MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T51

Toxický účinek alkoholu
Effectus alcoholis toxicus

T51.0

Etanol
Aethanolum

T51.1

Metanol
Methanolum

T51.2

2-propanol
2-propanolum

T51.3

Přiboudlina
Oleum in spiritu

T51.8

Jiné alkoholy
Spiritus alii

T51.9

Alkohol NS
Spiritus, non specificatus

T52

Toxický účinek organických rozpouštědel
Effectus solventium organicorum toxici

T52.0

Ropné produkty
Producta petrolei

T52.1

Benzen
Benzenum

T52.2

Homology benzenu
Homologa cum benzeno

T52.3

Glykoly
Glycolia

T52.4

Ketony
Ketona

T52.8

Jiná organická rozpouštědla
Solventes organici alii

T52.9

Organické rozpouštědlo NS
Solventi organici, non specificati

T53

Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků
Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

T53.0

Tetrachlormetan
Carbo- tetrachloridum

T53.1

Chloroform
Chloroformium

T53.2

Trichloretylen
Trichloroethylenum

T53.3

Tetrachloretylen
Tetrachloroethylenum

T53.4

Dichlormetan
Dichloromethanum

T53.5

Chlorofluorouhlovodíky
Chlorofluorocarbones

T53.6

Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia alia

T53.7

Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
Derivata hidrocarbonum aromaticorum halogenia alia

T53.9

Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků NS
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia, non specificata

T54

Toxický účinek leptavých (žíravých) látek
Effectus substantiarum corrosivarum toxicus

T54.0

Fenol a jeho homology
Phenolum et eius homologa

T54.1

Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
Mixturae organicae corosivae aliae

T54.2

Leptavé (žíravé) kyseliny a látky podobné kyselinám
Acida corrosiva et substantiae acidis similes

T54.3

Leptavé (žíravé) alkálie a látky podobné alkáliím
Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.9

Leptavá (žíravá) látka NS
Substantia corrosiva, non specificata

T55

Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků – detergencií
Effectus saponum et detergentium toxicus

T56

Toxický účinek kovů
Effectus metallorum toxicus

T56.0

Olovo a jeho sloučeniny
Plumbum et composita plumbi

T56.1

Rtut' a její sloučeniny
Hydrargyrum et composita hydrargyri

T56.2

Chrom a jeho sloučeniny
Chromium et composita chromi

T56.3

Kadmium a jeho sloučeniny
Cadmium et composita cadmii

T56.4

Měd' a její sloučeniny
Cuprum et composita cupri

T56.5

Zinek a jeho sloučeniny
Zincum et composita zinci

T56.6

Cín a jeho sloučeniny
Stannum et composita stanni

T56.7

Berylium a jeho sloučeniny
Beryllium et composita berylli

T56.8

Jiné kovy
Metalla alia

T56.9

Kov NS
Metallum, non specificatum

T57

Toxické účinky jiných anorganických látek
Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus

T57.0

Arsen a jeho sloučeniny
Arsenum et composita arseni

T57.1

Fosfor a jeho sloučeniny
Phosphorum et composita phosphori

T57.2

Mangan a jeho sloučeniny
Manganum et composita mangani

T57.3

Kyanovodík
Hydrogenium cyanidum

T57.8

Jiné určené anorganické látky
Substantiae anorganicae aliae, specificatae

T57.9

Anorganická látka NS
Substantia anorganica, non specificata

T58

Toxický účinek oxidu uhelnatého
Effectus carbomonoxidi toxicus

T59

Toxický účinek jiných plynů‚ dýmů a par
Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus

T59.0

Oxidy dusíku
Oxyda nitrogenii

T59.1

Oxid siřičitý
Dioxidum sulphuricum

T59.2

Formaldehyd
Formaldehydum

T59.3

Slzotvorný plyn
Vapor (gas) lacrimoferens

T59.4

Plynný chlor
Vapor (gas) chloricus

T59.5

Plynný fluor a fluorovodík
Vapor (gas) fluorinus et hydrogenium-fluoridum

T59.6

Sirovodík
Hydrogenium- sulfidum

T59.7

Oxid uhličitý
Arbodioxidum

T59.8

Jiné určené plyny‚ dýmy a páry
Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae

T59.9

Plyny‚ dýmy a páry NS
Vapores (gas), fumi et exhalationes, non specificatae

T60

Toxický účinek pesticidů
Effectus pesticidorum toxicus

T60.0

Organofosfátové a karbamátové insekticidy
Organophosphata et insecticida carbamata

T60.1

Halogenované insekticidy
Insecticida halogenisata (mercurialia)

T60.2

Jiné a nespecifické insekticidy
Insecticida alia

T60.3

Herbicidy a fungicidy
Herbicida et fungicida

T60.4

Rodenticidy
Rodenticida

T60.8

Jiné pesticidy
Pesticida alia

T60.9

Pesticid NS
Pesticidum, non specificatum

T61

Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
Effectus substantiarum nocivarum, ut alimentum maritimum ingestarum toxicus

T61.0

Otrava rybou Ciguatera
Intoxicatio pisce Ciguatera

T61.1

Otrava rybou Scombroid
Intoxicatio pisce scombroidi

T61.2

Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
Intoxicatio pisce alio et concha

T61.8

Toxický účinek jiné mořské potravy
Effectus allmenti maritimi alterius toxicus

T61.9

Toxický účinek neurčené mořské potravy
Effectus allmenti maritimi non specificati toxicus

T62

Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
Effectus substantiarum nocivarum aliarum, ut alimentum ingestarum toxicus

T62.0

Požité houby
Fungi ingesti

T62.1

Požité bobule
Baccae ingestae

T62.2

Jiné požité části rostlin(-y)
Plantae ingestae aliae

T62.8

Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava
Substantiae nocivae, ut alimentum ingestae, aliae, specificatae

T62.9

Škodlivá látka požitá jako potrava NS
Substantia nociva, ut alimentum ingesta, alia, non specificata

T63

Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
Effectus contactus cum animalibus venenosis toxicus

T63.0

Hadí jed
Morsus serpentis venenosi

T63.1

Jed jiných plazů
Morsus reptilium venenosorum

T63.2

Jed škorpiona
Morsus scorpionis venenosi

T63.3

Jed pavouka
Morsus arachnae venenosae

T63.4

Jed jiných členovců
Morsus arthropodarum aliorum

T63.5

Toxický účinek styku s rybou
Effectus contactus cum pisce toxicus

T63.6

Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
Effectus contactus cum animalibus maritimis aliis toxicus

T63.8

Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
Effectus contactus cum animalibus venenosis aliis toxicus

T63.9

Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
Effectus contactus cum animalibus venenosis non specificatis toxicus

T64

Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminaci potravy
Effectus aflatoxini et contaminatorum alimenti mycotoxicorum aliorum toxicus

T65

Toxický účinek jiných a neurčených látek
Effectus substantiarum aliarum et non specificatarum toxicus

T65.0

Kyanidy
Cyanida

T65.1

Strychnin a jeho soli
Strychninum et sales strichnini

T65.2

Tabák a nikotin
Tabaccum et nicotinum

T65.3

Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů
Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni

T65.4

Sirouhlík
Carbo- disulfidum

T65.5

Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery
Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri

T65.6

Nátěry a barvy nezařazené jinde
Colores et pigmenta, non alibi classificata

T65.8

Toxický účinek jiných určených látek
Effectus substantiarum aliarum specificatarum toxicus

T65.9

Toxický účinek neurčené látky
Effectus substantiarum non specificatarum toxicus

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.