MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F40

Fobijski anksiozni poremećaji
Disordines anxiosi phobici

F40.0

Agorafobija-strah od trgova, otvorenog prostora i dr.
Agoraphobia

F40.1

Socijalna fobija
Phobia socialis

F40.2

Specifična (izolovana) fobija
Phobia specifica (separata)

F40.8

Drugi fobijsko-anksiozni poremećaji
Disordines phobici anxiosi alii

F40.9

Fobijsko-anksiozni poremećaj, neoznačen
Disordo phobica anxiosus non specificatus

F41

Drugi anksiozni poremećaji
Disordines anxiosi alii

F41.0

Panički poremećaj, epizodna paroksizmalna anksioznost
Disordo panicus, episodum anxiosum paroxismale

F41.1

Anksiozni generalizovani poremećaj
Disordo anxiosus generalisatus

F41.2

Mešovit anksiozni i depresijski poremećaj
Disordo anxiosus et depressivus mixtus

F41.3

Drugi mešovit anksiozni poremećaj
Disordo anxiosus mixtus alius

F41.8

Drugi anksiozni označeni poremećaji
Disordines anxiosi alii specificati

F41.9

Anksiozni poremećaj, neoznačen
Disordo anxiosus, non specificatus

F42

Opsesijsko-prisilni poremećaj
Disordo obsessivocompulsivus

F42.0

Pretežno opsesijske misli ili nametnute misli
Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes

F42.1

Pretežno prinudne radnje (opsesijski rituali)
Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)

F42.2

Mešovite opsesijske misli i radnje
Actiones et ideae obsessivae mixtae

F42.8

Drugi opsesijsko-prisilni poremećaji
Disordines obsessivo-compulsivi alii

F42.9

Opsesijsko-prisilni poremećaj, neoznačen
Disordo obsessivo-compulsivus, non specificatus

F43

Reakcija na težak stres i poremećaj prilagođavanja
Reactio stressogenes, gradus majoris, et reactiones maladaptivae

F43.0

Akutna reakcija na stres
Reactio stressogenes acuta

F43.1

Stresni poremećaj posle traume
Disordo posttraumaticus stressogenes

F43.2

Poremećaji prilagođavanja
Disordines accomodationis

F43.8

Druga reakcija na težak stres
Reactio stressogenes gradus majoris, alia

F43.9

Reakcija na težak stres, neoznačena
Reactio stressogenes gradus majoris, non specificata

F44

Disocijativni (konverzivni) poremećaji
Disordines dissociativi (conversiones)

F44.0

Psihogeno nesećanje
Amnesia dissociativa

F44.1

Psihogeno lutanje
Fuga dissociativa

F44.2

Psihogena ošamućenost
Stupor dissociativus

F44.3

Trans i poremećaji posedovanja
Extasis et disordines possessivi

F44.4

Psihogeni poremećaji mišića
Disordines musculorum dissociativi

F44.5

Psihogene konvulzije
Convulsiones dissociativae

F44.6

Psihogena neosetljivost i gubitak sposobnosti percepcije čulima
Anaesthesia dissociativa et perditio sensoria

F44.7

Mešoviti psihogeni (konverzivni) poremećaji
Disordines dissociativi (conversivi) mixti

F44.8

Drugi psihogeni (konverzivni) poremećaji
Disordines dissociativi (conversivi) alii

F44.9

Psihogeni (konverzivni) poremećaj, neoznačen
Disordo dissociativus (conversivus), non specificatus

F45

Telesni psihogeni poremećaji
Disordines somatoformes

F45.0

Somatizacijski poremećaj
Disordo somatisationalis

F45.1

Nediferencirani somatoformni poremećaj
Disordo somatoformis non differentialis

F45.2

Hipohondrija-hipohondrijski poremećaj
Disordo hypochondrialis

F45.3

Somatoformna disfunkcija vegetetivnog nervnog sistema
Dysfunctio somatoformis autonoma

F45.4

Stalan somatoformni bol
Disordo doloris somatoformis permanens

F45.8

Drugi somatoformni poremećaji
Disordines somatoformes alii

F45.9

Somatoformni poremećaj, neoznačen
Disordo somatoformis, non specificatus

F48

Drugi neurotski poremećaji
Disordines neurotici alii

F48.0

Neurastenija-nervni zamor
Neurasthenia

F48.1

Sindrom depersonalizacije-derealizacije
Syndroma depersonalisationis-derealisationis

F48.8

Drugi označeni neurotski poremećaji
Disordines neurotici specificati, alii

F48.9

Neurortski poremećaj, neoznačen
Disordo neuroticus, non specificatus

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.