Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C00

Nowotwór złośliwy wargi
Neoplasma malignum labii

C00.0

Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej
Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.1

Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej
Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.2

Powierzchnia zewnętrzna wargi, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.3

Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej
Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.4

Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej
Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.5

Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej, górnej lub dolnej
Neoplasma malignum labii interni, non specificatum

C00.6

Spoidło wargi
Neoplasma malignum commissurae labiorum

C00.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi
Neoplasma malignum limites labii transiens

C00.9

Warga, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum labii, non specificatum

C01

Nowotwór złośliwy nasady języka
Neoplasma malignum radicis linguae

C02

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
Neoplasma malignum partium linguae aliarum

C02.0

Powierzchnia grzbietowa języka
Neoplasma malignum dorsi linguae

C02.1

Brzeg języka
Neoplasma malignum marginis linguae

C02.2

Dolna powierzchnia języka
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris

C02.3

Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona
Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum

C02.4

Migdałek językowy
Neoplasma malignum tonsillae lingualis

C02.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie języka
Neoplasma malignum linguae, limites transiens

C02.9

Język, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum linguae, non specificatum

C03

Nowotwór złośliwy dziąsła
Neoplasma malignum gingivae

C03.0

Dziąsło górne
Neoplasma malignum gingivae superioris

C03.1

Dziąsło dolne
Neoplasma malignum gingivae inferioris

C03.9

Dziąsło, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum

C04

Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
Neoplasma malignum basis oris

C04.0

Przednia część dna jamy ustnej
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris

C04.1

Boczna część dna jamy ustnej
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis

C04.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dna jamy ustnej
Neoplasma malignum limites basis oris transiens

C04.9

Dno jamy ustnej, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum

C05

Nowotwór złośliwy podniebienia
Neoplasma malignum palati

C05.0

Podniebienie twarde
Neoplasma malignum palati duri

C05.1

Podniebienie miękkie
Neoplasma malignum palati mollis

C05.2

Języczek
Neoplasma malignum uvulae

C05.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie podniebienia
Neoplasma malignum palati limites transiens

C05.9

Podniebienie, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum palati, non specificatum

C06

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
Neoplasma malignum partium oris aliarum

C06.0

Śluzówka policzka
Neoplasma malignum mucosae buccae

C06.1

Przedsionek jamy ustnej
Neoplasma malignum vestibuli oris

C06.2

Przestrzeń zatrzonowa
Neoplasma malignum regionis retromoralis

C06.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie innych i nieokreślonych części jamy ustnej
Neoplasma malignum partes oris alias transiens

C06.9

Jama ustna, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum oris, non specificatum

C07

Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
Neoplasma malignum glandulae parotideae

C08

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum

C08.0

Ślinianka podżuchwowa
Neoplasma malignum glandulae submandibularis

C08.1

Ślinianka podjęzykowa
Neoplasma malignum glandulae sublingualis

C08.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dużych gruczołów ślinowych
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens

C08.9

Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

C09

Nowotwór złośliwy migdałka
Neoplasma malignum tonsillae

C09.0

Dół migdałkowy
Neoplasma malignum fossae tonsillaris

C09.1

Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)

C09.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie migdałka
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens

C09.9

Migdałek, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum

C10

Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
Neoplasma malignum oropharyngis

C10.0

Dolinka nagłośniowa
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae

C10.1

Przednia powierzchnia nagłośni
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris

C10.2

Ściana boczna części ustnej gardła
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis

C10.3

Ściana tylna części ustnej gardła
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris

C10.4

Szczelina skrzelowa
Neoplasma malignum rimae branchialis

C10.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części ustnej gardła
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens

C10.9

Część ustna gardła, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum

C11

Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
Neoplasma malignum nasopharyngis

C11.0

Ściana górna części nosowej gardła
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris

C11.1

Ściana tylna części nosowej gardła
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris

C11.2

Ściana boczna części nosowej gardła
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis

C11.3

Ściana przednia części nosowej gardła
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris

C11.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części nosowej gardła
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens

C11.9

Część nosowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum

C12

Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
Neoplasma malignum recessus piriformis

C13

Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
Neoplasma malignum hypopharyngis

C13.0

Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej
Neoplasma malignum regionis postcricoidis

C13.1

Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae

C13.2

Tylna ściana części krtaniowej gardła
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris

C13.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części krtaniowej gardła
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens

C13.9

Część krtaniowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum

C14

Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

C14.0

Gardło, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum

C14.2

Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer

C14.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.