Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S00

Powierzchowny uraz głowy
Laesio traumatica capitis, superficialis

S00.0

Powierzchowny uraz owłosionej skóry głowy
Laesio traumatica capillitii, superficialis

S00.1

Stłuczenie powieki i okolicy oczodołowej
Contusio palpebrae et periocularis

S00.2

Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares, superficiales aliae

S00.3

Powierzchowny uraz nosa
Laesio traumatica nasi, superficialis

S00.4

Powierzchowny uraz ucha
Laesio traumatica auris, superficialis

S00.5

Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej
Lasio traumatica labii et cavitatis oris, superficialis

S00.7

Liczne powierzchowne urazy głowy
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices

S00.8

Powierzchowny uraz innych części głowy
Laesio traumatica partium capitis aliarum, superficialis

S00.9

Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
Laesio traumatica capitis superficialis, partium non specificatarum

S01

Otwarta rana głowy
Vulnus apertum capitis

S01.0

Otwarta rana owłosionej skóry głowy
Vulnus apertum capillitii

S01.1

Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej
Vulnus apertum palpebrae et perioculare

S01.2

Otwarta rana nosa
Vulnus apertum nasi

S01.3

Otwarta rana ucha
Vulnus apertum auris

S01.4

Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej
Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.5

Otwarta rana wargi i jamy ustnej
Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.7

Liczne otwarte rany głowy
Vulnera aperta capitis multiplicia

S01.8

Otwarta rana innych części głowy
Vulnus apertum capitis (aliarum) partium

S01.9

Otwarta rana głowy, część nieokreślona
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium

S02

Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki
Fractura cranii et fractura ossium faciei

S02.0

Złamanie kości sklepienia czaszki
Fractura calvarii

S02.0

zamknięte
Fractura calvarii

S02.1

otwarte
Fractura basis cranii

S02.1

Złamanie kości podstawy czaszki
Fractura basis cranii

S02.2

Złamanie kości nosowych
Fractura ossium nasalium

S02.3

Złamanie kości dna oczodołu
Fractura orbite, pars inferior

S02.4

Złamanie kości jarzmowej i szczęki
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris

S02.5

Złamanie zęba
Fractura dentis

S02.6

Złamanie żuchwy
Fractura mandibulae

S02.7

Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
Fractura cranii et fractura ossium faciei multiplex

S02.8

Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
Fracturae aliorum ossium cranii et faciei

S02.9

Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei, non specificatarum

S03

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0

Zwichnięcie żuchwy
Luxatio mandibulae

S03.1

Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa
Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2

Zwichnięcie zęba
Luxatio denti

S03.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części głowy
Luxatio partium aliarum et non specificatarum capitis

S03.4

Skręcenie i naderwanie żuchwy
Distorsio et distensio mandibulae

S03.5

Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy
Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum et non specificatarum

S04

Uraz nerwów czaszkowych
Laesiones traumaticae nervorum cranialium

S04.0

Uraz nerwu i dróg wzrokowych
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici

S04.1

Uraz nerwu okoruchowego
Laesio traumatica nervi oculomotorii

S04.2

Uraz nerwu bloczkowego
Laesio traumatica nervi trochlearis

S04.3

Uraz nerwu trójdzielnego
Laesio traumatica nervi trigemini

S04.4

Uraz nerwu odwodzącego
Laesio traumatica nervi abducentis

S04.5

Uraz nerwu twarzowego
Laesio traumatica nervi facialis

S04.6

Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Laesio traumatica nervi acustici

S04.7

Uraz nerwu dodatkowego
Laesio traumatica nervi accessorii

S04.8

Uraz innych nerwów czaszkowych
Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum

S04.9

Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
Laesio traumatica nervi cranialis non specificati

S05

Uraz oka i oczodołu
Laesio traumatica oculi et orbitae

S05.0

Uraz spojówki i abrazja rogówki bez informacji o ciele obcym
Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1

Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
Contusio bulbi oculi et textus orbitae

S05.2

Zranienie i pęknięcie oka z wypadnięciem lub utratą tkanek oka
Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3

Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4

Rana drążąca oczodołu z ciałem obcym lub bez ciała obcego
Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5

Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6

Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7

Wyrwanie oka
Avulsio oculi

S05.8

Inne urazy oka i oczodołu
Laesiones traumaticae oculi et orbitae aliae

S05.9

Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
Laesio traumatica oculi et orbitae, non specificata

S06

Uraz śródczaszkowy
Laesio traumatica intracranialis

S06.0

Wstrząśnienie
Commotio cerebri

S06.0

bez otwartej rany śródczaszkowej
Commotio cerebri

S06.1

z otwartą raną śródczaszkową
Oedema cerebri traumaticum

S06.1

Urazowy obrzęk mózgu
Oedema cerebri traumaticum

S06.2

Rozlany uraz mózgu
Laesio traumatica cerebri diffusa

S06.3

Ogniskowy uraz mózgu
Laesio traumatica cerebri focalis

S06.4

Krwotok nadtwardówkowy
Haemorrhagia epiduralis

S06.5

Urazowy krwotok podtwardówkowy
Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6

Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica

S06.7

Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
Laesio traumatica intracranialis cum comate prolongato

S06.8

Inne urazy śródczaszkowe
Laesiones traumaticae intracraniales aliae

S06.9

Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
Laesio traumatica intracranialis, non specificata

S07

Uraz zmiażdżeniowy głowy
Conquassatio capitis

S07.0

Uraz zmiażdżeniowy twarzy
Conquassatio faciei

S07.1

Uraz zmiażdżeniowy czaszki
Conquassatio cranii

S07.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9

Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
Conquassatio capitis parte non specificata

S08

Amputacja urazowa części głowy
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0

Oderwanie powłok głowy
Avulsio capillitii

S08.1

Amputacja urazowa ucha
Amputatio traumatica auris

S08.8

Amputacja urazowa innych części głowy
Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9

Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy
Amputatio traumatica partis capitis non specificatae

S09

Inne i nieokreślone urazy głowy
Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

S09.0

Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Laesio traumatica vasorum capitis, non alibi classificatae

S09.1

Uraz mięśnia i ścięgna głowy
Laesio traumatica musculi et tendinis capitis

S09.2

Urazowe pęknięcie błony bębenkowej
Ruptura traumatica membranae tympani

S09.7

Liczne urazy głowy
Laesio traumatica capitis multiplex

S09.8

Inne określone urazy głowy
Laesiones traumaticae capitis aliae, specificatae

S09.9

Nieokreślony uraz głowy
Laesio traumatica capitis, non specificata

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.