Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T51

Toksyczne skutki działania alkoholu
Effectus alcoholis toxicus

T51.0

Etanol
Aethanolum

T51.1

Metanol
Methanolum

T51.2

2–propanol
2-propanolum

T51.3

Oleje fuzlowe
Oleum in spiritu

T51.8

Inne alkohole
Spiritus alii

T51.9

Alkohol, nieokreślony
Spiritus, non specificatus

T52

Toksyczne skutki działania rozpuszczalników organicznych
Effectus solventium organicorum toxici

T52.0

Produkty przerobu ropy naftowej
Producta petrolei

T52.1

Benzen
Benzenum

T52.2

Homologi benzenu
Homologa cum benzeno

T52.3

Glikole
Glycolia

T52.4

Ketony
Ketona

T52.8

Inne rozpuszczalniki organiczne
Solventes organici alii

T52.9

Rozpuszczalniki organiczne, nieokreślone
Solventi organici, non specificati

T53

Toksyczne skutki działania pochodnych chlorowcowych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

T53.0

Czterochlorek węgla
Carbo- tetrachloridum

T53.1

Chloroform
Chloroformium

T53.2

Trichloroetylen
Trichloroethylenum

T53.3

Tetrachloroetylen
Tetrachloroethylenum

T53.4

Dichlorometan
Dichloromethanum

T53.5

Chlorofluorokarbony
Chlorofluorocarbones

T53.6

Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia alia

T53.7

Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych
Derivata hidrocarbonum aromaticorum halogenia alia

T53.9

Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreślone
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia, non specificata

T54

Toksyczne skutki działania substancji żrących
Effectus substantiarum corrosivarum toxicus

T54.0

Fenol i jego homologi
Phenolum et eius homologa

T54.1

Inne żrące związki organiczne
Mixturae organicae corosivae aliae

T54.2

Kwasy i kwasopodobne substancje żrące
Acida corrosiva et substantiae acidis similes

T54.3

Zasady i zasadopodobne substancje żrące
Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.9

Substancja żrąca, nieokreślona
Substantia corrosiva, non specificata

T55

Toksyczne skutki działania mydeł i detergentów
Effectus saponum et detergentium toxicus

T56

Toksyczne skutki działania metali
Effectus metallorum toxicus

T56.0

Ołów i jego związki
Plumbum et composita plumbi

T56.1

Rtęć i jej związki
Hydrargyrum et composita hydrargyri

T56.2

Chrom i jego związki
Chromium et composita chromi

T56.3

Kadm i jego związki
Cadmium et composita cadmii

T56.4

Miedź i jej związki
Cuprum et composita cupri

T56.5

Cynk i jego związki
Zincum et composita zinci

T56.6

Cyna i jej związki
Stannum et composita stanni

T56.7

Beryl i jego związki
Beryllium et composita berylli

T56.8

Inne metale
Metalla alia

T56.9

Metal, nieokreślony
Metallum, non specificatum

T57

Toksyczne skutki działania innych substancji nieorganicznych
Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus

T57.0

Arsen i jego związki
Arsenum et composita arseni

T57.1

Fosfor i jego związki
Phosphorum et composita phosphori

T57.2

Mangan i jego związki
Manganum et composita mangani

T57.3

Cyjanowodór
Hydrogenium cyanidum

T57.8

Inne określone substancje nieorganiczne
Substantiae anorganicae aliae, specificatae

T57.9

Substancja nieorganiczna, nieokreślona
Substantia anorganica, non specificata

T58

Toksyczne skutki działania tlenku węgla
Effectus carbomonoxidi toxicus

T59

Toksyczne skutki działania innych gazów, dymów i par
Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus

T59.0

Tlenki azotu
Oxyda nitrogenii

T59.1

Dwutlenek siarki
Dioxidum sulphuricum

T59.2

Aldehyd mrówkowy
Formaldehydum

T59.3

Lakrymatory gazowe
Vapor (gas) lacrimoferens

T59.4

Chlor gazowy
Vapor (gas) chloricus

T59.5

Fluor gazowy i fluorowodór
Vapor (gas) fluorinus et hydrogenium-fluoridum

T59.6

Siarkowodór
Hydrogenium- sulfidum

T59.7

Dwutlenek węgla
Arbodioxidum

T59.8

Inne określone gazy, dymy i pary
Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae

T59.9

Gazy, dymy i pary, nieokreślone
Vapores (gas), fumi et exhalationes, non specificatae

T60

Toksyczne skutki działania pestycydów
Effectus pesticidorum toxicus

T60.0

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe
Organophosphata et insecticida carbamata

T60.1

Insektycydy chlorowcowe
Insecticida halogenisata (mercurialia)

T60.2

Inne insektycydy
Insecticida alia

T60.3

Herbicydy i fungicydy
Herbicida et fungicida

T60.4

Rodentycydy
Rodenticida

T60.8

Inne pestycydy
Pesticida alia

T60.9

Pestycyd, nieokreślony
Pesticidum, non specificatum

T61

Toksyczne skutki działania szkodliwych substancji spożytych w postaci produktów morza
Effectus substantiarum nocivarum, ut alimentum maritimum ingestarum toxicus

T61.0

Zatrucie rybą Ciguatera
Intoxicatio pisce Ciguatera

T61.1

Zatrucie makrelą
Intoxicatio pisce scombroidi

T61.2

Zatrucie innymi rybami i skorupiakami
Intoxicatio pisce alio et concha

T61.8

Toksyczne skutki spożycia innych produktów morza
Effectus allmenti maritimi alterius toxicus

T61.9

Toksyczne skutki spożycia nieokreślonych produktów morza
Effectus allmenti maritimi non specificati toxicus

T62

Toksyczne skutki działania innych szkodliwych substancji spożytych jako pokarm
Effectus substantiarum nocivarum aliarum, ut alimentum ingestarum toxicus

T62.0

Spożycie grzybów
Fungi ingesti

T62.1

Spożycie jagód
Baccae ingestae

T62.2

Spożycie innych części rośliny (roślin)
Plantae ingestae aliae

T62.8

Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarmu
Substantiae nocivae, ut alimentum ingestae, aliae, specificatae

T62.9

Spożycie szkodliwej substancji jako pokarmu, nieokreślonej
Substantia nociva, ut alimentum ingesta, alia, non specificata

T63

Toksyczny skutek kontaktu z jadowitymi zwierzętami
Effectus contactus cum animalibus venenosis toxicus

T63.0

Jad żmii
Morsus serpentis venenosi

T63.1

Jad innych gadów
Morsus reptilium venenosorum

T63.2

Jad skorpiona
Morsus scorpionis venenosi

T63.3

Jad pająka
Morsus arachnae venenosae

T63.4

Jad innych stawonogów
Morsus arthropodarum aliorum

T63.5

Toksyczny skutek kontaktu z rybą
Effectus contactus cum pisce toxicus

T63.6

Toksyczny skutek kontaktu z innymi zwierzętami morskimi
Effectus contactus cum animalibus maritimis aliis toxicus

T63.8

Toksyczny skutek kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami
Effectus contactus cum animalibus venenosis aliis toxicus

T63.9

Toksyczny skutek kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym
Effectus contactus cum animalibus venenosis non specificatis toxicus

T64

Toksyczne skutki działania aflatoksyny i innych mykotoksyn w produktach spożywczych
Effectus aflatoxini et contaminatorum alimenti mycotoxicorum aliorum toxicus

T65

Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji
Effectus substantiarum aliarum et non specificatarum toxicus

T65.0

Cyjanki
Cyanida

T65.1

Strychnina i sole strychniny
Strychninum et sales strichnini

T65.2

Tytoń i nikotyna
Tabaccum et nicotinum

T65.3

Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni

T65.4

Dwusiarczek węgla
Carbo- disulfidum

T65.5

Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri

T65.6

Farby i barwniki niesklasyfikowane gdzie indziej
Colores et pigmenta, non alibi classificata

T65.8

Toksyczne skutki działania innych określonych substancji
Effectus substantiarum aliarum specificatarum toxicus

T65.9

Toksyczne skutki działania nieokreślonych substancji
Effectus substantiarum non specificatarum toxicus

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.