Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D37

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi

D37.0

Warga, jama ustna i gardło
Neoplasma labii, oris et pharyngis

D37.1

Żołądek
Neoplasma ventriculi

D37.2

Jelito cienkie
Neoplasma intestini tenuis

D37.3

Wyrostek robaczkowy
Neoplasma appendicis

D37.4

Okrężnica
Neoplasma coli

D37.5

Odbytnica
Neoplasma recti

D37.6

Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Neoplasma hepatis et ductuum billarium

D37.7

Inne narządy układu pokarmowego
Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum

D37.9

Narządy układu pokarmowego, nieokreślone
Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum

D38

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

D38.0

Krtań
Neoplasma laryngis

D38.1

Tchawica, oskrzele i płuco
Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis

D38.2

Opłucna
Neoplasma pleurae

D38.3

Śródpiersie
Neoplasma mediastini

D38.4

Grasica
Neoplasma thymi

D38.5

Inne narządy układu oddechowego
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum

D38.6

Narząd układu oddechowego, nieokreślony
Neoplasma organi respiratorii, non specificatum

D39

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
Neoplasma genitalium femininorum

D39.0

Macica
Neoplasma uteri

D39.1

Jajnik
Neoplasma ovarii

D39.2

Łożysko
Neoplasma placentae

D39.7

Inne żeńskie narządy płciowe
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum

D39.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum

D40

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
Neoplasma genitalium masculinorum

D40.0

Gruczoł krokowy
Neoplasma prostatae

D40.1

Jądro
Neoplasma testis

D40.7

Inne męskie narządy płciowe
Neoplasma genitalium masculinorum aliorum

D40.9

Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum

D41

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
Neoplasma organorum urinariorum

D41.0

Nerka
Neoplasma renis
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

D41.1

Miedniczka nerkowa
Neoplasma pelvis renis

D41.2

Moczowód
Neoplasma ureteris

D41.3

Cewka moczowa
Neoplasma urethrae

D41.4

Pęcherz moczowy
Neoplasma vesicae urinariae

D41.7

Inne narządy układu moczowego
Neoplasma organorum urinariorum aliorum

D41.9

Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma organi urinarii, non specificatum

D42

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo‑rdzeniowych
Neoplasma meningium

D42.0

Opony mózgowe
Neoplasma meningis cerebri

D42.1

Opony rdzeniowe
Neoplasma meningium medullae spinalis

D42.9

Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma meningis, non specificatum

D43

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis

D43.0

Mózg, struktury nadnamiotowe
Neoplasma cerebri supratentoriale

D43.1

Mózg, struktury podnamiotowe
Neoplasma cerebri infratentoriale

D43.2

Mózg, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma cerebri

D43.3

Nerwy czaszkowe
Neoplasma nervi cranialie

D43.4

Rdzeń kręgowy
Neoplasma medullae spinalis

D43.7

Inne części ośrodkowego układu nerwowego
Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum

D43.9

Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum

D44

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
Neoplasma glandulae endocrinae

D44.0

Tarczyca
Neoplasma glandulae thyreoideae

D44.1

Nadnercze
Neoplasma glandulae suprarenalis

D44.2

Przytarczyce
Neoplasma glandulae parathyreoideae

D44.3

Przysadka
Neoplasma glandulae pituitariae

D44.4

Przewód czaszkowo-gardłowy
Neoplasma ductus craniopharyngici

D44.5

Szyszynka
Neoplasma corporis pinealis

D44.6

Kłębek szyjny
Neoplasma corporis carotici

D44.7

Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum

D44.8

Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego
Neoplasma pluriglandulare

D44.9

Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum

D45

Czerwienica prawdziwa
Polycythaemia vera

D46

Zespoły mielodysplastyczne
Syndromata myelodysplastica

D46.0

Oporna niedokrwistość bez syderoblastów
Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1

Oporna niedokrwistość z syderoblastami
Anaemia refractaria cum sideroblastis

D46.2

Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
Anaemia refractaria cum nimio blastorum

D46.3

Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

D46.4

Oporna niedokrwistość, nieokreślona
Anaemia refractaria, non specificata

D46.7

Inne zespoły mielodysplastyczne
Syndromata myelodysplastica alia

D46.9

Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
Syndroma myelodysplasticum, non specificatum

D47

Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia

D47.0

Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
Histiocytoma et mastocytoma

D47.1

Przewlekła choroba mieloproliferacyjna
Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.2

Gammapatia monoklonalna
Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis

D47.3

Nadpłytkowość samoistna (krwotoczna)
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)

D47.7

Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum

D47.9

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony
Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum, non specificata

D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius

D48.0

Kości i chrząstki stawowe
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli

D48.1

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum

D48.2

Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi

D48.3

Przestrzeń zaotrzewnowa
Neoplasma retroperitonaei

D48.4

Otrzewna
Neoplasma peritonaei

D48.5

Skóra
Neoplasma cutis

D48.6

Pierś
Neoplasma mammae

D48.7

Inne określone umiejscowienie
Neoplasma alii loci specificati

D48.9

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
Neoplasma, non specificatum

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.