MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D10

Nezhubný nádor úst a hltana
Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis

D10.0

Nezhubný nádor pery
Neoplasma benignum labii

D10.1

Nezhubný nádor jazyka
Neoplasma benignum linguee

D10.2

Nezhubný nádor spodiny úst
Neoplasma benignum basis oris

D10.3

Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst
Neoplasma benignum partium oris, aliarum

D10.4

Nezhubný nádor mandle
Neoplasma benignum tonsillae

D10.5

Nezhubný nádor inej časti orofaryngu
Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum

D10.6

Nezhubný nádor nazofaryngu
Neoplasma benignum nasopharyngis

D10.7

Nezhubný nádor hypofaryngu
Neoplasma benignum hypopharyngis

D10.9

Nezhubný nádor faryngu, bližšie neurčený
Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum

D11

Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

D11.0

Nezhubný nádor príušnej žľazy
Neoplasma benignum glandulae parotidis

D11.7

Nezhubný nádor inej veľkej slinnej žľazy
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum

D11.9

Nezhubný nádor bližšie neurčenej veľkej slinnej žľazy
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

D12

Nezhubný nádor hrubého čreva, konečníka, anusu a análneho kanála
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

D12.0

Nezhubný nádor slepého čreva
Neoplasma benignum caeci

D12.1

Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva
Neoplasma benignum appendicis

D12.2

Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva
Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.3

Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva
Neoplasma benignum coli transversi

D12.4

Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva
Neoplasma benignum coli descendentis

D12.5

Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva
Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.6

Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
Neoplasma benignum coli, non specificatum

D12.7

Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis

D12.8

Nezhubný nádor konečníka
Neplasma benignum recti

D12.9

Nezhubný nádor anusu a análneho kanála
Neoplasma benignum ani et canalis analis

D13

Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum

D13.0

Nezhubný nádor pažeráka
Neoplasma benignum oesophagi

D13.1

Nezhubný nádor žalúdka
Neoplasma benignum ventriculi

D13.2

Nezhubný nádor dvanástnika
Neoplasma benignum duodeni

D13.3

Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum

D13.4

Nezhubný nádor pečene
Neoplasma benignum hepatis

D13.5

Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum

D13.6

Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy
Neoplasma benignum pancreatis

D13.7

Nezhubný nádor endokrinného pankreasu
Neoplasma benignum pancreatis endocrini

D13.9

Nezhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum

D14

Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum

D14.0

Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín
Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi

D14.1

Nezhubný nádor hrtana
Neoplasma benignum laryngis

D14.2

Nezhubný nádor priedušnice
Neoplasma benignum tracheae

D14.3

Nezhubný nádor priedušky a pľúc
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis

D14.4

Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum

D15

Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených vnútrohrudníkových orgánov
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum

D15.0

Nezhubný nádor týmusu
Neoplasma benignum thymi

D15.1

Nezhubný nádor srdca
Neoplasma benignum cordis

D15.2

Nezhubný nádor mediastina
Neoplasma benignum mediastini

D15.7

Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových orgánov
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum

D15.9

Nezhubný nádor vnútrohrudníkových orgánov, bližšie neurčený
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum

D16

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli

D16.0

Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

D16.1

Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris

D16.2

Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris

D16.3

Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris

D16.4-

Nezhubný nádor kostí lebky a tváre

D16.41

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť

D16.42

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť

D16.5

Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste
Neoplasma benignum mandibulae

D16.6

Nezhubný nádor chrbtice
Neoplasma benignum columnae vertebralis

D16.7-

Nezhubný nádor rebier, mostíka a kľúčnej kosti

D16.70

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier

D16.71

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti

D16.72

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti

D16.8

Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče
Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei

D16.9

Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

D17

Nezhubný lipomatózny nádor
Neoplasma benignum lipomatosum

D17.0

Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli

D17.1

Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci

D17.2

Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum

D17.3

Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum

D17.4

Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium

D17.5

Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium

D17.6

Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca
Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici

D17.7

Nezhubný lipomatózny nádor na inom mieste
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum

D17.9

Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený
Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum

D18

Hemangióm a lymfangióm
Haemangioma et lymphangioma, quovis loco

D18.0-

Hemangióm

D18.00

Hemangióm bez bližšieho určenia miesta

D18.01

Hemangióm kože a podkožia

D18.02

Hemangióm intrakraniálny

D18.03

Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu

D18.04

Hemangióm tráviacej sústavy

D18.05

Hemangióm ucha, nosa, úst a hrdla

D18.08

Hemangióm na inom mieste

D18.1-

Lymfangióm

D18.10

Lymfangióm - hygroma colli cysticum

D18.11

Lymfangióm axily

D18.12

Lymfangióm ingvíny

D18.13

Lymfangióm retroperitonea

D18.18

Lymfangióm na inom mieste

D18.19

Lymfangióm bez bližšieho určenia miesta

D19

Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)

D19.0

Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice
Mesothelioma begnignum pleurae

D19.1

Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice
Mesothelioma benignum peritonaei

D19.7

Nezhubný nádor mezotelového tkaniva na inom mieste
Mesothelioma benignum, loci alterius

D19.9

Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený
Mesothelioma benignum, non specificatum

D20

Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei

D20.0

Nezhubný nádor retroperitonea
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei

D20.1

Nezhubný nádor pobrušnice
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei

D21

Iný nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva
Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum

D21.0

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum

D21.1

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum, omam includens

D21.2

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris aliorum, regionem coxam includens

D21.3

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum

D21.4

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum

D21.5

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum

D21.6

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non specificatum

D21.9

Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum

D22

Melanocytový névus
Naevus melanocyticus

D22.0

Melanocytový névus pery
Naevus melanocyticus labii

D22.1

Melanocytový névus mihalnice vrátane kútika oka
Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens

D22.2

Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.3

Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre
Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum

D22.4

Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku
Naevus melanocyiticus capillitii et colli

D22.5

Melanocytový névus trupu
Naevus melanocyticus trunci

D22.6

Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca
Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens

D22.7

Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D22.9

Melanocytový névus, bližšie neurčený
Naevus melanocyticus, non specificatus

D23

Iný nezhubný nádor kože
Neoplasma benignum cutis aliud

D23.0

Iný nezhubný nádor kože pery
Neoplasma benignum cutis labii

D23.1

Iný nezhubný nádor kože mihalnice vrátane kútika
Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens

D23.2

Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi

D23.3

Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum

D23.4

Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli

D23.5

Iný nezhubný nádor kože trupu
Neoplasma benignum cutis trunci

D23.6

Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens

D23.7

Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D23.9

Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený
Neoplasma benignum cutis, non specificatum

D24

Nezhubný nádor prsníka
Neoplasma benignum mammae

D25

Leiomyóm maternice
Leiomyoma uteri

D25.0

Submukózny leiomyóm maternice
Leiomyoma submucosum uteri

D25.1

Intramurálny leiomyóm maternice
Leiomyoma uteri intramurale

D25.2

Subserózny leiomyóm maternice
Leiomyoma subserosum uteri

D25.9

Leiomyóm maternice, bližšie neurčený
Leiomyoma uteri, non specificatum

D26

Iný nezhubný nádor maternice
Neoplasmata benigna uteri alia

D26.0

Iný nezhubný nádor krčka maternice
Neoplasma benignum cervicis uteri

D26.1

Iný nezhubný nádor tela maternice
Neoplasma benignum corporis uteri

D26.7

Iný nezhubný nádor iných častí maternice
Neoplasma benignum partium uteri aliarum

D26.9

Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený
Neoplasma benignum uteri, non specificatum

D27

Nezhubný nádor vaječníka
Neoplasma benignum ovarii

D28

Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum

D28.0

Nezhubný nádor vulvy
Neoplasma benignum vulvae

D28.1

Nezhubný nádor pošvy
Neoplasma benignum vaginae

D28.2

Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum

D28.7

Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných orgánov
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum

D28.9

Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum

D29

Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum

D29.0

Nezhubný nádor penisu
Neoplasma benignum penis

D29.1

Nezhubný nádor prostaty
Neoplasma benignum prostatae

D29.2

Nezhubný nádor semenníka
Neoplasma benignum testis

D29.3

Nezhubný nádor nadsemenníka
Neoplasma epididymitis

D29.4

Nezhubný nádor mieška (skróta)
Neoplasma benignum scroti

D29.7

Nezhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

D29.9

Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum

D30

Nezhubný nádor močovej sústavy
Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30.0

Nezhubný nádor obličky
Neoplasma benignum renis

D30.1

Nezhubný nádor obličkovej panvičky
Neoplasma benignum pelvis renis

D30.2

Nezhubný nádor močovodu
Neoplasma benignum ureteris

D30.3

Nezhubný nádor močového mechúra
Neoplasma benignum vesicae urinariae

D30.4

Nezhubný nádor močovej rúry
Neoplasma benignum urethrae

D30.7

Nezhubný nádor iných močových orgánov
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum

D30.9

Nezhubný nádor močového orgánu, bližšie neurčeného
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum

D31

Nezhubný nádor oka a očných adnexov
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

D31.0

Nezhubný nádor spojovky
Neoplasma benignum coniuctivae

D31.1

Nezhubný nádor rohovky
Neoplasma benignum corneae

D31.2

Nezhubný nádor sietnice
Neoplasma benignum retinae

D31.3

Nezhubný nádor cievovky
Neoplasma benignum chorioideae

D31.4

Nezhubný nádor vráskovca
Neoplasma benignum corporis ciliaris

D31.5

Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis

D31.6

Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený
Neoplasma benignum orbitae, non specificatum

D31.9

Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený
Neoplasma benignum oculi, non specificatum

D32

Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov
Neoplasma benignum meningium

D32.0

Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog
Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.1

Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis

D32.9

Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený
Neoplasma benignum meningium, non specificatum

D33

Nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum

D33.0

Nezhubný nádor mozgu: supratentoriálne
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale

D33.1

Nezhubný nádor mozgu: infratentóriálne
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale

D33.2

Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
Neoplasma benignum cerebri, non specificatum

D33.3

Nezhubný nádor hlavových nervov
Neoplasma benignum nervi cranialis

D33.4

Nezhubný nádor miechy
Neoplasma benignum medullae spinalis

D33.7

Nezhubný nádor iných, bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum

D33.9

Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum

D34

Nezhubný nádor štítnej žľazy
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D35

Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených žliaz s vnútorným vylučovaním
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non specificatarum

D35.0

Nezhubný nádor nadobličky
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis

D35.1

Nezhubný nádor prištítnej žľazy
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae

D35.2

Nezhubný nádor podmozgovej žľazy
Neoplasma benignum glandulae pituitariae

D35.3

Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici

D35.4

Nezhubný nádor epifýzy
Neoplasma benignum corporis pinealls

D35.5

Nezhubný nádor glomus caroticum
Neoplasma benignum corporis carotici

D35.6

Nezhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum

D35.7

Nezhubný nádor iných, bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius

D35.8

Nezhubný nádor viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním
Neoplasma benignum pluriglandulare

D35.9

Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum

D36

Nezhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach
Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum

D36.0

Nezhubný nádor lymfatických uzlín
Neoplasma benignum lymphonodorum

D36.1

Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi

D36.7

Nezhubný nádor na iných, bližšie určených miestach
Neoplasma benignum, loci specificata

D36.9

Nezhubný nádor bez bližšieho určenia miesta
Neoplasma benignum, loci non specificati

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.