MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T80

Komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione

T80.0

Vzduchová embolie po infuzi‚ transfuzi a injekci
Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione

T80.1

Cévní komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares

T80.2

Infekce po infuzi‚ transfuzi a injekci
Infectio ex infusione, tranfusione et injectione

T80.3

AB0 inkompatibilní reakce
Reactio in incompatibilitatem ABO

T80.4

Rh inkompatibilní reakce
Reactio in incompatibilitatem Rh

T80.5

Anafylaktický šok způsobený sérem
Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T80.6

Jiné sérové reakce
Reactiones in serum aliae

T80.8

Jiné komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione aliae

T80.9

Neurčené komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata

T81

Komplikace výkonů nezařazené jinde
Complicationes procedurales, non alibi classificates

T81.0

Krvácení a hematom komplikující výkon nezařazené jinde
Hamorrhagia et haematoma ut complicationes procedurae medicinalis, non alibi classificatae

T81.1

Šok během nebo následující po výkonu nezařazený jinde
Afflictus (shock) per sive post proceduram, non alibi classificatus

T81.2

Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu nezařazené jinde
Punctura et laceratio accidentalis inter proceduram, non alibi classificata

T81.3

Roztržení (disrupce) operační rány nezařazené jinde
Disruptio vulneris operativum non alibi classificata

T81.4

Infekce po výkonu nezařazená jinde
Infectio post proceduram, non alibi classificata

T81.5

Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně
Corpus alienum vulneris post operationem

T81.6

Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
Reactio ad substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta

T81.7

Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
Complicationes vasculares post proceduram, non alibi classificatae

T81.8

Jiné komplikace výkonů nezařazené jinde
Complicationes post proceduram aliae, non alibi classificatae

T81.9

Neurčená komplikace výkonu
Complicatio procedurae, non specificata

T82

Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata

T82.0

Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica

T82.1

Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum, mechanica

T82.2

Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a štěpů chlopně
Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechanica

T82.3

Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae

T82.4

Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica

T82.5

Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios

T82.6

Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně
Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim valvulae cardiacae

T82.7

Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami‚ implantátya štěpy
Infectio et reactio inflamatoria ad apparatus, cardicos et vasculares alios, implantata et transplantata.

T82.8

Jiné určené komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascula. aliae

T82.9

Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem et transplantatum, non specificata

T83

Komplikace urogenitálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata

T83.0

Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
Complicatio propter catheterem urinarium (persistentem), mechanica

T83.1

Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Complicatio propter apparatus urinarios alios et implantata, mechanica

T83.2

Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
Complicatio propter transplantationem organi urinarii, mechanica

T83.3

Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
Complicatio propter apparatum contraceptivum intrauterinum, mechanica

T83.4

Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek‚ implantátů v pohlavním ústrojí
Complicatio propter apparatus protheticos alios implantata et transplantata in systemate genitali mechanica

T83.5

Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou‚ implantátem a štěpemv močové soustavě
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

T83.6

Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou‚ implantátem a štěpemv pohlavním ústrojí
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate genitali

T83.8

Jiné komplikace urogenitálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae

T83.9

Neurčená komplikace urogenitální protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et tranplantata, non specificata

T84

Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter collocationem apparatum protheticorum, orthopedicorum internorum, implantatorum et transplantatorum

T84.0

Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
Complicatio propter prothesim articuli internam, mechanica

T84.1

Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam, mechanica

T84.2

Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam, mechanica

T84.3

Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicatio propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata, mechanica

T84.4

Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicatio propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata, mechanica

T84.5

Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
Infectio et reactio inflammatoria in prothesim articularem internam

T84.6

Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou (kterékoliv lokalizace)
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum ad fixationem internam (loci indefiniti)

T84.7

Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními ortopedickými protetickýmipomůckami‚ implantáty a štěpy
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos orthopedicos internos alios, implantata et transplantata

T84.8

Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos, implantata et transplantata orthopedica aliae

T84.9

Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
Complicatio propter apparatum protheticum orthopedicum internum, implantata et transplantata, non specificata

T85

Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicationes propter apparatus protheticos internos allios, implantata et transplantata

T85.0

Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)
Complicatio propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem, mechanica

T85.1

Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy
Complicatio propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implantatum, mechanica

T85.2

Mechanická komplikace nitrooční čočky
Complicatio propter lentem intraocularem, mechanica

T85.3

Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicatio propter apparatus protheticos oculorum allos, implantata et transplantata, mechanica

T85.4

Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
Complicatio propter prothesim et implantata mammae mechanica

T85.5

Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Complicatio propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata. mechanica

T85.6

Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek‚ implantátůa štěpů
Complicatio propter apparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata, mechanica

T85.7

Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními protetickými pomůckami‚implantáty a štěpy
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos internos alios, implantata et transplantata

T85.8

Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů nezařazené jinde
Complicationes propter apparatus protheticos internos, implantata et transplantata aliae, non alibi classificatae

T85.9

Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata, non specificata

T86

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum

T86.0

Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
Rejectio medullae ossium transplantatae

T86.1

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
Insufficientia et rejectio renis transplantati

T86.2

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
Insufficientia et rejectio cordis transplantati

T86.3

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
Insufficientia et rejectio transplantati cardio-pulmonalis

T86.4

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
Insufficientia et rejectio transplantati hepatis

T86.8

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum aliorum

T86.9

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně
Insufficientia et rejectio organi et textus transplantati non specificati

T87

Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
Complicationes propter reunionem et amputationem

T87.0

Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
Complicationes partis extremitatis superioris reunitae

T87.1

Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae

T87.2

Komplikace jiné znovupřipojené části těla
Complicationes partis corporis reunitae, alterius

T87.3

Neurom amputačního pahýlu
Neuroma trunculi amputati

T87.4

Infekce amputačního pahýlu
Infectio trunculi amputati

T87.5

Nekróza amputačního pahýlu
Necrosis trunculi amputati

T87.6

Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
Complicationes trunculi amputati aliae, non specificatae

T88

Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae

T88.0

Infekce po imunizaci
Infectio post immunisationem

T88.1

Jiné komplikace po imunizaci nezařazené jinde
Complicationes post immunisationem aliae, non alibi classificatae

T88.2

Šok způsobený anestezií
Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T88.3

Maligní hypertermie způsobená anestezií
Hyperthermia maligna propter anaesthesiam

T88.4

Neúspěšná nebo obtížná intubace
Intubatio inefficax sive gravis

T88.5

Jiné komplikace anestezie
Complicationes propter anaesthesiam, aliae

T88.6

Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané
Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati adversum

T88.7

Neurčený nepříznivý účinek léčiva
Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus

T88.8

Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae, specificatae, non alibi classificatae

T88.9

Komplikace zdravotní péče NS
Complicatio curae chirurgicae et medicalis, non specificata

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.