Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I60

Subarachnoidálne krvácanie
Haemorrhagia subarachnoidalis

I60.0

Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie
Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho)

I60.1

Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)

I60.2

Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)

I60.3

Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)

I60.4

Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)

I60.5

Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)

I60.6

Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteriae intracraniales aliae)

I60.7

Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata

I60.8

Iné subarachnoidálne krvácanie
Haemorrhagia subarachnoidalis alia

I60.9

Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené
Haemorrhagia subarachnoidalis, non specificata

I61

Vnútromozgové krvácanie
Haemorrhagia intracerebralis

I61.0

Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne
Haemorrhagia intracerebralis subcorticalis in hemisphaera

I61.1

Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne
Haemorrhagia intracerebralis corticalis in hemispahera

I61.2

Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené
Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata

I61.3

Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa
Haemorrhagia intracerebralis in trunco cerebri

I61.4

Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)
Haemorrhagia intracerebralis in cerebello

I61.5

Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie
Haemorrhagia intracerebralis intraventricularis

I61.6

Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach
Haemorrhagia intracerebralis locorum multiplicum

I61.8

Iné vnútromozgové krvácanie
Haemorrhagia intracerebralis alia

I61.9

Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené
Haemorrhagia intracerebralis, non specificata

I62

Iné neúrazové intrakraniálne krvácanie
Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia

I62.0-

Subdurálne krvácanie (neúrazové)

I62.00

Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne

I62.01

Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne

I62.02

Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické

I62.09

Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené

I62.1

Neúrazové extradurálne krvácanie
Haemorrhagia extraduralis non traumatica

I62.9

Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata

I63

Mozgový infarkt
Infarctus cerebri

I63.0

Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien
Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis

I63.1

Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis

I63.2

Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových tepien
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus

I63.3

Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien
Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri

I63.4

Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri

I63.5

Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae cerebri non specificatam

I63.6

Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou
Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem

I63.8

Iný mozgový infarkt
Infarctus cerebri alius

I63.9

Mozgový infarkt, bližšie neurčený
Infarctus cerebri, non specificatus

I64

Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata

I65

Uzáver a zúženie prívodných mozgových tepien, ktoré neviedli k mozgovému infarktu
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctu cerebri

I65.0

Uzáver a zúženie a. vertebralis
Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis

I65.1

Uzáver a zúženie a. basilaris
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis

I65.2

Uzáver a zúženie a. carotis
Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis

I65.3

Uzáver a zúženie viacerých prívodných mozgových tepien, obojstranne
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex)

I65.8

Uzáver a zúženie iných prívodných mozgových tepien
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia

I65.9

Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej tepny
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata

I66

Uzáver a zúženie mozgových tepien, ktoré neviedli k mozgovému infarktu
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu

I66.0

Uzáver a zúženie a.cerebri media
Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae

I66.1

Uzáver a zúženie a.cerebri anterior
Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris

I66.2

Uzáver a zúženie a.cerebri posterior
Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris

I66.3

Uzáver a zúženie mozočkových tepien
Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli

I66.4

Uzáver a zúženie viacerých mozgových tepien, obojstranne
Occlusio arteriae cerebri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex)

I66.8

Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia

I66.9

Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata

I67

Iná cievna choroba mozgu
Morbi cerebrovasculares alli

I67.0

Disekcia mozgovej tepny
Dissectio arteriarum cerebralium sine ruptura

I67.1-

Mozgová aneuryzma a mozgová artériovenózna fistula bez ruptúry

I67.10

Získaná mozgová aneuryzma

I67.11

Získaná mozgová artériovenózna fistula

I67.2

Mozgová ateroskleróza
Atherosclerosis cerebri

I67.3

Progresívna subkortikálna cievna encefalopatia
Leucoencephalopathia vascularis progressiva

I67.4

Hypertenzná encefalopatia
Encephalopathia hypertensiva

I67.5

Syndróm moyamoya
Morbus Moyamoya

I67.6

Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes

I67.7

Mozgová arteritída, nezatriedená inde
Arteritis cerebri non alibi classificata

I67.8-

Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená

I67.80

Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní

I67.88

Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená

I67.9

Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená
Morbus cerebrovascularis, non specificatus

I68

Cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0

Mozgová amyloidová angiopatia
Angiopathia cerebri amyloides

I68.1

Mozgová arteritída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Arteritis cerebri in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I68.2

Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
Arteritis cerebri in morbis aliis alibi classificatis

I68.8

Iná cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
Morbi cerebrovasculares alii in morbis alibi classificatis

I69

Následky cievnych chorôb mozgu
Sequelae morbi cerebrovascularis

I69.0

Následky subarachnoidálneho krvácania
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis

I69.1

Následky vnútromozgového krvácania
Sequelae haemorrhagiae cerebri

I69.2

Následky iného neúrazového intrakraniálneho krvácania
Sequelae haemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae

I69.3

Následky mozgového infarktu
Sequelae infarctus cerebri

I69.4

Následky cievnej mozgovej príhody bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt
Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae

I69.8

Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu
Sequelae morbi cerebrovascularis alterius non specificati

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.