MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

S00-S09

Poranění hlavy

S10-S19

Poranění krku

S20-S29

Poranění hrudníku

S30-S39

Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve

S30

Povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

S30.0

Zhmoždění (kontuze) dolní části zad a pánve
Contusio lumbi et pelvis

S30.1

Zhmoždění (kontuze) břišní stěny
Contusio parietis abdominis

S30.2

Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů
Contusio genitaliorum externorum

S30.7

Mnohočetná povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S30.8

Jiná povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales aliae

S30.9

Povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve‚ část NS
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, non specificata

S31

Otevřená rána břicha‚ dolní části zad a pánve
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

S31.0

Otevřená rána dolní části zad a pánve
Vulnus apertum lumbi et pelvis

S31.1

Otevřená rána břišní stěny
Vulnus apertum parietis abdominis

S31.2

Otevřená rána pyje
Vulnus apertum penis

S31.3

Otevřená rána šourku a varlat
Vulnus apertum scroti et testis

S31.4

Otevřená rána pochvy a vulvy
Vulnus apertum vaginae et vulvae

S31.5

Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum

S31.7

Mnohočetné otevřené rány břicha‚ dolní části zad a pánve
Vulnera aperta abdominis, lumbi et pelvis multiplicia

S31.8

Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
Vulnus apertum partium abdominis aliarum et non specificatarum

S32

Zlomenina bederní páteře a pánve
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S32.0

Zlomenina bederního (lumbálního) obratle
Fractura vertebrae lumbalis

S32.1

Zlomenina kosti křížové [fractura ossis sacri]
Fractura ossis sacri

S32.2

Zlomenina kostrče [fractura coccygis]
Fractura coccygis

S32.3

Zlomenina kyčelní (ilické) kosti
Fractura ossis ilii

S32.4

Zlomenina acetabula
Fractura acetabuli

S32.5

Zlomenina kosti stydké
Fractura ossis pubis

S32.7

Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve
Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices

S32.8

Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
Fractura partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33

Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis

S33.0

Úrazová ruptura bederní meziobratlové ploténky
Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica

S33.1

Vymknutí bederního obratle
Luxatio vertebrae lumbalis

S33.2

Vymknutí kloubu sakroilického a sakrokokcygeálního
Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei

S33.3

Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
Luxatio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33.4

Úrazová ruptura spony stydké
Ruptura traumatica symphisis pubis

S33.5

Podvrtnutí a natažení bederní páteře
Distorsio et distensio columnae lumbalis

S33.6

Podvrtnutí a natažení sakroilického kloubu
Distorsio et distensio articuli sacroilici

S33.7

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
Distorsio et distensio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S34

Poranění nervů a míchy v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

S34.0

Otřes a edém bederní míchy
Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis

S34.1

Jiné poranění bederní míchy
Laesio traumatica medullae spinalis lumbalis alia

S34.2

Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
Laesio traumatica radicis nervi spinalis lumbalis et sacralis

S34.3

Poranění caudy equiny
Laesio traumatica caudae equinae

S34.4

Poranění lumbosakrální pleteně
Laesio traumatica plexus lumbosacralis

S34.5

Poranění bederních‚ křížových a pánevních sympatických nervů
Laesio traumatica nervi sympathetici lumbalis, sacralis et pelvici

S34.6

Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis

S34.8

Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum

S35

Poranění krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

S35.0

Poranění břišní aorty
Laesio traumatica aortae abdominalis

S35.1

Poranění dolní duté žíly [venae cavae inferioris]
Laesio traumatica venae cavae inferioris

S35.2

Poranění břišní nebo mezenterické tepny
Laesio traumatica arteriae coeliacae sive mesentericae

S35.3

Poranění portální nebo slezinné žíly
Laesio traumatica venae portae sive splenicae

S35.4

Poranění krevních cév ledviny
Laesio traumatica vasorum renis

S35.5

Poranění kyčelních (ilických) krevních cév
Laesio traumatica vasorum iliacorum

S35.7

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium

S35.8

Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum

S35.9

Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis, non clasificati

S36

Poranění nitrobřišních orgánů
Laesio traumatica organorum intraabdominalium

S36.0

Poranění sleziny
Laesio traumatica lienis

S36.1

Poranění jater nebo žlučníku
Laesio traumatica hepatis sive vesicae felleae

S36.2

Poranění slinivky břišní (pankreatu)
Laesio traumatica pancreatis

S36.3

Poranění žaludku
Laesio traumatica ventriculi

S36.4

Poranění tenkého střeva
Laesio traumatica intestini tenuis

S36.5

Poranění tračníku (kolonu)
Laesio traumatica coli

S36.6

Poranění konečníku (rekta)
Laesio traumatica recti

S36.7

Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
Laesio traumatica organorum intraabdominalium multiplicium

S36.8

Poranění jiných nitrobřišních orgánů
Laesio traumatica organorum intraabdominalium aliorum

S36.9

Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu
Laesio traumatica organi intraabdominalis non specificati

S37

Poranění močových a pánevních orgánů
Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis

S37.0

Poranění ledviny
Laesio traumatica renis

S37.1

Poranění močovodu
Laesio traumatica ureteris

S37.2

Poranění močového měchýře
Laesio traumatica vesicae urinariae

S37.3

Poranění močové trubice
Laesio traumatica urethrae

S37.4

Poranění vaječníku
Laesio traumatica ovarii

S37.5

Poranění vejcovodu
Laesio traumatica tubae uterinae

S37.6

Poranění dělohy
Laesio traumatica uteri

S37.7

Mnohočetná poranění pánevních orgánů
Laesio traumatica organorum pelvis multiplicium

S37.8

Poranění jiných pánevních orgánů
Laesio traumatica organorum pelvis aliorum

S37.9

Poranění neurčeného pánevního orgánu
Laesio traumatica organi pelvis, non specificati

S38

Rozdrcení a úrazová amputace části břicha‚ dolní části zad a pánve
Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica

S38.0

Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
Conquassatio genitaliorum externorum

S38.1

Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha‚ dolní části zad a pánve
Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S38.2

Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů
Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S38.3

Úrazová amputace jiných a neurčených částí břicha‚ dolní části zad a pánve
Amputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S39

Jiná a neurčená poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae et non specificatae

S39.0

Poranění svalu a šlachy břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis

S39.6

Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)
Laesio traumatica organorum intraabdominalium cum organis pelvis

S39.7

Jiná mnohočetná poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis multiplices aliae

S39.8

Jiná určená poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae, specificatae

S39.9

Neurčené poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, non specificata

S40-S49

Poranění ramene a paže (nadloktí)

S50-S59

Poranění lokte a předloktí

S60-S69

Poranění zápěstí a ruky

S70-S79

Poranění kyčle a stehna

S80-S89

Poranění kolena a bérce

S90-S99

Poranění kotníku a nohy pod ním

T00-T07

Poranění postihující více částí těla

T08-T14

Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla

T15-T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20-T25

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace

T26-T28

Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66-T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T80-T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

T90-T98

Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.