MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S20

Površinska povreda grudnog koša
Laesio traumatica thoracis superficialis

S20.0

Nagnječenje dojke
Contusio mammae

S20.1

Druge i neoznačene površinske povrede dojke
Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae et non specificatae

S20.2

Nagenječenje grudnog koša
Contusio thoracis

S20.3

Druge površinske povrede prednjeg zida grudnog koša
Laesiones trumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae

S20.4

Druge površinske povrede zadnjeg zida grudnog koša
Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae

S20.7

Višestruke površinske povrede grudnog koša
Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices

S20.8

Površinska povreda drugih i neoznačenih delova grudnog koša
Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificarum superficialis

S21

Otvorena rana grudnog koša
Vulnus apertum thoracis

S21.0

Otvorena rana dojke
Vulnus apertum mammae

S21.1

Otvorena rana prednjeg zida grudnog koša
Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S21.2

Otvorena rana zadnjeg zida grudnog koša
Vulnus apertum parietis thoracis posterioris

S21.7

Višestruke otvorene rane zida grudnog koša
Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia

S21.8

Otvorena rana drugih delova grudnog koša
Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S21.9

Otvorena rana grudnog koša, neoznačenog dela
Vulnus apertum thoracis, parte non specificata

S22

Prelom rebra(rebara), grudne kosti i grudnog dela kičme
Fractura costae(costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis

S22.0

Prelom grudnog pršljena
Fractura vertebrae thoracalis

S22.1

Višestruki prelomi grudnog dela kičme
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.2

Prelom grudne kosti
Fractura sterni

S22.3

Prelom rebra
Fractura costae

S22.4

Višestruki prelomi rebara
Fracturae costarum multiplices

S22.5

Kolebljivi pokreti grudnog koša (usled povrede)
Thorax fluitans

S22.8

Prelom drugih kostiju grudnog koša
Fractura ossium thoracis aliorum

S22.9

Prelom neoznačenog dela kosti grudnog koša
Fractura ossis thoracis, parte non specificata

S23

Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

S23.0

Traumatska ruptura grudnog medjupršljenskog koluta
Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis

S23.1

Iščašenje grudnog pršljena
Luxatio vertebrae thoracalis

S23.2

Iščašenje drugih i neoznačenih delova grudnog koša
Luxatio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S23.3

Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme
Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S23.4

Uganuće i istegnuće rebara i grudnog koša
Distorsio et distensio costarum et sterni

S23.5

Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova grudnog koša
Distorsio et distensio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S24

Povrede živaca i kičmene moždine u nivou grudnog koša
Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

S24.0

Potres i edem grudnog dela kičmene moždine
Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis

S24.1

Druge i neoznačene povrede grudnog dela kičmene moždine
Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae et non specificatae

S24.2

Povreda korena grudnog kičmenog živca
Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis

S24.3

Povrede perifernih živaca grudnog koša
Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis

S24.4

Povreda simpatičkih grudnih živaca
Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium

S24.5

Povreda drugih živaca grudnog koša
Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum

S24.6

Povreda neoznačenog živca grudnog koša
Laesio traumatica nervi thoracalis, non specificata

S25

Povreda grudnih krvnih sudova
Laesio traumatica vasorum thoracis

S25.0

Povreda grudnog dela aorte
Laesio traumatica aortae thoracalis

S25.1

Povreda bezimenog stabla ili potključne arterije
Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae

S25.2

Povreda gornje šuplje vene
Laesio traumatica venae cavae superioris

S25.3

Povreda bezimene ili potključne vene
Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae

S25.4

Povreda krvnih sudova pluća
Laesio traumatica vasorum pulmonalium

S25.5

Povreda međurebarnih krvnih sudova
Laesio traumatica vasorum intercostalium

S25.7

Povreda više grudnih krvnih sudova
Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium

S25.8

Povreda drugih grudnih krvnih sudova
Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum

S25.9

Povreda neoznačenog grudnog krvnog suda
Laesio traumatica vasis thoracis, non specificati

S26

Povreda srca
Laesio traumatica cordis

S26.0

Povreda srca sa prisustvom krvi u perikardu
Laesio traumatica cordis cum haemopericardio

S26.8

Druge povrede srca
Laesiones traumaticae cordis aliae

S26.9

Povreda srca, neoznačena
Laesio traumatica cordis, non specificata

S27

Povrede drugih neoznačenih unutargrudnih organa
Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum, non specificatorum

S27.0

Prisustvo vazduha u pleuralnom prostoru uzrokovano povredom
Pneumotorax traumaticus

S27.1

Prisustvo krvi u pleuralnom prostoru uzrokovano povredom
Haemothorax traumaticus

S27.2

Udruženo prisustvo vazduha i krvi u pleuralnom prostoru uzrokovano povredom
Haemopneumothorax traumaticus

S27.3

Druge povrede pluća
Laesiones traumatica pulmonis aliae

S27.4

Povreda bronhije
Laesio traumatica bronchi

S27.5

Povreda grudnog dela dušnika
Laesio traumatica partis tracheae thoracalis

S27.6

Povreda pleure
Laesio traumatica pleurae

S27.7

Višestruke povrede unutargrudnih organa
Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices

S27.8

Povreda drugih označenih unutargrudnih organa
Laesio traumatica organorum thoracis aliorum, specificatorum

S27.9

Povreda neoznačenog unutargrudnog organa
Laesio traumatica organi thoracis, non specificati

S28

Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem – kraš i traumatska amputacija dela grudnog koša
Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis

S28.0

Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
Conquassatio thoracis

S28.1

Traumatska amputacija dela grudnog koša
Amputatio traumatica partis thoracis

S29

Druge i neoznačene povrede grudnog koša
Laesiones traumaticae thoracis aliae et non specificatae

S29.0

Povreda mišića i tetive u nivou grudnog koša
Laesio traumatica muculi et tendinis thoracis

S29.7

Višestruke povrede grudnog koša
Laesiones traumaticae thoracis multiplices

S29.8

Druge označene povrede grudnog koša
Laesiones traumaticae thoracis aliae, specificatae

S29.9

Povreda grudnog koša, neoznačena
Laesio traumatica thoracis, non specificata

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.