia

O72.2

Opožděné a sekundární poporodní krvácení
Haemorrhagia tarda, post partum

O72.3

Poporodní poruchy koagulace
Coagulopathia sanguinis, post partum

O73

Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení
Retentio placentae et membranarum placentae, sine haemorrhagia

O73.0

Zadržená placenta bez krvácení
Retentio placentae, sine haemorrhagia

O73.1

Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení
Retentio placentae partialis et membranarum, sine haemorrhagia

O74

Komplikace anestezie při porodu
Complicationes anaesthesionales, per partum

O74.0

Aspirační pneumonie způsobená anestezií při porodu
Pneumonia aspirationalis anaesthesionalis, per partum

O74.1

Jiné plicní komplikace způsobené anestezií při porodu
Complicationes pulmonum anaesthesionales aliae, per partum

O74.2

Srdeční komplikace způsobené anestezií při porodu
Complicationes cardiacae anaesthesionales, per partum

O74.3

Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií při porodu
Complicationes systematis nervosi centralis anaesthesioanles, per partum

O74.4

Alergická reakce na místní anestetika při porodu
Reactio toxica anaesthesionalis, per partum

O74.5

Spinální a epidurální anestezie vyvolávající bolest hlavy při porodu
Cephalalgia propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per partum

O74.6

Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, aliae, per partum

O74.7

Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
Intubatio inefficax sive difficilis, per partum

O74.8

Jiné komplikace anestezie při porodu
Complicationes anaesthesionales, aliae, per partum

O74.9

Komplikace anestezie při porodu NS
Complicatio anaesthesionalis, non specificata, per partum

O75

Jiné komplikace porodu nezařazené jinde
Complicationes per partum aliae, non alibi classificatae

O75.0

Tíseň matky při porodu
Exhaustio matris per partum

O75.1

Šok při nebo po porodu
Afflictus (shock) per sive post partum

O75.2

Horečka při porodu nezařazená jinde
Pyrehia per partum, non alibi classificata

O75.3

Jiná infekce při porodu
Infectiones, aliae, per partum

O75.4

Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
Complicationes propter chirurgiam obstetriciam sive proceduras aliae

O75.5

Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan
Partus post ruputuram membranarum arteficialiem prolongatus

O75.6

Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
Partus post rupturam membranarum spontaneam sive non specificatam prolongatus

O75.7

Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu
Partus vaginalis post sectionem caesaream praecedentem

O75.8

Jiné určené komplikace při porodu
Complicationes partus aliae, specificatae

O75.9

Komplikace porodu NS
Complicatio partus, non specificata

O80-O84

Porod

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.