Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

Q90

Downov sindrom
Syndroma Down

Q90.0

Trizomija 21, nerazdvajanje u mejozi
Trisomia 21, inseparatio meiotica

Q90.1

Trizomija 21, mozaicizam, nerazdvajanje u mitozi
Trisomia 21, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q90.2

Trizomija 21, translokacija
Trisomia 21, translocatio

Q90.9

Downov sindrom, neoznačen
Syndroma Down, non specificatum

Q91

Edwardov i Patauov sindrom
Syndroma Edward et syndroma Patau

Q91.0

Trizomija 18, nerazdvajanje u mejozi
Trisomia 18, inseparatio meiotica

Q91.1

Trizomija 18, mozaicizam, nerazdvajanje u mitozi
Trisomia 18, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q91.2

Trizomija 18, translokacija
Trisomia 18, translocatio

Q91.3

Edwardsov sindrom, neoznačen
Syndroma Edwards, non specificatum

Q91.4

Trizomija 13, nerazdvajanje u mejozi
Trisomia 13, inseparatio meiotica

Q91.5

Trizomija 13, mozaicizam, nerazdvajanje u mitozi
Trisomia 13, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q91.6

Trizomija 13, translokacija
Trisomia 13, translocatio

Q91.7

Patauov sindrom, neoznačen
Syndroma Patau, non specificatum

Q92

Druge trizomije i delimične autozomne trizomije, neklasifikovane na drugom mestu
Trisomiae aliae et trisomiae autosomaticae partiales, non alibi classificatae

Q92.0

Autozomna trizomija, nerazdvajanje u mejozi
Trisomia autosomatica, inseparatio meiotica

Q92.1

Autozomna trizomija, mozaicizam (nerazdvajanje u mitozi)
Trisomia autosomatica, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q92.2

Autozomna velika delimična trizomija
Trisomia autosomatica partialis major

Q92.3

Autosomna mala delimična trizomija
Trisomia autosomatica partialis minor

Q92.4

Autozomna duplikatura hromozoma, vidljiva samo u prometafazi
Duplicitas chromosomatica autosomatica, solum in prometaphasi visa

Q92.5

Autozomna duplikatura sa potpunom reorganizacijom
Duplicatas chromosomatica autosomatica cum reorganisatione completa

Q92.6

Posebno obeleženi hromozomi
Chromosomata extra signata

Q92.7

Triploidi i poliploidi
Triploida et polyploida

Q92.8

Druge označene autozomne trizomije i delimične trizomije
Trisomiae autosomaticae et trisomia autosomaticae partiales aliae, specificatae

Q92.9

Autozomna trizomija i delimična trizomija, neoznačena
Trisomia autosomatica et trisomia autosomatica partialis, non specificata

Q93

Monozomije i delimične autozomne monozomije, neklasifikovane na drugom mestu
Monosomiae et monosomiae partiales autosomaticae, non alibi classificatae

Q93.0

Autozomna monozomija, nerazdvajanje u mejozi
Monosomia autosomatica, inseparatio meiotica

Q93.1

Autozomna monozomija, mozaicizam (nerazdvajanje u mitozi)
Monosomia autosomatica, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q93.2

Prstenasti hromozom ili dicentrični hromozom
Chromosoma anulare mutatum sive dicentricum

Q93.3

Delecija kratkog kraka hromozoma 4
Deletio rami brevis chromosomatis 4

Q93.4

Delecija kratkog kraka hromozoma 5
Deletio rami brevis chromasomatis 5

Q93.5

Druge delecije dela hromozoma
Deletiones partis chromosomatis aliae

Q93.6

Delecije vidljive samo u prometafazi
Deletiones solum in prometaphasi visae

Q93.7

Delecije sa drugim kompleksnim reorganizacijama
Deletiones cum reorganisationibus completis aliis

Q93.8

Delecije drugih autozomnih hromozoma
Deletiones chromosomaticae autosomaticae aliae

Q93.9

Delecija autozomnog hromozoma, neoznačena
Deletio chromosomatica autosomatica, non specificata

Q95

Uravnotežene hromozomske preraspodele i strukturni markeri, neklasifikovani na drugom mestu
Translocationes aequatae et signacula structuralia non alibi classificata

Q95.0

Balansirane translokacije i pripajanja hromozoma kod normalnih osoba
Translocationes et insertiones chromosomaticae aequilibratae ad personas normales

Q95.1

Inverzije hromozoma kod normalnih osoba
Inversiones chromosomaticae ad personas normales

Q95.2

Autozomna balansirana reorganizacija kod nenormalnih osoba
Reorganisatio autosomatica aequilibrata ad personas abnormales

Q95.3

Balansirana polno–autozomna reorganizacija kod nenormalnih osoba
Reorganisato sexualis-autosomatica aequilibrata ad personas abnormales

Q95.4

Osobe sa označenim heterohromatinom
Personae cum heterochromatino specificato

Q95.5

Osobe sa autozomnim nestabilnim mestom
Personae cum situ autosomatico instabili

Q95.8

Druge uravnotežene reorganizacije i strukturni markeri
Translocationes transversae et insertiones chromosomaticae aliae

Q95.9

Uravnotežena reoganizacija i strukturni marker, neoznačena
Translocatio et insertio chromosomatica, non specificata

Q96

Turnerov sindrom
Syndroma Turner

Q96.0

Kariotip 45, X
Karyotype 45, X

Q96.1

Kariotip 46, X izo (Xq)
Karyotype 46, X iso (Xq)

Q96.2

Kariotip 46, X sa nenormalnim polnim hromozomom, osim izo (Xq)
Karyotype 46, X cum chromosomate sexuali abnormali, praeter iso (Xq)

Q96.3

Mozaicizam 45, X/46, XX ili XY
Mosaicismus 45, X/46, XX sive XY

Q96.4

Mozaicizam 45, X druge ćelijske linije sa nenormalnim polnim hromozomom
Mosaicismus 45, X cella-lineae cum chromosomate sexuali anormali aliae

Q96.8

Drugi oblici Turnerovog sindroma
Variationes syndomatis Turner aliae

Q96.9

Turnerov sindrom, neoznačen
Syndroma Turner, non specificatum

Q97

Druge anomalije polnog hromozoma, ženski fenotip, neklasifikovane na drugom mestu
Anomaliae chromosmatis sexualis aliae, phaenotypus femininus, non alibi classificatae

Q97.0

Kariotop 47, XXX
Karyotype 47, XXX

Q97.1

Žena sa brojem X hromozoma većim od tri
Femina cum numero X chromasomatum tribus majore

Q97.2

Mozaicizam, linija sa različitim brojem X hromozoma
Mosaicismus, linea cum numero X chromosomatum vario

Q97.3

Žena sa kariotipom 46, XY
Femina cum 46, XY karytypo

Q97.8

Druge označene anomalije polnog hromozoma, ženski fenotip
Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus aliae, specificatae

Q97.9

Anomalija polnog hromozoma, ženski fenotip, neoznačena
Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus, non specificata

Q98

Druge anomalije polnog hromozoma, muški fenotip, neklasifikovane na drgugom mestu
Anomaliae chromosmatis sexualis aliae, phaenotypus masculinus, non alibi classificatae

Q98.0

Klinefelterov sindrom, kariotip 47, XXY
Syndroma Klinefelter, karyotypus 47, XXY

Q98.1

Klinefelterov sindrom, muškarac sa brojem X hromozoma većim od dva
Syndroma Klinefelter, mas cum numero X chromosomatum duobus majore

Q98.2

Klinefelterov sindrom, muškarac sa 46, XX kariotipom
Syndroma Klinfelter, mas cum 46, XX karyotypo

Q98.3

Drugi muškarac sa kariotipom 46, XX
Mas cum 46, XX karyotypo alius

Q98.4

Klinefelterov sindrom, neoznačen
Syndroma Klinefelter, non specificata

Q98.5

Kariotop 47, XYY
Karyotypus 47, XYY

Q98.6

Muškarac sa nenormalnom strukturom polnog hromozoma
Mas cum strictura chromosomatis sexualis abnormali

Q98.7

Muškarac sa mozaicizmom polnog hromozoma
Mas cum mosaicismo chromosomatis sexualis

Q98.8

Druge označene anomalije polnog hromozoma, muški fenotip
Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus aliae, specificatae

Q98.9

Anomalija polnog hromozoma, muški fenotip, neoznačena
Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus, non specificata

Q99

Druge hromozomske anomalije, neklasifikovane na drugom mestu
Anomaliae chromosomaticae aliae, non alibi classificatae

Q99.0

Himerizam
Chimera 46, XX/46, XY

Q99.1

Prava dvopolnost 46, XX
Hermaphroditismus verus 46, XX

Q99.2

Nestabilan hromozom X
Chromosoma X instabile

Q99.8

Druge označene hromozomske anomalije
Anomaliae chromosomaticae aliae, specificatae

Q99.9

Hromozomska anomalija, neoznačena
Anomalia chromosomatica, non specificata

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.