Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S20

Powierzchowny uraz klatki piersiowej
Laesio traumatica thoracis superficialis

S20.0

Stłuczenie piersi
Contusio mammae

S20.1

Inne i nieokreślone powierzchowne urazy piersi
Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae et non specificatae

S20.2

Stłuczenie klatki piersiowej
Contusio thoracis

S20.3

Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej
Laesiones trumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae

S20.4

Inne powierzchowne urazy tylnej ściany klatki piersiowej
Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae

S20.7

Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej
Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices

S20.8

Powierzchowny uraz innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificarum superficialis

S21

Otwarta rana klatki piersiowej
Vulnus apertum thoracis

S21.0

Otwarta rana piersi
Vulnus apertum mammae

S21.1

Otwarta rana przedniej ściany klatki piersiowej
Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S21.2

Otwarta rana tylnej ściany klatki piersiowej
Vulnus apertum parietis thoracis posterioris

S21.7

Liczne otwarte rany klatki piersiowej
Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia

S21.8

Otwarta rana innych części klatki piersiowej
Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S21.9

Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona
Vulnus apertum thoracis, parte non specificata

S22

Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
Fractura costae(costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis

S22.0

zamknięte
Fractura vertebrae thoracalis

S22.0

Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
Fractura vertebrae thoracalis

S22.1

Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.1

otwarte
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.2

Złamanie mostka
Fractura sterni

S22.3

Złamanie żebra
Fractura costae

S22.4

Liczne złamania żeber
Fracturae costarum multiplices

S22.5

Klatka piersiowa cepowata
Thorax fluitans

S22.8

Złamanie innych elementów rusztowania kostnego klatki piersiowej
Fractura ossium thoracis aliorum

S22.9

Złamanie elementów rusztowania kostnego klatki piersiowej, część nieokreślona
Fractura ossis thoracis, parte non specificata

S23

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

S23.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis

S23.1

Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa
Luxatio vertebrae thoracalis

S23.2

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
Luxatio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S23.3

Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa
Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S23.4

Skręcenie i naderwanie żeber i mostka
Distorsio et distensio costarum et sterni

S23.5

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
Distorsio et distensio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S24

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

S24.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis

S24.1

Inne i nieokreślone urazy odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae et non specificatae

S24.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis

S24.3

Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis

S24.4

Uraz nerwów współczulnych w odcinku piersiowym
Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium

S24.5

Uraz innych nerwów klatki piersiowej
Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum

S24.6

Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
Laesio traumatica nervi thoracalis, non specificata

S25

Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Laesio traumatica vasorum thoracis

S25.0

Uraz odcinka piersiowego aorty
Laesio traumatica aortae thoracalis

S25.1

Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej
Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae

S25.2

Uraz żyły głównej górnej
Laesio traumatica venae cavae superioris

S25.3

Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej
Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae

S25.4

Uraz naczyń płucnych
Laesio traumatica vasorum pulmonalium

S25.5

Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych
Laesio traumatica vasorum intercostalium

S25.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium

S25.8

Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum

S25.9

Uraz nieokreślonych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Laesio traumatica vasis thoracis, non specificati

S26

Uraz serca
Laesio traumatica cordis

S26.0

Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego
Laesio traumatica cordis cum haemopericardio

S26.8

Inne urazy serca
Laesiones traumaticae cordis aliae

S26.9

Uraz serca, nieokreślony
Laesio traumatica cordis, non specificata

S27

Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum, non specificatorum

S27.0

bez otwartej rany do jamy klatki piersiowej
Pneumotorax traumaticus

S27.0

Urazowa odma opłucnowa
Pneumotorax traumaticus

S27.1

z otwartą raną do jamy klatki piersiowej
Haemothorax traumaticus

S27.1

Urazowy krwotok do jamy opłucnowej
Haemothorax traumaticus

S27.2

Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej
Haemopneumothorax traumaticus

S27.3

Inne urazy płuca
Laesiones traumatica pulmonis aliae

S27.4

Uraz oskrzela
Laesio traumatica bronchi

S27.5

Uraz tchawicy piersiowej
Laesio traumatica partis tracheae thoracalis

S27.6

Uraz opłucnej
Laesio traumatica pleurae

S27.7

Liczne urazy narządów klatki piersiowej
Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices

S27.8

Uraz innych określonych narządów klatki piersiowej
Laesio traumatica organorum thoracis aliorum, specificatorum

S27.9

Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej
Laesio traumatica organi thoracis, non specificati

S28

Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki piersiowej
Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis

S28.0

Zmiażdżenie klatki piersiowej
Conquassatio thoracis

S28.1

Amputacja urazowa części klatki piersiowej
Amputatio traumatica partis thoracis

S29

Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej
Laesiones traumaticae thoracis aliae et non specificatae

S29.0

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej
Laesio traumatica muculi et tendinis thoracis

S29.7

Liczne urazy klatki piersiowej
Laesiones traumaticae thoracis multiplices

S29.8

Inne określone urazy klatki piersiowej
Laesiones traumaticae thoracis aliae, specificatae

S29.9

Nieokreślony uraz klatki piersiowej
Laesio traumatica thoracis, non specificata

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.