Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M50

Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky
Morbi discorum intervertebralium cervicalium

M50.0

Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2*)
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum myelopathia

M50.1

Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia

M50.2

Iná dislokácia krčnej medzistavcovej platničky
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis alius

M50.3

Iná degenerácia krčnej medzistavcovej platničky
Degenerationes discorum cervicaliorum aliae

M50.8

Iné poškodenie krčnej medzistavcovej platničky
Morbi discorum intervertebralium cervicalium alii

M50.9

Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
Morbus disci intervertebralis cervicalis, non specificatus

M51

Iné poškodenie medzistavcovej platničky
Morbi discorum intervertebralium alii

M51.0

Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)
Prolapsus disci intervertebralis lumbalis et discorum intervertebralium aliorum cum myelopathia

M51.1

Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)
Prolapsus disci intervertebralis lumbalis et disci interverterbralis aliorum cum radiculopathia

M51.2

Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata

M51.3

Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata

M51.4

Schmorlove uzly
Nodi Schmorl

M51.8

Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené
Morbi discorum intervertebralium alii, specificati

M51.9

Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
Morbus disci intervertebralis, non specificatus

M53

Iné dorzopatie, nezatriedené inde
Dorsopathiae aliae, non alibi classificatae

M53.0

Cervikokraniálny syndróm
Syndroma cervicocranialis

M53.1

Cervikobrachiálny syndróm
Syndroma cervicobrachialis

M53.2-

Instabilita chrbtice

M53.20

Instabilita chrbtice na viacerých miestach

M53.21

Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M53.22

Instabilita chrbtice v krčnej oblasti

M53.23

Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti

M53.24

Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti

M53.25

Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti

M53.26

Instabilita chrbtice v driekovej oblasti

M53.27

Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti

M53.28

Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M53.29

Instabilita chrbtice: oblasť bližšie neurčená

M53.3

Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
Morbi sacrococcygei, non alibi classificati

M53.8-

Iné dorzopatie, bližšie určené

M53.80

Iné dorzopatie, bližšie určené, na viacerých miestach chrbtice

M53.81

Iné dorzopatie, bližšie určené: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M53.82

Iné dorzopatie, bližšie určené: v krčnej oblasti

M53.83

Iné dorzopatie, bližšie určené: v krčnohrudníkovej oblasti

M53.84

Iné dorzopatie, bližšie určené: v hrudníkovej oblasti

M53.85

Iné dorzopatie, bližšie určené: v hrudníkovodriekovej oblasti

M53.86

Iné dorzopatie, bližšie určené: v driekovej oblasti

M53.87

Iné dorzopatie, bližšie určené: v driekovokrížovej oblasti

M53.88

Iné dorzopatie, bližšie určené: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M53.89

Iné dorzopatie, bližšie určené: oblať bližšie neurčená

M53.9-

Dorzopatia, bližšie neurčená

M53.90

Dorzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M53.91

Dorzopatia, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M53.92

Dorzopatia, bližšie neurčená: v krčnej oblasti

M53.93

Dorzopatia, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti

M53.94

Dorzopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti

M53.95

Dorzopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti

M53.96

Dorzopatia, bližšie neurčená: v driekovej oblasti

M53.97

Dorzopatia, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti

M53.98

Dorzopatia, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M53.99

Dorzopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M54

Bolesť chrbta [Dorzalgia]
Dorsalgia

M54.0-

Panikulitída krku a chrbta

M54.00

Panikulitída krku a chrbta na viacerých miestach

M54.01

Panikulitída krku a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M54.02

Panikulitída krku a chrbta v krčnej oblasti

M54.03

Panikulitída krku a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti

M54.04

Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovej oblasti

M54.05

Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti

M54.06

Panikulitída krku a chrbta v driekovej oblasti

M54.07

Panikulitída krku a chrbta v driekovokrížovej oblasti

M54.08

Panikulitída krku a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M54.09

Panikulitída krku a chrbta: oblasť bližšie neurčená

M54.1-

Radikulopatia

M54.10

Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice

M54.11

Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M54.12

Radikulopatia v krčnej oblasti

M54.13

Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti

M54.14

Radikulopatia v hrudníkovej oblasti

M54.15

Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti

M54.16

Radikulopatia v driekovej oblasti

M54.17

Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti

M54.18

Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M54.19

Radikulopatia: oblasť bližšie neurčená

M54.2

Cervikalgia
Cervicalgia

M54.3

Ischialgia
Ischialgia

M54.4

Lumboischialgia
Lumboischialgia

M54.5

Bolesť v krížovej oblasti
Dolor sacralis

M54.6

Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice
Dolor dorsi thoracalis

M54.8-

Iná bolesť chrbta

M54.80

Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice

M54.81

Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M54.82

Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti

M54.83

Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti

M54.84

Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti

M54.85

Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti

M54.86

Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti

M54.87

Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti

M54.88

Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M54.89

Iná bolesť chrbta v: oblasť bližšie neurčená

M54.9-

Bolesť chrbta, bližšie neurčená

M54.90

Bolesť chrbta, bližšie neurčená na viacerých miestach chrbtice

M54.91

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M54.92

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnej oblasti

M54.93

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnohrudníkovej oblasti

M54.94

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovej oblasti

M54.95

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovodriekovej oblasti

M54.96

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovej oblasti

M54.97

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovokrížovej oblasti

M54.98

Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M54.99

Bolesť chrbta, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.