MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D37

Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi

D37.0

Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasma labii, oris et pharyngis

D37.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok
Neoplasma ventriculi

D37.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo
Neoplasma intestini tenuis

D37.3

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok
Neoplasma appendicis

D37.4

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo
Neoplasma coli

D37.5

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník
Neoplasma recti

D37.6

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty
Neoplasma hepatis et ductuum billarium

D37.7-

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci orgán

D37.70

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas

D37.78

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci orgán

D37.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci orgán
Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum

D38

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: stredné ucho, dýchacie a vnútrohrudníkové orgáne
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

D38.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan
Neoplasma laryngis

D38.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca
Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis

D38.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica
Neoplasma pleurae

D38.3

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mediastinum
Neoplasma mediastini

D38.4

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus
Neoplasma thymi

D38.5

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací orgán
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum

D38.6

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací orgán
Neoplasma organi respiratorii, non specificatum

D39

Nádor ženských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasma genitalium femininorum

D39.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica
Neoplasma uteri

D39.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník
Neoplasma ovarii

D39.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta
Neoplasma placentae

D39.7

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný orgán
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum

D39.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný orgán
Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum

D40

Nádor mužských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasma genitalium masculinorum

D40.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prostata
Neoplasma prostatae

D40.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník
Neoplasma testis

D40.7

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný orgán
Neoplasma genitalium masculinorum aliorum

D40.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný orgán
Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum

D41

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová sústava
Neoplasma organorum urinariorum

D41.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička
Neoplasma renis

D41.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička
Neoplasma pelvis renis

D41.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod
Neoplasma ureteris

D41.3

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra
Neoplasma urethrae

D41.4

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr
Neoplasma vesicae urinariae

D41.7

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový orgán
Neoplasma organorum urinariorum aliorum

D41.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový orgán
Neoplasma organi urinarii, non specificatum

D42

Nádor mozgovomiechových obalov s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasma meningium

D42.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: mozog
Neoplasma meningis cerebri

D42.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: miecha
Neoplasma meningium medullae spinalis

D42.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly bližšie neurčené
Neoplasma meningis, non specificatum

D43

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog a centrálna nervová sústava
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis

D43.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - supratentriálne
Neoplasma cerebri supratentoriale

D43.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - infratentoriálne
Neoplasma cerebri infratentoriale

D43.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený
Neoplasma cerebri

D43.3

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy
Neoplasma nervi cranialie

D43.4

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha
Neoplasma medullae spinalis

D43.7

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy
Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum

D43.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálny nervový systém, časť bližšie neurčená
Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum

D44

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žľazy s vnútorným vylučovaním
Neoplasma glandulae endocrinae

D44.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza
Neoplasma glandulae thyreoideae

D44.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička
Neoplasma glandulae suprarenalis

D44.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza
Neoplasma glandulae parathyreoideae

D44.3

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza
Neoplasma glandulae pituitariae

D44.4

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod
Neoplasma ductus craniopharyngici

D44.5

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: epifýza
Neoplasma corporis pinealis

D44.6

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus caroticum
Neoplasma corporis carotici

D44.7

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus aorticum a iné paragangliá
Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum

D44.8

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: viaceré endokrinné žľazy
Neoplasma pluriglandulare

D44.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním
Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum

D45

Polycythaemia vera
Polycythaemia vera

D46

Myelodysplastický syndróm
Syndromata myelodysplastica

D46.0

Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená
Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1

Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi
Anaemia refractaria cum sideroblastis

D46.2

Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov
Anaemia refractaria cum nimio blastorum

D46.4

Refraktérna anémia, bližšie neurčená
Anaemia refractaria, non specificata

D46.5

Refraktérna anémia s dyspláziou viacerých línií
Anaemia refractoria cum dysplasia generis multiplici

D46.6

Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)
Syndroma myelodisplasticum cum abnormalitate segregata del(5q) chromosomali

D46.7

Iný myelodysplastický syndróm
Syndromata myelodysplastica alia

D46.9

Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený
Syndroma myelodysplasticum, non specificatum

D47

Iný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia

D47.0

Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním
Histiocytoma et mastocytoma

D47.1

Chronická myeloproliferatívna choroba
Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.2

Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)
Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis

D47.3

Esenciálna (hemoragická) trombocytémia
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)

D47.4

Osteomyelofibróza
Osteomyelofibrosis

D47.5

Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]
Leukaemia eosinophilica chronica (Syndroma hypereosinophilicum)

D47.7

Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum

D47.9

Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum, non specificata

D48

Nádor na iných a bližšie neurčených miestach s neurčitým alebo neznámym správaním
Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius

D48.0

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli

D48.1

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo
Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum

D48.2

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómny nervový systém
Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi

D48.3

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum
Neoplasma retroperitonaei

D48.4

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica
Neoplasma peritonaei

D48.5

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža
Neoplasma cutis

D48.6

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník
Neoplasma mammae

D48.7

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto
Neoplasma alii loci specificati

D48.9

Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
Neoplasma, non specificatum

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.