MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R50

Groznica drugog nepoznatog porekla
Febris causae ignotae aliae

R50.2

Groznica izazvana lekom (medikamentom)
Febris propter medicamentum

R50.8

Druga označena groznica
Febris specificata alia

R50.9

Groznica, neoznačena
Febris, non specificata

R51

Glavobolja
Cephalalgia

R52

Bol, neklasifikovan na drugom mestu
Dolor, non alibi classificatus

R52.0

Iznenadan bol
Dolor acutus

R52.1

Hroničan nepodnošljiv bol
Dolor intolerabilis chronicus

R52.2

Drugi hroničan bol
Dolor chronicus alius

R52.9

Bol, neoznačen
Dolor, non specificatus

R53

Klonulost i umor
Languor et lassitudo

R54

Starost
Senilitas

R55

Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca
Syncopa et collapsus

R56

Konvulzije, neklasifikovane na drugom mestu
Convulsiones, non alibi classificatae

R56.0

Konvulzije uzrokovane povišenom temperaturom tela
Convulsiones febriles

R56.8

Druge i neoznačene konvulzije
Convulsiones aliae et non specificatae

R57

Šok, neklasifikovan na drugom mestu
Afflictus (shock), non alibi classificatus

R57.0

Kardiogeni šok
Afflictus (shock) cardiacus

R57.1

Hipovolemijski šok
Afflictus (shock) hypovolaemicus

R57.2

Septični šok
Afflictus (shock) septicus

R57.8

Drugi šok
Afflictus (shock) alius

R57.9

Šok, neoznačen
Afflictus (shock), non specificatus

R58

Krvarenje, neklasifikovano na drugom mestu
Haemorrhagia, non alibi classificata

R59

Povećanje limfnih čvorova
Hypertrophia lymphonodorum

R59.0

Lokalizovano povećanje limfnih čvorova
Hypertrophia lymphonodorum localisata

R59.1

Generalizovano povećanje limfnih čvorova
Hypertrophia lymphonodorum generalisata

R59.9

Povećanje limfnih čvorova, neoznačeno
Hypertrophia lymphonodorum, non specificata

R60

Edem, neklasifikovan na drugom mestu
Oedema, non alibi classificatum

R60.0

Lokalizovani edem
Oedema localisatum

R60.1

Generalizovani edem
Oedema generalisatum

R60.9

Edem, neoznačen
Oedema, non specificatum

R61

Prekomerno znojenje
Hyperhydrosis

R61.0

Lokalizovano prekomerno znojenje
Hyperhydrosis localisata

R61.1

Generalizovano prekomerno znojenje
Hyperhydrosis generalisata

R61.9

Prekomerno znojenje, neoznačeno
Hyperhydrosis, non specificata

R62

Usporen fiziološki razvoj
Insufficientia evolutonis physiologicae

R62.0

Zaostalost u razvoju
Retardatio

R62.8

Drugi usporen fiziološki razvoj
Insufficientia evolutionis physiologicae alia

R62.9

Usporen fiziološki razvoj, neoznačen
Insufficientia evolutionis physiologicae, non specificata

R63

Simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tečnosti
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris

R63.0

Gubitak apetita
Anorexia

R63.1

Prekomerna žeđ
Polydipsia

R63.2

Prekomerno uzimanje hrane
Polyphagia

R63.3

Teškoće pri uzimanju hrane i loša regulacija
Difficultates ad receptionem alimenti et regulatio mala

R63.4

Nenormalni gubitak težine
Amissio ponderis abnormalis

R63.5

Nenormalno gojenje
Saginatus abnormalis

R63.6

Nedovoljan unos hrane i vode usled samozanemarivanja
Insuficientia receptionis alimenti et aquae propter neglecti am sui

R63.8

Drugi simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tečnosti
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris alia

R64

Izrazita mršavost
Cachexia

R65

Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora
Syndroma responsi inflammatorii systemici [SIRS]

R65.0

Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora infektivnog porekla bez otkazivanja organa
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi sine defectu organorum

R65.1

Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora infektivnog porekla sa otkazivanjem organa
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi cum defectu organorum

R65.2

Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora neinfektivnog porekla bez otkazivanja organa
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi sine defectu organorum

R65.3

Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora neinfektivnog porekla sa otkazivanjem organa
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi cum defectu organorum

R65.9

Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora, neoznačen
Syndroma responsi inflammatorii systemici, non specificatum

R68

Drugi opšti simptomi i znaci
Symptomata et signa generalia alia

R68.0

Niska temperatura tela, koja nije povezana sa niskom spoljašnjom temperaturom
Hypothermia cum temperatura humili externa non coniuncta

R68.1

Simptomi u dece, neoznačeni
Symptomata infantium, non specificata

R68.2

Suvoća usta, neoznačena
Siccitas oris, non specificata

R68.3

Čvornovati prsti
Digiti nodulosi

R68.8

Drugi opšti označeni simptomi i znaci
Symptomata et signa generalia alia, specificata

R69

Nepoznati i neoznačeni uzroci oboljevanja
Causae morbiditatis incognitae et non specificatae

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.