MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S00

Povrchní poranění hlavy
Laesio traumatica capitis, superficialis

S00.0

Povrchní poranění vlasové části hlavy
Laesio traumatica capillitii, superficialis

S00.1

Zhmoždění (kontuze) očního víčka a periokulární krajiny
Contusio palpebrae et periocularis

S00.2

Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares, superficiales aliae

S00.3

Povrchní poranění nosu
Laesio traumatica nasi, superficialis

S00.4

Povrchní poranění ucha
Laesio traumatica auris, superficialis

S00.5

Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
Lasio traumatica labii et cavitatis oris, superficialis

S00.7

Mnohočetná povrchní poranění hlavy
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices

S00.8

Povrchní poranění jiných částí hlavy
Laesio traumatica partium capitis aliarum, superficialis

S00.9

Povrchní poranění hlavy‚ část NS
Laesio traumatica capitis superficialis, partium non specificatarum

S01

Otevřená rána hlavy
Vulnus apertum capitis

S01.0

Otevřená rána vlasové části hlavy
Vulnus apertum capillitii

S01.1

Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
Vulnus apertum palpebrae et perioculare

S01.2

Otevřená rána nosu
Vulnus apertum nasi

S01.3

Otevřená rána ucha
Vulnus apertum auris

S01.4

Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.5

Otevřená rána rtu a dutiny ústní
Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.7

Mnohočetné otevřené rány hlavy
Vulnera aperta capitis multiplicia

S01.8

Otevřená rána jiných částí hlavy
Vulnus apertum capitis (aliarum) partium

S01.9

Otevřená rána hlavy‚ část NS
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium

S02

Zlomenina kostí lebky a obličeje
Fractura cranii et fractura ossium faciei

S02.0

Zlomenina lebeční klenby [fractura calvae]
Fractura calvarii

S02.1

Zlomenina lebeční spodiny [fractura baseos cranii]
Fractura basis cranii

S02.2

Zlomenina nosních kostí
Fractura ossium nasalium

S02.3

Zlomenina spodiny očnice [fractura baseos orbitae]
Fractura orbite, pars inferior

S02.4

Zlomenina lícní (jařmové) kosti [fractura ossis zygomatici] a horní čelisti (maxilly)
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris

S02.5

Zlomenina zubu
Fractura dentis

S02.6

Zlomenina dolní čelisti [fractura mandibulae]
Fractura mandibulae

S02.7

Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
Fractura cranii et fractura ossium faciei multiplex

S02.8

Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
Fracturae aliorum ossium cranii et faciei

S02.9

Zlomenina kostí lebky nebo obličeje‚ část NS
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei, non specificatarum

S03

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0

Vymknutí čelisti
Luxatio mandibulae

S03.1

Vymknutí chrupavky přepážky nosní
Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2

Dislokace zubu
Luxatio denti

S03.3

Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
Luxatio partium aliarum et non specificatarum capitis

S03.4

Podvrtnutí a namožení čelisti
Distorsio et distensio mandibulae

S03.5

Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum et non specificatarum

S04

Poranění mozkových nervů
Laesiones traumaticae nervorum cranialium

S04.0

Poranění nervu a drah zrakového nervu
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici

S04.1

Poranění okohybného nervu
Laesio traumatica nervi oculomotorii

S04.2

Poranění kladkového nervu
Laesio traumatica nervi trochlearis

S04.3

Poranění trojklaného nervu
Laesio traumatica nervi trigemini

S04.4

Poranění odtahovacího nervu
Laesio traumatica nervi abducentis

S04.5

Poranění lícního nervu
Laesio traumatica nervi facialis

S04.6

Poranění sluchového nervu
Laesio traumatica nervi acustici

S04.7

Poranění přídatného nervu
Laesio traumatica nervi accessorii

S04.8

Poranění jiných mozkových nervů
Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum

S04.9

Poranění neurčeného mozkového nervu
Laesio traumatica nervi cranialis non specificati

S05

Poranění oka a očnice
Laesio traumatica oculi et orbitae

S05.0

Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1

Zhmoždění (kontuze) očního bulbu a tkání očnice
Contusio bulbi oculi et textus orbitae

S05.2

Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3

Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4

Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5

Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6

Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7

Avulze (vytržení) oka
Avulsio oculi

S05.8

Jiná poranění oka a očnice
Laesiones traumaticae oculi et orbitae aliae

S05.9

Poranění oka a očnice NS
Laesio traumatica oculi et orbitae, non specificata

S06

Nitrolební poranění
Laesio traumatica intracranialis

S06.0

Otřes mozku
Commotio cerebri

S06.1

Úrazový edém mozku
Oedema cerebri traumaticum

S06.2

Difuzní poranění mozku
Laesio traumatica cerebri diffusa

S06.3

Ložiskové (fokální) poranění mozku
Laesio traumatica cerebri focalis

S06.4

Epidurální krvácení
Haemorrhagia epiduralis

S06.5

Úrazové subdurální krvácení
Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6

Úrazové subarachnoidální krvácení
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica

S06.7

Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
Laesio traumatica intracranialis cum comate prolongato

S06.8

Jiná nitrolební poranění
Laesiones traumaticae intracraniales aliae

S06.9

Nitrolební poranění NS
Laesio traumatica intracranialis, non specificata

S07

Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
Conquassatio capitis

S07.0

Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
Conquassatio faciei

S07.1

Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
Conquassatio cranii

S07.8

Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9

Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy‚ část NS
Conquassatio capitis parte non specificata

S08

Úrazová amputace části hlavy
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0

Odtržení vlasové části (skalpování)
Avulsio capillitii

S08.1

Úrazová amputace ucha
Amputatio traumatica auris

S08.8

Úrazová amputace jiných částí hlavy
Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9

Úrazová amputace neurčené části hlavy
Amputatio traumatica partis capitis non specificatae

S09

Jiná a neurčená poranění hlavy
Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

S09.0

Poranění krevních cév hlavy nezařazené jinde
Laesio traumatica vasorum capitis, non alibi classificatae

S09.1

Poranění svalu a šlachy hlavy
Laesio traumatica musculi et tendinis capitis

S09.2

Úrazová ruptura (protržení) ušního bubínku
Ruptura traumatica membranae tympani

S09.7

Mnohočetná poranění hlavy
Laesio traumatica capitis multiplex

S09.8

Jiná určená poranění hlavy
Laesiones traumaticae capitis aliae, specificatae

S09.9

Neurčené poranění hlavy
Laesio traumatica capitis, non specificata

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.