Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S60

Površinska povreda ručja i šake
Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

S60.0

Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1

Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S60.2

Drugo nagnječenje ručja i šake
Contusio carpi et manus alia

S60.7

Višestruka površinska povreda ručja i šake
Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex

S60.8

Druge površinske povrede ručja i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae

S60.9

Površinska povreda ručja i šake, neoznačena
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata

S61

Otvorena rana ručja i šake
Vulnus apertum carpi et manus

S61.0

Otvorena rana prsta (prstiju) šake, bez povrede nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S61.1

Otvorena rana prsta (prstiju) šake sa povredom nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S61.7

Višestruka otvorena rana ručja i šake
Vulnus apertum carpi et manus multiplex

S61.8

Otvorena rana drugih delova ručja i šake
Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S61.9

Otvorena rana neoznačenog dela ručja i šake
Vulnus apertum partis carpi et manus, non specificatae

S62

Prelom ručja i šake
Fractura carpi et manus

S62.0

Prelom čunaste kosti šake
Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.1

Prelom neke druge kosti (kostiju) ručja
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius

S62.2

Prelom prve kosti doručja
Fractura ossis metacarpalis primi

S62.3

Prelom neke druge kosti doručja
Fractura ossis metacarpalis alterius

S62.4

Višestruki prelom kostiju doručja
Fractura ossis metacarpalis multiplex

S62.5

Prelom palca
Fractura pollicis

S62.6

Prelom nekog drugog prsta šake
Fractura digiti manus alterius

S62.7

Višestruki prelom prsta šake
Fractura digiti manus multiplex

S62.8

Prelom drugih neoznačenih delova ručja i šake
Fractura partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S63

Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu ručja i šake
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

S63.0

Iščašenje korena šake
Luxatio carpi

S63.1

Iščašenje prsta šake
Luxatio digiti manus

S63.2

Višestruko iščašenje prstiju
Luxatio digitorum multiplex

S63.3

Traumatska ruptura veze ručja
Ruptura traumatica ligamenti carpi

S63.4

Traumatska ruptura veze doručno-člankastog i međučlankastog zgloba
Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus

S63.5

Uganuće i istegnuće ručnog zgloba
Distorsio et distensio carpi

S63.6

Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) šake
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S63.7

Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova šake
Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S64

Povreda živaca ručja i šake
Laesio traumatica nervorum carpi et manus

S64.0

Povreda lakatnog živca u predelu ručja i šake
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus

S64.1

Povreda središnjeg živca u predelu ručja i šake
Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus

S64.2

Povreda živca žbice u predelu ručja i šake
Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus

S64.3

Povreda živca palca
Laesio traumatica nervi pollicis

S64.4

Povreda živca nekog drugog prsta šake
Laesio traumatica nervi digiti manus, alterius

S64.7

Povreda više živaca u predelu ručja i šake
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium

S64.8

Povreda drugih živaca u predelu ručja i šake
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum

S64.9

Povreda neoznačenog živca u predelu ručja i šake
Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus, non specificati

S65

Povreda krvnih sudova u predelu ručja i šake
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

S65.0

Povreda lakatne arterije u predelu ručja i šake
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus

S65.1

Povreda arterije žbice u predelu ručja i šake
Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus

S65.2

Povreda površinskog luka dlana
Laesio traumatica arcus palmaris superficialis

S65.3

Povreda dubokog luka dlana
Laesio traumatica arcus palmaris profundi

S65.4

Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) palca
Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis

S65.5

Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) nekog drugog prsta
Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius

S65.7

Povreda više krvnih sudova u predelu ručja i šake
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium

S65.8

Povreda drugih krvnih sudova u predelu ručja i šake
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum

S65.9

Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ručja i šake
Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus, non specificati

S66

Povreda mišića i tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

S66.0

Povreda dugog mišića pregibača palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus

S66.1

Povreda mišića pregibača nekog drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius

S66.2

Povreda mišića opružača palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus

S66.3

Povreda mišića opružača drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus

S66.4

Povreda unutrašnjeg mišića palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus

S66.5

Povreda unutrašnjeg mišića nekog drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus

S66.6

Povrede više mišića pregibača i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum, regionis carpi et manus multiplicium

S66.7

Povreda više mišića opružača i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium

S66.8

Povreda drugih mišića i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum

S66.9

Povreda neoznačenog mišića i njegove tetive u predelu ručja i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus, non specificati

S67

Rana uzrokovana zdrobljavanjem – kraš ručja i šake
Conquasatio carpi et manus

S67.0

Rana uzrokovana zdrobljavanjem palca i nekog drugog prsta
Conquasatio pollicis et digiti alterius

S67.8

Rana uzrokovana zdrobljavanjem drugih neoznačenih delova ručja i šake
Conquasatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S68

Traumatska amputacija ručja i šake
Amputatio traumatica carpi et manus

S68.0

Traumatska amputacija palca (potpuna)(delimična)
Amputatio traumatica pollicis (completa)(partiallis)

S68.1

Traumatska amputacija drugog pojedinačnog prsta (potpuna)(delimična)
Amputatio traumatica digiti alterius (completa)(partialis)

S68.2

Traumatska amputacija dva ili više samo prstiju (potpuna)(delimična)
Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa)(partialis)

S68.3

Udružena traumatska amputacija (dela) prsta(-iju) sa drugim delovima ručja i šake
Amputatio traumatica (partis) digiti (digitorum) cum partibus aliis carpi et manus combinata

S68.4

Traumatska amputacija šake u nivou ručnog zgloba
Amputatio traumatica manus in regione carpi traumatica

S68.8

Traumatska amputacija drugih delova ručja i šake
Amputatio traumatica partium carpi et manus aliarum

S68.9

Traumatska amputacija ručja i šake, neoznačenog nivoa
Amputatio traumatica carpi et manus, regionis non specificatae

S69

Druge i neoznačene povrede ručja i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

S69.7

Višestruka povreda ručja i šake
Laesio traumatica carpi et manus multiplex

S69.8

Druge označene povrede ručja i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae, specificatae

S69.9

Povreda ručja i šake u neoznačenom predelu
Laesio traumatica carpi et manus regionis non specificatae

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.