MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S00

Površinska povreda glave
Laesio traumatica capitis, superficialis

S00.0

Površinska povreda poglavine
Laesio traumatica capillitii, superficialis

S00.1

Kontuzija kapka oka i okoline oka
Contusio palpebrae et periocularis

S00.2

Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka
Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares, superficiales aliae

S00.3

Površinska povreda nosa
Laesio traumatica nasi, superficialis

S00.4

Površinska povreda uva
Laesio traumatica auris, superficialis

S00.5

Površinska povreda usne i usta
Lasio traumatica labii et cavitatis oris, superficialis

S00.7

Višestruke površinske povrede glave
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices

S00.8

Površinska povreda drugih delova glave
Laesio traumatica partium capitis aliarum, superficialis

S00.9

Površinska povreda neoznačenih delova glave
Laesio traumatica capitis superficialis, partium non specificatarum

S01

Otvorena rana glave
Vulnus apertum capitis

S01.0

Otvorena rana poglavine
Vulnus apertum capillitii

S01.1

Otvorena rana kapka oka i okoline oka
Vulnus apertum palpebrae et perioculare

S01.2

Otvorena rana nosa
Vulnus apertum nasi

S01.3

Otvorena rana uva
Vulnus apertum auris

S01.4

Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice
Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.5

Otvorena rana usne i usta
Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.7

Višestruke otvorene rane glave
Vulnera aperta capitis multiplicia

S01.8

Otvorena rana drugih delova glave
Vulnus apertum capitis (aliarum) partium

S01.9

Otvorena rana neoznačenih delova glave
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium

S02

Prelom lobanje i prelom kostiju lica
Fractura cranii et fractura ossium faciei

S02.0

Prelom krova lobanje
Fractura calvarii

S02.1

Prelom baze lobanje
Fractura basis cranii

S02.2

Prelom kostiju nosa
Fractura ossium nasalium

S02.3

Prelom poda duplje oka
Fractura orbite, pars inferior

S02.4

Prelom jagodice i prelom kosti gornje vilice
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris

S02.5

Prelom zuba
Fractura dentis

S02.6

Prelom donje vilice
Fractura mandibulae

S02.7

Višestruki prelom lobanje i kostiju lica
Fractura cranii et fractura ossium faciei multiplex

S02.8

Prelomi ostalih kostiju lobanje i lica
Fracturae aliorum ossium cranii et faciei

S02.9

Prelom neoznačenih delova kostiju lobanje i prelom kostiju lica
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei, non specificatarum

S03

Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza glave
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0

Iščašenje donje vilice
Luxatio mandibulae

S03.1

Iščašenje hrskavice pregrade nosa
Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2

Iščašenje zuba
Luxatio denti

S03.3

Iščašenje drugih i neoznačenih delova glave
Luxatio partium aliarum et non specificatarum capitis

S03.4

Uganuće i istegnuće donje vilice
Distorsio et distensio mandibulae

S03.5

Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih i neoznačenih delova glave
Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum et non specificatarum

S04

Povrede živaca lobanje
Laesiones traumaticae nervorum cranialium

S04.0

Povreda vidnog živca i optičkog puta
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici

S04.1

Povreda živca pokretača oka
Laesio traumatica nervi oculomotorii

S04.2

Povreda živca pokretača kapka
Laesio traumatica nervi trochlearis

S04.3

Povreda trokrakog živca
Laesio traumatica nervi trigemini

S04.4

Povreda živca odmicača
Laesio traumatica nervi abducentis

S04.5

Povreda živca lica
Laesio traumatica nervi facialis

S04.6

Povreda živca za sluh
Laesio traumatica nervi acustici

S04.7

Povreda pomoćnog živca lobanje
Laesio traumatica nervi accessorii

S04.8

Povreda drugih živaca lobaje
Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum

S04.9

Povreda neoznačenog živca lobanje
Laesio traumatica nervi cranialis non specificati

S05

Povreda oka i očne duplje
Laesio traumatica oculi et orbitae

S05.0

Povreda vežnjače i oderotina rožnjače bez pominjanja stranog tela
Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1

Nagnječenje očne jabučice i tkiva očne duplje
Contusio bulbi oculi et textus orbitae

S05.2

Razderotina i ruptura oka sa ispadom ili gubitkom intraokularnog tkiva
Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3

Razderotina oka bez ispada ili gubitka intraokularnog tkiva
Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4

Penetrantna rana očne duplje sa ili bez stranog tela
Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5

Penetrantna rana očne jabučice sa stranim telom
Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6

Penetrantna rana očne jabučice bez stranog tela
Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7

Istrgnuće oka
Avulsio oculi

S05.8

Ostale povrede oka i očne duplje
Laesiones traumaticae oculi et orbitae aliae

S05.9

Povreda oka i očne duplje, neoznačena
Laesio traumatica oculi et orbitae, non specificata

S06

Intrakranijalna [Unutarlobanjska] povreda
Laesio traumatica intracranialis

S06.0

Potres mozga
Commotio cerebri

S06.1

Edem mozga uzrokovan povredom
Oedema cerebri traumaticum

S06.2

Difuzna povreda mozga
Laesio traumatica cerebri diffusa

S06.3

Fokalna povreda mozga
Laesio traumatica cerebri focalis

S06.4

Krvarenje pod tvrdom moždanicom
Haemorrhagia epiduralis

S06.5

Krvarenje ispod tvrde moždanice uzrokovano povredom
Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6

Krvarenje ispod mrežaste moždanice uzrokovano povredom
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica
278
Laesio traumatica intracranialis
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

S06.7

Intrakranijalna povreda unutar sa produženom komom
Laesio traumatica intracranialis cum comate prolongato

S06.8

Ostale intrakranijalne povrede
Laesiones traumaticae intracraniales aliae

S06.9

Intrakranijalna povreda, neoznačena
Laesio traumatica intracranialis, non specificata

S07

Povrede glave uzrokovane zdrobljavanjem – kraš
Conquassatio capitis

S07.0

Povreda lica uzrokovana zdrobljavanjem
Conquassatio faciei

S07.1

Povreda lobanje uzrokovana zdrobljavanjem
Conquassatio cranii

S07.8

Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem ostalih delova glave
Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9

Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem neoznačenog dela glave
Conquassatio capitis parte non specificata

S08

Traumatska amputacija dela glave
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0

Otkinuće poglavine
Avulsio capillitii

S08.1

Traumatska amputacija uva
Amputatio traumatica auris

S08.8

Traumatska amputacija drugih delova glave
Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9

Traumatska amputacija neoznačenog dela glave
Amputatio traumatica partis capitis non specificatae

S09

Ostale i neoznačene povrede glave
Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

S09.0

Povreda krvnih sudova glave, neklasifikovana na drugom mestu
Laesio traumatica vasorum capitis, non alibi classificatae

S09.1

Povreda mišića i tetiva glave
Laesio traumatica musculi et tendinis capitis

S09.2

Traumatska ruptura bubne opne
Ruptura traumatica membranae tympani

S09.7

Višestruka povreda glave
Laesio traumatica capitis multiplex

S09.8

Ostale označene povrede glave
Laesiones traumaticae capitis aliae, specificatae

S09.9

Povreda glave, neoznačena
Laesio traumatica capitis, non specificata

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.