MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P50

Fetalni gubitak krvi
Amissio sanguinis fetus

P50.0

Gubitak krvi ploda iz vasa previa
Amissio sanguinis fetus e vasa praeviis

P50.1

Fetalni gubitak krvi iz pokidanog pupčanika
Amissio sanguinis fetus e chorda umbilicali lacerata

P50.2

Fetalni gubitak krvi iz posteljice
Amissio sanguinis fetus e placenta

P50.3

Krvarenje u blizanca
Haemorrhagia ad geminum

P50.4

Krvarenje u krvotok majke
Haemorrhagia in circulatione matris

P50.5

Fetalni gubitak krvi iz presečenog kraja blizanačke pupčane vrpce
Amissio sanguinis fetus e chorda umbilicali gemini caesa

P50.8

Drugi gubitak krvi fetusa
Amissio sanguinis fetus alius

P50.9

Fetalni gubitak krvi, neoznačen
Amissio sanguinis fetus, non specificata

P51

Krvarenje novorođenčeta iz pupka
Haemorrhagia neonati umbilicalis

P51.0

Obilno krvarenje novorođenčeta iz pupka
Haemorrhagia neonati umbilicalis, abundans

P51.8

Drugo krvarenje novorođenčeta iz pupka
Haemorrhagiae neonati umbilicales aliae

P51.9

Krvarenje novorođenčeta iz pupka, neoznačeno
Haemorrhagia neonati umbilicalis, non specificata

P52

Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta, neuzrokovano povredom
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica

P52.0

Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga, neuzrokovano povredom, stepen 1
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1

P52.1

Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga, neuzrokovano povredom, stepen 2
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 2

P52.2

Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga, neuzrokovano povredom, stepen 3
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3

P52.3

Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga, neuzrokovano povredom, neoznačeno
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, non specificata

P52.4

Krvarenje u mozgu ploda i novorođenčeta, neuzrokovano povredom
Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati, non traumatica

P52.5

Krvarenje ploda i novorođenčeta ispod mrežaste moždanice neuzrokovano povredom
Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati, non traumatica

P52.6

Krvarenje ploda i novorođenčeta u mali mozak i zadnju jamu, neuzrokovano povredom
Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore, non traumatica

P52.8

Drugo unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta, neuzrokovano povredom
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, alia

P52.9

Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta, neuzrokovano povredom, neoznačeno
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, non specificata

P53

Hemoragijska bolest ploda i novorođenčeta
Morbus haemorrhagicus fetus et neonati

P54

Druga krvarenja novorođenčeta
Haemorrhagiae neonati, aliae

P54.0

Povraćanje krvi novorođenčeta
Haematemesis neonati

P54.1

Krv u stolici novorođenčeta
Melaena neonati

P54.2

Krvarenje rektuma novorođenčeta
Haemorrhagia neonati rectalis

P54.3

Drugo krvarenje želuca i creva novorođenčeta
Haemorrhagia neonati gastrointestinalis, alia

P54.4

Krvarenje nadbubrežne žlezde novorođenčeta
Haemorrhagia glandulae suprarenalis neonati

P54.5

Krvarenje kože novorođenčeta
Haemorrhagia cutis neonati

P54.6

Krvarenje vagine novorođenčeta
Haemorrhagia neonati vaginalis

P54.8

Druga označena krvarenja novorođenčeta
Haemorrhagiae neonati aliae, specificatae

P54.9

Krvarenje novorođenčeta, neoznačeno
Haemorrhagia neonati, non specificata

P55

Hemolitička bolest-razaranje crvenih krvnih zrnaca ploda i novorođenčeta
Morbus haemolyticus fetus et neonati

P55.0

Rh izoimunizacija ploda i novorođenčeta
Rhesus isoimmunisatio fetus et neonati

P55.1

ABO izoimunizacija ploda i novorođenčeta
ABO isoimmunisatio fetus et neonati

P55.8

Druge hemolitičke bolesti ploda i novorođenčeta
Morbi haemolytici fetus et neonati, alii

P55.9

Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta, neoznačena
Morbus haemolyticus fetus et neonati, non specificatus

P56

Vodena bolest ploda uzrokovana hemolitičkom bolešću
Hydrops fetus propter morbum haemolyticum

P56.0

Vodena bolest ploda uzrokovana izoimunizacijom
Hydrops fetus propter isoimmunisationem

P56.9

Vodena bolest ploda uzrokovana drugom i neoznačenom hemolitičkom bolešću
Hydrops fetus propter morbum haemolyticum alium et non specificatum

P57

Kernikterus-žutica jedara mozga
Kernicterus

P57.0

Kernikterus uzrokovan izoimunizacijom
Kernicterus isoimmunisationalis

P57.8

Drugi označeni kernikterus
Kernicteri alii, specificati

P57.9

Kernikterus, neoznačen
Kernicterus, non specificatus

P58

Žutica novorođenčeta nastala zbog druge prekomerne hemolize
Icterus neonati propter excessivam haemolysim aliam

P58.0

Žutica novorođenčeta usled modrica
Icterus haemolyticus neonati cum livoribus

P58.1

Žutica novorođenčeta zbog krvarenja
Icterus haemolyticus neonati haemorrhagicus

P58.2

Žutica novorođenčeta zbog infekcije
Icterus haemolyticus neonati infectivus

P58.3

Žutica novorođenčeta zbog preteranog stvaranja crvenih krvnih zrnaca
Icterus haemolyticus neonati polycytaemicus

P58.4

Žutica novorođenčeta uzrokovana lekovima ili toksinima prenetim preko majke ili datih novorođenčetu
Icterus neonati propter medicamenta sive toxina per matrem transmissa sive neonatum applicata

P58.5

Žutica novorođenčeta uzrokovana progutanom krvi majke
Icterus haemolyticus neonati propter sanguinem matris haustum

P58.8

Druga označena hemolitička žutica novorođenčeta
Icterus haemolyticus neonati alius, specificatus

P58.9

Hemolitička žutica novorođenčeta, neoznačena
Icterus haemolyticus neonati, non specificatus

P59

Žutica novorođenčeta zbog drugih i neoznačenih uzroka
Icterus neonati alius et non specificatus

P59.0

Žutica novorođenčeta posle prevremenog porođaja
Icterus neonati post partum praematurum

P59.1

Sindrom zgusnute žuči
Syndroma bilis codensatae

P59.2

Žutica novorođenčeta zbog drugog i neoznačenog oštećenja ćelija jetre
Icterus neonati propter laesionem hepatocellularum aliam et non specificatam

P59.3

Žutica novorođenčeta uzrokovana inhibitorima u majčinom mleku
Icterus neonati propter inhibitores in lacte matris

P59.8

Žutica novorođenčeta zbog drugih označenih uzroka
Icterus neonati propter causas alias specificatas

P59.9

Neoznačena žutica novorođenčeta
Icterus neonati, non specificatus

P60

Diseminovano zgrušavanje krvi u krvnim sudovima ploda i novorođenčeta
Coagulatio intravascularis fetus et neonati disseminata

P61

Drugi perinatalni hematološki poremećaji
Disordines haematologici perinatales alii

P61.0

Prolazna trombocitopenija novorođenčeta
Thrombocytopenia neonati transitiva

P61.1

Povećanje broja crvenih krvnih zrnaca novorođenčeta
Polycythaemia neonati

P61.2

Anemija nedonoščeta
Anaemia praematuri

P61.3

Urođena anemija ploda posle gubitka krvi
Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

P61.4

Druge urođene anemije, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Anaemiae congenitae aliae, non alibi classificatae

P61.5

Prolazno smanjenje broja neutrocita novorođenčeta
Neutrocytopenia neonati transitiva

P61.6

Drugi prolazni poremećaji zgrušavanja krvi novorođenčeta
Disordines coagulationis neonati transitivi, alii

P61.8

Drugi označeni perinatalni poremećaji krvi
Disordines haematologici perinatales alii, specificati

P61.9

Perinatalni poremećaj krvi, neoznačen
Disordo haematologicus perinatalis, non specificatus

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.