Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T80

Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione

T80.0

Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione

T80.1

Powikłania naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares

T80.2

Zakażenia w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia
Infectio ex infusione, tranfusione et injectione

T80.3

Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie AB0
Reactio in incompatibilitatem ABO

T80.4

Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
Reactio in incompatibilitatem Rh

T80.5

Wstrząs anafilaktyczny spowodowany surowicą
Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T80.6

Inne reakcje na surowicę
Reactiones in serum aliae

T80.8

Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione aliae

T80.9

Nieokreślone powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata

T81

Powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes procedurales, non alibi classificates

T81.0

Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej
Hamorrhagia et haematoma ut complicationes procedurae medicinalis, non alibi classificatae

T81.1

Wstrząs w trakcie zabiegu lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej
Afflictus (shock) per sive post proceduram, non alibi classificatus

T81.2

Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Punctura et laceratio accidentalis inter proceduram, non alibi classificata

T81.3

Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disruptio vulneris operativum non alibi classificata

T81.4

Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Infectio post proceduram, non alibi classificata

T81.5

Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu
Corpus alienum vulneris post operationem

T81.6

Ostra reakcja na obcą substancję przypadkowo pozostawioną w czasie zabiegu
Reactio ad substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta

T81.7

Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes vasculares post proceduram, non alibi classificatae

T81.8

Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes post proceduram aliae, non alibi classificatae

T81.9

Nieokreślone powikłanie zabiegu
Complicatio procedurae, non specificata

T82

Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata

T82.0

Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca
Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica

T82.1

Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia wspomagającego pracę serca
Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum, mechanica

T82.2

Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek
Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechanica

T82.3

Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych
Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae

T82.4

Mechaniczne powikłanie cewnika do hemodializy
Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica

T82.5

Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów sercowych i naczyniowych
Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios

T82.6

Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez protezę zastawki serca
Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim valvulae cardiacae

T82.7

Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez inne urządzenia, implanty i przeszczepy sercowe i naczyniowe
Infectio et reactio inflamatoria ad apparatus, cardicos et vasculares alios, implantata et transplantata.

T82.8

Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Complicationes propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascula. aliae

T82.9

Nieokreślone powikłanie protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem et transplantatum, non specificata

T83

Powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata

T83.0

Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe
Complicatio propter catheterem urinarium (persistentem), mechanica

T83.1

Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów w układzie moczowym
Complicatio propter apparatus urinarios alios et implantata, mechanica

T83.2

Mechaniczne powikłanie przeszczepów w układzie moczowym
Complicatio propter transplantationem organi urinarii, mechanica

T83.3

Mechaniczne powikłanie stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
Complicatio propter apparatum contraceptivum intrauterinum, mechanica

T83.4

Mechaniczne powikłania innych protez, implantów i przeszczepów w układzie płciowym
Complicatio propter apparatus protheticos alios implantata et transplantata in systemate genitali mechanica

T83.5

Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, implantem i przeszczepem w układzie moczowym
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

T83.6

Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, implantem i przeszczepem w układzie płciowym
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate genitali

T83.8

Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae

T83.9

Nieokreślone powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et tranplantata, non specificata

T84

Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Complicationes propter collocationem apparatum protheticorum, orthopedicorum internorum, implantatorum et transplantatorum

T84.0

Mechaniczne powikłanie wewnętrznej protezy stawu
Complicatio propter prothesim articuli internam, mechanica

T84.1

Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora kości kończyny
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam, mechanica

T84.2

Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora innych kości
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam, mechanica

T84.3

Mechaniczne powikłanie innych urządzeń kostnych, implantów i przeszczepów
Complicatio propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata, mechanica

T84.4

Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, implantów i przeszczepów
Complicatio propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata, mechanica

T84.5

Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrzną protezą stawu
Infectio et reactio inflammatoria in prothesim articularem internam

T84.6

Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrznym stabilizatorem [w dowolnej lokalizacji]
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum ad fixationem internam (loci indefiniti)

T84.7

Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi urządzeniami ortopedycznymi, implantami i przeszczepami
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos orthopedicos internos alios, implantata et transplantata

T84.8

Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos, implantata et transplantata orthopedica aliae

T84.9

Nieokreślone powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Complicatio propter apparatum protheticum orthopedicum internum, implantata et transplantata, non specificata

T85

Powikłania innych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Complicationes propter apparatus protheticos internos allios, implantata et transplantata

T85.0

Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego
Complicatio propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem, mechanica

T85.1

Mechaniczne powikłanie wszczepionego stymulatora układu nerwowego
Complicatio propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implantatum, mechanica

T85.2

Mechaniczne powikłanie soczewki wewnątrzgałkowej
Complicatio propter lentem intraocularem, mechanica

T85.3

Mechaniczne powikłanie innych protez, implantów i przeszczepów gałki ocznej
Complicatio propter apparatus protheticos oculorum allos, implantata et transplantata, mechanica

T85.4

Mechaniczne powikłanie protezy i implantu piersi
Complicatio propter prothesim et implantata mammae mechanica

T85.5

Mechaniczne powikłanie protez, implantów i przeszczepów przewodu pokarmowego
Complicatio propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata. mechanica

T85.6

Mechaniczne powikłanie innych określonych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów
Complicatio propter apparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata, mechanica

T85.7

Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi protezami, implantami i przeszczepami
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos internos alios, implantata et transplantata

T85.8

Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes propter apparatus protheticos internos, implantata et transplantata aliae, non alibi classificatae

T85.9

Nieokreślone powikłanie wewnętrznej protezy, implantu i przeszczepu
Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata, non specificata

T86

Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum

T86.0

Odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego
Rejectio medullae ossium transplantatae

T86.1

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nerki
Insufficientia et rejectio renis transplantati

T86.2

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca
Insufficientia et rejectio cordis transplantati

T86.3

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca i płuc
Insufficientia et rejectio transplantati cardio-pulmonalis

T86.4

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu wątroby
Insufficientia et rejectio transplantati hepatis

T86.8

Niepowodzenie i odrzucenie innych przeszczepionych narządów i tkanek
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum aliorum

T86.9

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki
Insufficientia et rejectio organi et textus transplantati non specificati

T87

Powikłania związane z ponownym przyszyciem i amputacją
Complicationes propter reunionem et amputationem

T87.0

Powikłania związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej
Complicationes partis extremitatis superioris reunitae

T87.1

Powikłania związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej
Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae

T87.2

Powikłania związane z ponownym przyszyciem innej części ciała
Complicationes partis corporis reunitae, alterius

T87.3

Nerwiak kikuta po amputacji
Neuroma trunculi amputati

T87.4

Zakażenie kikuta po amputacji
Infectio trunculi amputati

T87.5

Martwica kikuta po amputacji
Necrosis trunculi amputati

T87.6

Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji
Complicationes trunculi amputati aliae, non specificatae

T88

Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae

T88.0

Zakażenie wskutek immunizacji
Infectio post immunisationem

T88.1

Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes post immunisationem aliae, non alibi classificatae

T88.2

Wstrząs wskutek znieczulenia
Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T88.3

Hipertermia złośliwa wskutek znieczulenia ogólnego
Hyperthermia maligna propter anaesthesiam

T88.4

Nieudana lub trudna intubacja
Intubatio inefficax sive gravis

T88.5

Inne powikłania znieczulenia
Complicationes propter anaesthesiam, aliae

T88.6

Wstrząs anafilaktyczny spowodowany działaniem niepożądanym prawidłowo zastosowanego leku lub środka farmakologicznego
Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati adversum

T88.7

Nieokreślone działanie niepożądane leku lub środka farmakologicznego
Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus

T88.8

Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae, specificatae, non alibi classificatae

T88.9

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, nieokreślone
Complicatio curae chirurgicae et medicalis, non specificata

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.