Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T36

Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
Intoxicatio antibioticis systemicis

T36.0

Zatrucie penicylinami
Penicillina

T36.1

Zatrucie cefalosporynami i innymi antybiotykami beta-laktamowymi
Cephalosporina et beta-lactam-antibiotica

T36.2

Zatrucie lekami z grupy chloramfenikolu
Chloramphenicol-classis

T36.3

Zatrucie makrolidami
Macrolida

T36.4

Zatrucie tetracyklinami
Tetracyclina

T36.5

Zatrucie aminoglikozydami
Aminoglycosida

T36.6

Zatrucie rifamycynami
Rifamycina

T36.7

Zatrucie antybiotykami przeciwgrzybiczymi stosowanymi ogólnoustrojowo
Antibiotica antifungalia systemica applikata

T36.8

Zatrucie innymi antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
Antibiotica systemica alia

T36.9

Zatrucie antybiotykiem stosowanym ogólnoustrojowo, nieokreślonym
Antibiotica systemica, non specificata

T37

Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Intoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis

T37.0

Zatrucie sulfonamidami
Sulfonamida

T37.1

Zatrucie lekami przeciwprątkowymi
Medicamenta antimycobacterialia

T37.2

Zatrucie lekami przeciwmalarycznymi i lekami działającymi na inne pierwotniaki występujące we krwi
Medicamenta antimalarica et remedia, ad eliminationem protozoorum sanquineorum aliorum

T37.3

Zatrucie innymi lekami przeciwpierwotniakowymi
Medicamenta antiprotozoica alia

T37.4

Zatrucie lekami przeciw robakom
Antihelminthica

T37.5

Zatrucie lekami przeciwwirusowymi
Medicamenta antiviralia

T37.8

Zatrucie innymi określonymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica alia specificata

T37.9

Zatrucie lekiem stosowanym ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonym
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica, non specificata

T38

Zatrucie hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Intoxicatio hormonis, substitutis syntheticis eorum et antagonistis, non alibi classificatis

T38.0

Zatrucie glikokortykosteroidami i ich syntetycznymi analogami
Glycocorticoida et praeparatus synthetici analogici

T38.1

Zatrucie hormonami tarczycy i ich odpowiednikami
Hormona glandulae thyreoideae et substitutiones

T38.2

Zatrucie lekami przeciwtarczycowymi
Medicamenta antithyreoidea

T38.3

Zatrucie insuliną i doustnymi lekami hipoglikemicznymi [przeciwcukrzycowymi]
Insulinum et medicamenta hypoglycaemica(antidiabetica ad usum oralem)

T38.4

Zatrucie doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Contraceptiva ad usum oralem

T38.5

Zatrucie innymi estrogenami i progestagenami
Oestrogenia et progestrogenia alia

T38.6

Zatrucie lekami przeciwgonadotropinowymi, przeciwestrogenowymi i przeciwandrogenowymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Intoxicatio per remedia antigonadotrophina, antioestrogenia, antiandrogenia

T38.7

Zatrucie androgenami i pokrewnymi anabolikami
Remedia androgenia et anabolica identica

T38.8

Zatrucie innymi i nieokreślonymi hormonami i ich syntetycznymi odpowiednikami
Hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicae eorum

T38.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi substancjami będącymi antagonistami hormonów
Antagonistae hormonorum alii, non specificati

T39

Zatrucie nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis

T39.0

Zatrucie salicylanami
Salicylata

T39.1

Zatrucie pochodnymi 4–aminofenolu
Derivata 4-aminophenoli

T39.2

Zatrucie pochodnymi pirazolonu
Derivata pyrazoloni

T39.3

Zatrucie innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi [NLPZ]
Medicamenta antiinflamatoria non steroida alia

T39.4

Zatrucie lekami przeciwreumatycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Antirheumatica, non alibi classificata

T39.8

Zatrucie innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwzapalnymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Analgetica et antipyretica non opiatica alia, non alibi classificata

T39.9

Zatrucie nieopioidowym lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwreumatycznym, nieokreślonym
Analgetica antipyretica et antirheumatica non opiatica, non specificata

T40

Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Intoxicatio narcoticis et psychodyslepticis [hallucinogenibus]

T40.0

Zatrucie opium
Opium

T40.1

Zatrucie heroiną
Heroinum

T40.2

Zatrucie innymi opioidami
Opiata alia

T40.3

Zatrucie metadonem
Methadonum

T40.4

Zatrucie innymi narkotykami syntetycznymi
Narcotica synthetica alia

T40.5

Zatrucie kokainą
Cocainum

T40.6

Zatrucie innymi i nieokreślonymi narkotykami
Narcotica alia, non specificata

T40.7

Zatrucie pochodnymi Cannabis
Cannabis (derivata)

T40.8

Zatrucie lisergidem [LSD]
Lysergidum [LSD]

T40.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi substancjami psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Psychodisleptica [hallucinogenia] alia et non specificata

T41

Zatrucie środkami znieczulającymi i gazami leczniczymi
Intoxicatio anaestheticis et vaporibus(gas) therapeuticis

T41.0

Zatrucie środkami znieczulającymi podawanymi drogą wziewną
Anaesthetica inhalata

T41.1

Zatrucie środkami znieczulającymi podawanymi dożylnie
Anaesthetica intravenosa

T41.2

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami do znieczulenia ogólnego
Anaesthetica generalia alia et non specificata

T41.3

Zatrucie środkami znieczulającymi stosowanymi miejscowo
Anaesthetica localia

T41.4

Zatrucie środkiem znieczulającym, nieokreślonym
Anaesthetica, non specificata

T41.5

Zatrucie gazami leczniczymi
Vapores (gas) therapeutici

T42

Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona
Intoxicatio medicamentis antiepilepticis, sedativohypnoticis et antiparkinsonicis

T42.0

Zatrucie pochodnymi hydantoiny
Derivata hydantoini

T42.1

Zatrucie iminostilbenami
Iminostilbena

T42.2

Zatrucie imidami kwasu bursztynowego i oksazolidynodionami
Succinimida et oxazolidinediona

T42.3

Zatrucie barbituranami
Barbiturata

T42.4

Zatrucie benzodiazepinami
Benzodiazopina

T42.5

Zatrucie mieszanymi lekami przeciwpadaczkowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Mixturae antiepilepticae, non alibi classificatae

T42.6

Zatrucie innymi lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia

T42.7

Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi, nieokreślonymi
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica, non specificata

T42.8

Zatrucie lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona i innymi lekami działającymi ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni
Medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales alii

T43

Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Intoxicatio medicamentis psychotropicis, non alibi classificatis

T43.0

Zatrucie trójcyklicznymi i czterocyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
Antidepressiva tricyclica et tetracylica

T43.1

Zatrucie przeciwdepresyjnymi inhibitorami monoaminooksydazy
Antidepressiva inhibitores monoamino-oxydasis

T43.2

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami przeciwdepresyjnymi
Antidepressiva alia et non specificata

T43.3

Zatrucie przeciwpsychotycznymi i neuroleptycznymi pochodnymi fenotiazyny
Antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica

T43.4

Zatrucie pochodnymi butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym
Neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica

T43.5

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami przeciwpsychotycznymi i neuroleptycznymi
Antipsychotica et neuroleptica alia et non specificata

T43.6

Zatrucie lekami pobudzającymi układ nerwowy, związanymi z ryzykiem nadużywania
Psychostimulantia cum possibilitate abusus

T43.8

Zatrucie innymi lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Medicamenta psychotropica alia, non alibi classificata

T43.9

Zatrucie lekiem psychotropowym, nieokreślonym
Medicamenta psychotropica, non specificata

T44

Zatrucie lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny
Intoxicatio medicamentis ad systema nervosum autonomicum primum afficientibus

T44.0

Zatrucie środkami blokującymi cholinesterazę
Instrumenta anticholinesterasica

T44.1

Zatrucie innymi lekami parasympatykomimetycznymi [cholinergicznymi]
Parasympathomimetica alia [cholinergica)]

T44.2

Zatrucie lekami blokującymi zwoje, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Medicamenta-inhibitores ganglionici, non alibi classificata

T44.3

Zatrucie innymi lekami parasympatykolitycznymi [antycholinergicznymi i przeciwmuskarynowymi] i spazmolitycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Parasympathicolytica [anticholinergica et antimuscarinica] et spasmolitica alia, non alibi classificata

T44.4

Zatrucie lekami wykazującymi głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Agonistae praedominanter alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.5

Zatrucie lekami wykazującymi głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Agonistae praedominanter beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.6

Zatrucie lekami wykazującymi aktywność antagonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Antagonistae alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.7

Zatrucie lekami wykazującymi aktywność antagonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Antagonistae beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.8

Zatrucie działającymi ośrodkowo środkami blokującymi neurony adrenergiczne, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales, non alibi classificatae

T44.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny
Remedia systema ad nervosum autonomicum primum afficientia alia, non specificata

T45

Zatrucie środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i wpływającymi na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Intoxicatio primum instrumentis systemicis et haematologicis, non alibi classificatis

T45.0

Zatrucie lekami przeciwalergicznymi i przeciwwymiotnymi
Remedia antiallergica et antiemetica

T45.1

Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi i immunosupresyjnymi
Remedia antineoplastica et immunosupressiva

T45.2

Zatrucie witaminami niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Vitamina, non alibi classificata

T45.3

Zatrucie enzymami niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Enzymae, non alibi classificatae

T45.4

Zatrucie żelazem i jego związkami
Ferrum et composita ferri

T45.5

Zatrucie lekami przeciwzakrzepowymi
Anticoagulantia

T45.6

Zatrucie lekami wpływającymi na fibrynolizę
Remedia ad fibrinolysim afficientia

T45.7

Zatrucie antagonistami antykoagulantów, witaminą K i innymi koagulantami
Antagonistae anticoagulantium, vitaminum K et coagulantia alia

T45.8

Zatrucie innymi środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i na składniki krwi
Instrumenta primum systemica et haematologici alia

T45.9

Zatrucie środkiem działającym głównie ogólnoustrojowo i na składniki krwi, nieokreślonym
Instrumenta primum systemica et haematologica, non specificata

T46

Zatrucie środkami działającymi głównie na układ krążenia
Intoxicatio instrumentis ad systema cardiovasculare primum afficientibus

T46.0

Zatrucie pobudzającymi serce glikozydami i lekami o podobnym działaniu
Glycosida cardiostimulantia et remedia actionis simillis

T46.1

Zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe
Inhibitores calcium-canalis

T46.2

Zatrucie innymi lekami przeciwdziałającymi zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Remedia antidysrhythmica alia, non alibi classificata

T46.3

Zatrucie lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Vasodilatatores coronarii, non alibi clasificati

T46.4

Zatrucie inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę
Inhibitores enzymes convertoris anglotensini

T46.5

Zatrucie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Remedia antihypertensiva alia, non alibi classificata

T46.6

Zatrucie lekami przeciwlipidowymi i przeciwmiażdżycowymi
Remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica

T46.7

Zatrucie lekami rozszerzającymi naczynia obwodowe
Vasodilatatores peripherici

T46.8

Zatrucie lekami przeciwżylakowymi, w tym lekami sklerotyzującymi
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes

T46.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na układ krążenia
Instrumenta ad systema cardiovasculare primum afficientia alia et non specificata

T47

Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
Intoxicatio instrumentis ad systema gastrointestinale primum afficientibus

T47.0

Zatrucie antagonistami receptorów histaminowych H2
Antagonistae H2-receptoris histamini

T47.1

Zatrucie innymi lekami alkalizującymi i przeciwdziałającymi wydzielaniu soku żołądkowego
Remedia antacida et anti secretionem gastricam alia

T47.2

Zatrucie lekami przeczyszczającymi drażniącymi
Laxativa stimulantia

T47.3

Zatrucie lekami przeczyszczającymi solnymi i osmotycznymi
Laxativa salina et osmotica

T47.4

Zatrucie innymi środki przeczyszczającymi
Laxativa alia

T47.5

Zatrucie środkami ułatwiającymi trawienie
Digestiva

T47.6

Zatrucie lekami przeciwbiegunkowymi
Remedia antidiarrhoeica

T47.7

Zatrucie środkami wymiotnymi
Emetica

T47.8

Zatrucie innymi środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
Instrumenta ad systema gastrointestinale primum afficientia alia

T47.9

Zatrucie środkiem działającym głównie na układ pokarmowy, nieokreślonym
Instrumenta systema ad gastrointestinale primum afficientia, non specificata

T48

Zatrucie środkami działającymi głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
Intoxicatio instrumentis ad textum muscularem non striatum et striatum (sceletalem) et systema respiratorium primum afficientibus

T48.0

Zatrucie lekami działającymi pobudzająco na macicę
Remedia oxytocica

T48.1

Zatrucie środkami rozluźniającymi mięśnie szkieletowe [środkami blokującymi neurony mięśniowe]
Relaxantia textus muscularis sceletalis [inhibitores neuromusculares]

T48.2

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na mięśnie
Instrumenta musculos primum afficientia alia et non specificata

T48.3

Zatrucie lekami przeciwkaszlowymi
Antitussiva (remedia)

T48.4

Zatrucie lekami wykrztuśnymi
Expectorantia (remedia)

T48.5

Zatrucie lekami stosowanymi w przeziębieniu
Remedia contra frigus commune

T48.6

Zatrucie lekami przeciwastmatycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Antiasthmatica, non alibi classificata

T48.7

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na układ oddechowy
Instrumenta systema ad respiratorium primum afficientia alia et non specificata

T49

Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami stosowanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii
Intoxicatio instrumentis localibus ad cutem et tunicam mucosam primum afficientibus et intoxicatio remediis ophthalmologicis, otorhinolaryngologicis et dentalibus

T49.0

Zatrucie lekami przeciwgrzybiczymi, przeciwzapalnymi i przeciwzakaźnymi stosowanymi miejscowo, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Remedia antifungalia, antiinfectiva et antiinflammatoria localia, non alibi classificata

T49.1

Zatrucie lekami przeciwświądowymi
Instrumenta antipruriginosa

T49.2

Zatrucie środkami ściągającymi i detergentami
Instrumenta adstrigentia et detergentes locales

T49.3

Zatrucie środkami działającymi zmiękczająco, łagodząco i ochronnie
Instrumenta emollientia, demulcentia et protegenita

T49.4

Zatrucie środkami keratolitycznymi, keratoplastycznymi i innymi preparatami do leczenia włosów
Keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alii

T49.5

Zatrucie lekami i preparatami okulistycznymi
Remedia et praeparatus ophthalmologici

T49.6

Zatrucie lekami i preparatami laryngologicznymi
Remedia et praeparatus otorhinolaryngologici antiinfectivi

T49.7

Zatrucie lekami stomatologicznymi stosowanymi miejscowo
Remedia dentalia, ad usum localem

T49.8

Zatrucie innymi środkami stosowanymi miejscowo
Instrumenta localia alia

T49.9

Zatrucie środkiem stosowanym miejscowo, nieokreślonym
Instrumentum locale, non specificatum

T50

Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Intoxicatio diureticis et remediis aliis non specificatis, medicamentis et substantiis biologicis

T50.0

Zatrucie mineralokortykoidami i ich antagonistami
Mineralocorticoidae et antagonistae eorum

T50.1

Zatrucie lekami moczopędnymi [diuretykami] pętlowymi
Remedia diuretica ad ansam nephriticam afficientia

T50.2

Zatrucie inhibitorami anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydami i innymi lekami moczopędnymi
Inhibitores carbo-anhydrasis, benzothiadiasida et remedia diuretica alia

T50.3

Zatrucie elektrolitami i środkami regulującymi gospodarkę wodną i kaloryczną
Instrumenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica

T50.4

Zatrucie lekami wpływającymi na przemianę kwasu moczowego
Remedia ad metabolismum acidi urici afticientia

T50.5

Zatrucie lekami obniżającymi łaknienie
Deprimentia appetitus

T50.6

Zatrucie odtrutkami i związkami chelatującymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Antidota et instrumenta chelatica, non alibi classificata

T50.7

Zatrucie lekami analeptycznymi i antagonistami receptorów opioidowych
Analeptica et antagonistae receptorum opiaticorum

T50.8

Zatrucie środkami diagnostycznymi
Agentes diagnostici

T50.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia, non specificata

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.