MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D37

Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi

D37.0

Ret‚ dutina ústní a hltan
Neoplasma labii, oris et pharyngis

D37.1

Žaludek
Neoplasma ventriculi

D37.2

Tenké střevo
Neoplasma intestini tenuis

D37.3

Červovitý přívěsek
Neoplasma appendicis

D37.4

Tlusté střevo
Neoplasma coli

D37.5

Konečník
Neoplasma recti

D37.6

Játra‚ žlučník a žlučovody
Neoplasma hepatis et ductuum billarium

D37.7

Jiné trávicí orgány
Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum

D37.9

Trávicí orgán NS
Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum

D38

Novotvary nejistého nebo neznámého chování středního ucha a dýchacícha nitrohrudních orgánů
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

D38.0

Hrtan
Neoplasma laryngis

D38.1

Průdušnice‚ průduška a plíce
Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis

D38.2

Pohrudnice (pleura)
Neoplasma pleurae

D38.3

Mezihrudí (mediastinum)
Neoplasma mediastini

D38.4

Brzlík [thymus]
Neoplasma thymi

D38.5

Jiné dýchací orgány
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum

D38.6

Dýchací orgán NS
Neoplasma organi respiratorii, non specificatum

D39

Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů
Neoplasma genitalium femininorum

D39.0

Děloha
Neoplasma uteri

D39.1

Vaječník
Neoplasma ovarii

D39.2

Placenta
Neoplasma placentae

D39.7

Jiné ženské pohlavní orgány
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum

D39.9

Ženský pohlavní orgán NS
Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum

D40

Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů
Neoplasma genitalium masculinorum

D40.0

Předstojná žláza – prostata
Neoplasma prostatae

D40.1

Varle [testis]
Neoplasma testis

D40.7

Jiné mužské pohlavní orgány
Neoplasma genitalium masculinorum aliorum

D40.9

Mužský pohlavní orgán NS
Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum

D41

Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
Neoplasma organorum urinariorum

D41.0

Ledvina
Neoplasma renis

D41.1

Ledvinná pánvička [pelvis renalis]
Neoplasma pelvis renis

D41.2

Močovod [ureter]
Neoplasma ureteris

D41.3

Močová trubice [urethra]
Neoplasma urethrae

D41.4

Močový měchýř [vesica urinaria]
Neoplasma vesicae urinariae

D41.7

Jiné močové orgány
Neoplasma organorum urinariorum aliorum

D41.9

Močový orgán NS
Neoplasma organi urinarii, non specificatum

D42

Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
Neoplasma meningium

D42.0

Mozkové pleny [meninges cerebri]
Neoplasma meningis cerebri

D42.1

Míšní pleny [meninges spinales]
Neoplasma meningium medullae spinalis

D42.9

Pleny [meninges] NS
Neoplasma meningis, non specificatum

D43

Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervovésoustavy
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis

D43.0

Mozek supratentoriální
Neoplasma cerebri supratentoriale

D43.1

Mozek infratentoriální
Neoplasma cerebri infratentoriale

D43.2

Mozek NS
Neoplasma cerebri

D43.3

Mozkové nervy
Neoplasma nervi cranialie

D43.4

Mícha
Neoplasma medullae spinalis

D43.7

Jiné určené části centrální nervové soustavy
Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum

D43.9

Centrální nervová soustava NS
Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum

D44

Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
Neoplasma glandulae endocrinae

D44.0

Štítná žláza [glandula thyroidea]
Neoplasma glandulae thyreoideae

D44.1

Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
Neoplasma glandulae suprarenalis

D44.2

Příštítná žláza [glandula parathyroidea]
Neoplasma glandulae parathyreoideae

D44.3

Hypofýza [glandula pituitaria]
Neoplasma glandulae pituitariae

D44.4

Ductus craniopharyngealis
Neoplasma ductus craniopharyngici

D44.5

Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
Neoplasma corporis pinealis

D44.6

Karotické tělísko [glomus caroticum]
Neoplasma corporis carotici

D44.7

Aortické tělísko a jiná paraganglia
Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum

D44.8

Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
Neoplasma pluriglandulare

D44.9

Žláza s vnitřní sekrecí NS
Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum

D45

Pravá polycytemie [polycythaemia vera]
Polycythaemia vera

D46

Myelodysplastické syndromy
Syndromata myelodysplastica

D46.0

Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů‚ uvedeno
Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1

Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
Anaemia refractaria cum sideroblastis

D46.2

Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
Anaemia refractaria cum nimio blastorum

D46.4

Refrakterní anemie NS
Anaemia refractaria, non specificata

D46.5

Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
Anaemia refractoria cum dysplasia generis multiplici

D46.6

Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
Syndroma myelodisplasticum cum abnormalitate segregata del(5q) chromosomali

D46.7

Jiné myelodysplastické syndromy
Syndromata myelodysplastica alia

D46.9

Myelodysplastický syndrom NS
Syndroma myelodysplasticum, non specificatum

D47

Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní‚ krvetvornéa příbuzné tkáně
Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia

D47.0

Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
Histiocytoma et mastocytoma

D47.1

Chronická myeloproliferativní nemoc
Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.2

Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis

D47.3

Esenciální (hemoragická) trombocytemie
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)

D47.4

Osteomyelofibróza
Osteomyelofibrosis

D47.5

Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)
Leukaemia eosinophilica chronica (Syndroma hypereosinophilicum)

D47.7

Jiné určené novotvary nejistého nebo neznámého chování‚ mízní‚ hematopoetickéa příbuzné tkáně
Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum

D47.9

Novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní‚ hematopoetické a příbuzné tkáněNS
Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum, non specificata

D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací
Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius

D48.0

Kost a kloubní chrupavka
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli

D48.1

Pojivová a jiná měkká tkáň
Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum

D48.2

Periferní nervy a autonomní nervová soustava
Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi

D48.3

Retroperitoneum
Neoplasma retroperitonaei

D48.4

Peritoneum
Neoplasma peritonaei

D48.5

Kůže
Neoplasma cutis

D48.6

Prs
Neoplasma mammae

D48.7

Jiné určené lokalizace
Neoplasma alii loci specificati

D48.9

Novotvary nejistého nebo neznámého chování NS
Neoplasma, non specificatum

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.