MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

T90

Posledice povreda glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis

T90.0

Posledice površinske povrede glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales

T90.1

Posledice otvorene rane glave
Sequelae vulneris aperti capitis

T90.2

Posledice preloma kostiju lobanje i lica
Sequelae fracturae ossium cranii et faciei

T90.3

Posledice povrede lobanjskih živaca
Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii

T90.4

Posledice povrede oka i duplje oka
Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae

T90.5

Posledice povrede unutar lobanje
Sequelae laesionis traumaticae intracranialis

T90.8

Posledice drugih označenih povreda glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum

T90.9

Posledice neoznačene povrede glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae

T91

Posledice povreda vrata i trupa
Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci

T91.0

Posledice površinske povrede i otvorene povrede vrata i trupa
Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci

T91.1

Posledice preloma kičme
Sequelae fracturae columnae vertebralis

T91.2

Posledice drugih preloma grudnog koša i karlice
Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum

T91.3

Posledice povrede kičmene moždine
Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis

T91.4

Posledice povrede organa grudnog koša
Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis

T91.5

Posledice povrede organa trbuha i karlice
Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis

T91.8

Posledice drugih označenih povreda vrata i trupa
Sequelae laesionum traumaticarum colli et trunci aliarum specificatarum

T91.9

Posledice neoznačene povrede vrata i trupa
Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae

T92

Posledice povreda ruke
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris

T92.0

Posledice otvorene rane ruke
Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris

T92.1

Posledice preloma ruke
Sequelae fracturae extremitatis superioris

T92.2

Posledice preloma ručja i šake
Sequelae fracturae carpi et manus

T92.3

Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća ruke
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis superioris

T92.4

Posledice povrede živca ruke
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris

T92.5

Posledice povrede mišića i tetive ruke
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris

T92.6

Posledice zdrobljavanja i traumatske amputacije ruke
Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris

T92.8

Posledice drugih označenih povreda ruke
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum

T92.9

Posledice neoznačene povrede ruke
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae

T93

Posledice povreda nogu
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris

T93.0

Posledice otvorene rane noge
Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

T93.1

Posledice preloma butnjače
Sequelae fracturae femoris

T93.2

Posledice drugih preloma noge
Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum

T93.3

Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća noge
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis inferioris

T93.4

Posledice povrede živca noge
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris

T93.5

Posledice povrede mišića i tetive noge
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris

T93.6

Posledice zdrobljavanja i traumatske amputacije noge
Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputatione extremitatis inferioris

T93.8

Posledice drugih označenih povreda noge
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum

T93.9

Posledice neoznačene povrede noge
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae

T94

Posledice povreda u više neoznačenih predela tela
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicum, non specificatarum

T94.0

Posledice povreda više predela tela
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicium

T94.1

Posledice povreda neoznačenih predela tela
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum

T95

Posledice opekotina, razjeda i promrzline
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis

T95.0

Posledice opekotine, razjeda i promrzline glave i vrata
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis capitis et colli

T95.1

Posledice opekotine, razjeda i promrzline trupa
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis trunci

T95.2

Posledice opekotine, razjeda i promrzline ruke
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis superioris

T95.3

Polsedice opekotine, razjeda i promrzline noge
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis inferioris

T95.4

Posledice opekotine i razjeda klasifikovane samo na osnovu obima zahvaćene površine tela
Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T95.8

Posledice druge označene opekotine, razjeda i promrzline
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis alterius specificatae

T95.9

Posledice neoznačene opekotine, razjeda i promrzline
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis non specificatae

T96

Posledice trovanja lekovima, preparatima i biološkim supstancama
Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis

T97

Posledice toksičkih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci
Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus

T98

Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljašnjih faktora
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.0

Posledice dejstva stranog tela koje je ušlo u telo kroz prirodni otvor
Sequelae effectus corporis alieni per orificium naturale inserti

T98.1

Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljnih faktora
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.2

Posledice izvesnih ranih komplikacija povrede
Sequelae complicationum traumatis certarum praecocium

T98.3

Posledice komplikacija zbog hirurške i medicinske nege, neklasifikovane na drugom mestu
Sequelae complicationum curae chirurgicae et medicinalis, non alibi classificatae

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.