MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T36

Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)
Intoxicatio antibioticis systemicis

T36.0

Peniciliny
Penicillina

T36.1

Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
Cephalosporina et beta-lactam-antibiotica

T36.2

Chloramfenikolová skupina
Chloramphenicol-classis

T36.3

Makrolidová antibiotika
Macrolida

T36.4

Tetracykliny
Tetracyclina

T36.5

Aminoglykosidy
Aminoglycosida

T36.6

Rifampicin a příbuzná antibiotika
Rifamycina

T36.7

Antifungální antibiotika používaná systémově
Antibiotica antifungalia systemica applikata

T36.8

Jiná systémová antibiotika
Antibiotica systemica alia

T36.9

Systémové antibiotikum NS
Antibiotica systemica, non specificata

T37

Otrava jinými systémovými protiinfekčními a protiparazitárními prostředky(působícími na celý organismus)
Intoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis

T37.0

Sulfonamidy
Sulfonamida

T37.1

Antimykobakteriální léčiva
Medicamenta antimycobacterialia

T37.2

Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Medicamenta antimalarica et remedia, ad eliminationem protozoorum sanquineorum aliorum

T37.3

Jiná antiprotozoární léčiva
Medicamenta antiprotozoica alia

T37.4

Antihelmintika
Antihelminthica

T37.5

Protivirová léčiva
Medicamenta antiviralia

T37.8

Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica alia specificata

T37.9

Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek NS
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica, non specificata

T38

Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty nezařazenýmijinde
Intoxicatio hormonis, substitutis syntheticis eorum et antagonistis, non alibi classificatis

T38.0

Glukokortikoidy a syntetické analogy
Glycocorticoida et praeparatus synthetici analogici

T38.1

Tyreoidní hormony a náhrady
Hormona glandulae thyreoideae et substitutiones

T38.2

Antityreoidní léčiva
Medicamenta antithyreoidea

T38.3

Inzulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
Insulinum et medicamenta hypoglycaemica(antidiabetica ad usum oralem)

T38.4

Orální antikoncepční prostředky
Contraceptiva ad usum oralem

T38.5

Jiné estrogeny a gestageny
Oestrogenia et progestrogenia alia

T38.6

Antigonadotropiny‚ antiestrogeny‚ antiandrogeny nezařazené jinde
Intoxicatio per remedia antigonadotrophina, antioestrogenia, antiandrogenia

T38.7

Androgeny a anabolika
Remedia androgenia et anabolica identica

T38.8

Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicae eorum

T38.9

Jiní a neurčení antagonisté hormonů
Antagonistae hormonorum alii, non specificati

T39

Otrava neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis

T39.0

Salicyláty
Salicylata

T39.1

Deriváty 4-aminofenolu
Derivata 4-aminophenoli

T39.2

Pyrazolonové deriváty
Derivata pyrazoloni

T39.3

Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA)
Medicamenta antiinflamatoria non steroida alia

T39.4

Antirevmatika nezařazená jinde
Antirheumatica, non alibi classificata

T39.8

Jiná neopiátová analgetika a antipyretika nezařazená jinde
Analgetica et antipyretica non opiatica alia, non alibi classificata

T39.9

Neopiátové analgetikum‚ antipyretikum a antirevmatikum NS
Analgetica antipyretica et antirheumatica non opiatica, non specificata

T40

Otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny)
Intoxicatio narcoticis et psychodyslepticis [hallucinogenibus]

T40.0

Opium
Opium

T40.1

Heroin
Heroinum

T40.2

Jiné opioidy
Opiata alia

T40.3

Metadon
Methadonum

T40.4

Jiná syntetická narkotika
Narcotica synthetica alia

T40.5

Kokain
Cocainum

T40.6

Jiná a neurčená narkotika
Narcotica alia, non specificata

T40.7

Konopí (deriváty)
Cannabis (derivata)

T40.8

Lysergid [LSD]
Lysergidum [LSD]

T40.9

Jiná a neurčená psychodysleptika (halucinogeny)
Psychodisleptica [hallucinogenia] alia et non specificata

T41

Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
Intoxicatio anaestheticis et vaporibus(gas) therapeuticis

T41.0

Inhalační anestetika
Anaesthetica inhalata

T41.1

Nitrožilní anestetika
Anaesthetica intravenosa

T41.2

Jiná a neurčená celková anestetika
Anaesthetica generalia alia et non specificata

T41.3

Lokální anestetika
Anaesthetica localia

T41.4

Anestetikum NS
Anaesthetica, non specificata

T41.5

Terapeutické plyny
Vapores (gas) therapeutici

T42

Otrava antiepileptiky‚ sedativy–hypnotiky a antiparkinsoniky
Intoxicatio medicamentis antiepilepticis, sedativohypnoticis et antiparkinsonicis

T42.0

Hydantoinové deriváty
Derivata hydantoini

T42.1

Iminostilbeny
Iminostilbena

T42.2

Succinimidy a oxazolidindiony
Succinimida et oxazolidinediona

T42.3

Barbituráty
Barbiturata

T42.4

Benzodiazepiny
Benzodiazopina

T42.5

Smíšená antiepileptika nezařazená jinde
Mixturae antiepilepticae, non alibi classificatae

T42.6

Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia

T42.7

Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva NS
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica, non specificata

T42.8

Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus
Medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales alii

T43

Otrava psychotropními léčivy nezařazenými jinde
Intoxicatio medicamentis psychotropicis, non alibi classificatis

T43.0

Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
Antidepressiva tricyclica et tetracylica

T43.1

Antidepresiva-inhibitory monoaminooxidázy
Antidepressiva inhibitores monoamino-oxydasis

T43.2

Jiná a neurčená antidepresiva
Antidepressiva alia et non specificata

T43.3

Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
Antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica

T43.4

Butyrofenonová a tioxanthenová neuroleptika
Neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica

T43.5

Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
Antipsychotica et neuroleptica alia et non specificata

T43.6

Psychostimulancia s možností zneužívání
Psychostimulantia cum possibilitate abusus

T43.8

Jiná psychotropní léčiva nezařazená jinde
Medicamenta psychotropica alia, non alibi classificata

T43.9

Psychotropní léčivo NS
Medicamenta psychotropica, non specificata

T44

Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
Intoxicatio medicamentis ad systema nervosum autonomicum primum afficientibus

T44.0

Inhibitory acetylcholinesterázy
Instrumenta anticholinesterasica

T44.1

Jiná parasympatomimetika (cholinergika)
Parasympathomimetica alia [cholinergica)]

T44.2

Ganglioplegika nezařazená jinde
Medicamenta-inhibitores ganglionici, non alibi classificata

T44.3

Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spazmolytikanezařazená jinde
Parasympathicolytica [anticholinergica et antimuscarinica] et spasmolitica alia, non alibi classificata

T44.4

Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Agonistae praedominanter alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.5

Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Agonistae praedominanter beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.6

Antagonisté alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Antagonistae alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.7

Antagonisté beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde
Antagonistae beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.8

Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron nezařazené jinde
Actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales, non alibi classificatae

T44.9

Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Remedia systema ad nervosum autonomicum primum afficientia alia, non specificata

T45

Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředkyhematologickými nezařazenými jinde
Intoxicatio primum instrumentis systemicis et haematologicis, non alibi classificatis

T45.0

Antialergická a antiemetická léčiva
Remedia antiallergica et antiemetica

T45.1

Protinádorová a imunosupresivní léčiva
Remedia antineoplastica et immunosupressiva

T45.2

Vitaminy nezařazené jinde
Vitamina, non alibi classificata

T45.3

Enzymy nezařazené jinde
Enzymae, non alibi classificatae

T45.4

Železo a jeho sloučeniny
Ferrum et composita ferri

T45.5

Antikoagulancia
Anticoagulantia

T45.6

Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
Remedia ad fibrinolysim afficientia

T45.7

Antagonisté antikoagulancií‚ vitamin K a jiná koagulancia
Antagonistae anticoagulantium, vitaminum K et coagulantia alia

T45.8

Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky
Instrumenta primum systemica et haematologici alia

T45.9

Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický NS
Instrumenta primum systemica et haematologica, non specificata

T46

Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
Intoxicatio instrumentis ad systema cardiovasculare primum afficientibus

T46.0

Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
Glycosida cardiostimulantia et remedia actionis simillis

T46.1

Blokátory kalciových kanálů
Inhibitores calcium-canalis

T46.2

Jiná antiarytmická léčiva nezařazená jinde
Remedia antidysrhythmica alia, non alibi classificata

T46.3

Koronární vazodilatancia nezařazená jinde
Vasodilatatores coronarii, non alibi clasificati

T46.4

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
Inhibitores enzymes convertoris anglotensini

T46.5

Jiná antihypertenzní léčiva nezařazená jinde
Remedia antihypertensiva alia, non alibi classificata

T46.6

Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
Remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica

T46.7

Periferní vazodilatancia
Vasodilatatores peripherici

T46.8

Antivarikózní léčiva včetně sklerotizujících prostředků
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes

T46.9

Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Instrumenta ad systema cardiovasculare primum afficientia alia et non specificata

T47

Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu
Intoxicatio instrumentis ad systema gastrointestinale primum afficientibus

T47.0

Antagonisté H2 receptorů histaminu
Antagonistae H2-receptoris histamini

T47.1

Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
Remedia antacida et anti secretionem gastricam alia

T47.2

Stimulační projímadla
Laxativa stimulantia

T47.3

Solná a osmotická projímadla
Laxativa salina et osmotica

T47.4

Jiná projímadla
Laxativa alia

T47.5

Digestiva
Digestiva

T47.6

Protiprůjmová léčiva
Remedia antidiarrhoeica

T47.7

Emetika
Emetica

T47.8

Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Instrumenta ad systema gastrointestinale primum afficientia alia

T47.9

Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu NS
Instrumenta systema ad gastrointestinale primum afficientia, non specificata

T48

Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvoa dýchací soustavu
Intoxicatio instrumentis ad textum muscularem non striatum et striatum (sceletalem) et systema respiratorium primum afficientibus

T48.0

Uterotonika‚ oxytociny
Remedia oxytocica

T48.1

Relaxancia kosterního svalu (prostředky blokující neuromuskulární převod)
Relaxantia textus muscularis sceletalis [inhibitores neuromusculares]

T48.2

Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
Instrumenta musculos primum afficientia alia et non specificata

T48.3

Antitusika
Antitussiva (remedia)

T48.4

Expektorancia
Expectorantia (remedia)

T48.5

Léčiva proti běžnému nachlazení
Remedia contra frigus commune

T48.6

Antiastmatika nezařazená jinde
Antiasthmatica, non alibi classificata

T48.7

Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací soustavu
Instrumenta systema ad respiratorium primum afficientia alia et non specificata

T49

Otrava lokálními prostředky působícími primárně na kůži a sliznici a léčivyočními‚ ušními‚ nosními‚ krčními a zubními
Intoxicatio instrumentis localibus ad cutem et tunicam mucosam primum afficientibus et intoxicatio remediis ophthalmologicis, otorhinolaryngologicis et dentalibus

T49.0

Lokální protiplísňová‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde
Remedia antifungalia, antiinfectiva et antiinflammatoria localia, non alibi classificata

T49.1

Antipruriginóza
Instrumenta antipruriginosa

T49.2

Lokální adstringencia a lokální detergencia
Instrumenta adstrigentia et detergentes locales

T49.3

Emoliencia‚ demulgencia a ochranné látky
Instrumenta emollientia, demulcentia et protegenita

T49.4

Keratolytika‚ keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
Keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alii

T49.5

Oční léčiva a přípravky
Remedia et praeparatus ophthalmologici

T49.6

Ušní‚ nosní a krční léčiva a přípravky
Remedia et praeparatus otorhinolaryngologici antiinfectivi

T49.7

Zubní léčiva‚ k místní aplikaci
Remedia dentalia, ad usum localem

T49.8

Jiné lokální prostředky
Instrumenta localia alia

T49.9

Lokální prostředek NS
Instrumentum locale, non specificatum

T50

Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickýmilátkami
Intoxicatio diureticis et remediis aliis non specificatis, medicamentis et substantiis biologicis

T50.0

Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
Mineralocorticoidae et antagonistae eorum

T50.1

Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
Remedia diuretica ad ansam nephriticam afficientia

T50.2

Inhibitory karboanhydrázy‚ tiazidová a jiná diuretika
Inhibitores carbo-anhydrasis, benzothiadiasida et remedia diuretica alia

T50.3

Prostředky udržující elektrolytovou‚ kalorickou a vodní rovnováhu
Instrumenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica

T50.4

Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
Remedia ad metabolismum acidi urici afticientia

T50.5

Léčiva snižující chuť k jídlu
Deprimentia appetitus

T50.6

Antidota a chelátotvorné prostředky nezařazené jinde
Antidota et instrumenta chelatica, non alibi classificata

T50.7

Analeptika a antagonisté morfinu
Analeptica et antagonistae receptorum opiaticorum

T50.8

Diagnostické prostředky
Agentes diagnostici

T50.9

Jiné a neurčené léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia, non specificata

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.