Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

S00-S09

Urazy głowy

S10-S19

Urazy szyi

S20-S29

Urazy klatki piersiowej

S30-S39

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

S30

Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

S30.0

Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy
Contusio lumbi et pelvis

S30.1

Stłuczenie ściany brzucha
Contusio parietis abdominis

S30.2

Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych
Contusio genitaliorum externorum

S30.7

Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S30.8

Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales aliae

S30.9

Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, non specificata

S31

Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

S31.0

Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
Vulnus apertum lumbi et pelvis

S31.1

Otwarta rana ściany brzucha
Vulnus apertum parietis abdominis

S31.2

Otwarta rana prącia
Vulnus apertum penis

S31.3

Otwarta rana moszny i jąder
Vulnus apertum scroti et testis

S31.4

Otwarta rana pochwy i sromu
Vulnus apertum vaginae et vulvae

S31.5

Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych
Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum

S31.7

Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Vulnera aperta abdominis, lumbi et pelvis multiplicia

S31.8

Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha
Vulnus apertum partium abdominis aliarum et non specificatarum

S32

Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S32.0

zamknięte
Fractura vertebrae lumbalis

S32.0

Złamanie kręgów odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Fractura vertebrae lumbalis

S32.1

Złamanie kości krzyżowej
Fractura ossis sacri

S32.1

otwarte
Fractura ossis sacri

S32.2

Złamanie kości guzicznej
Fractura coccygis

S32.3

Złamanie kości biodrowej
Fractura ossis ilii

S32.4

Złamanie panewki stawu biodrowego
Fractura acetabuli

S32.5

Złamanie kości łonowej
Fractura ossis pubis

S32.7

Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices

S32.8

Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Fractura partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis

S33.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica

S33.1

Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Luxatio vertebrae lumbalis

S33.2

Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego
Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei

S33.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Luxatio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33.4

Urazowe rozerwanie spojenia łonowego
Ruptura traumatica symphisis pubis

S33.5

Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Distorsio et distensio columnae lumbalis

S33.6

Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego
Distorsio et distensio articuli sacroilici

S33.7

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Distorsio et distensio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S34

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

S34.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego
Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis

S34.1

Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego
Laesio traumatica medullae spinalis lumbalis alia

S34.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego
Laesio traumatica radicis nervi spinalis lumbalis et sacralis

S34.3

Uraz ogona końskiego
Laesio traumatica caudae equinae

S34.4

Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
Laesio traumatica plexus lumbosacralis

S34.5

Uraz nerwów współczulnych w odcinku lędźwiowym i krzyżowym oraz w miednicy
Laesio traumatica nervi sympathetici lumbalis, sacralis et pelvici

S34.6

Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis

S34.8

Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum

S35

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

S35.0

Uraz części brzusznej aorty
Laesio traumatica aortae abdominalis

S35.1

Uraz żyły głównej dolnej
Laesio traumatica venae cavae inferioris

S35.2

Uraz pnia trzewnego lub tętnicy krezkowej
Laesio traumatica arteriae coeliacae sive mesentericae

S35.3

Uraz żyły wrotnej i śledzionowej
Laesio traumatica venae portae sive splenicae

S35.4

Uraz naczyń krwionośnych nerki
Laesio traumatica vasorum renis

S35.5

Uraz naczyń krwionośnych biodrowych
Laesio traumatica vasorum iliacorum

S35.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium

S35.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum

S35.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu lub miednicy
Laesio traumatica vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis, non clasificati

S36

Uraz narządów jamy brzusznej
Laesio traumatica organorum intraabdominalium

S36.0

Uraz śledziony
Laesio traumatica lienis

S36.0

bez otwartej rany do jamy brzusznej
Laesio traumatica lienis

S36.1

z otwartą raną do jamy brzusznej
Laesio traumatica hepatis sive vesicae felleae

S36.1

Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego
Laesio traumatica hepatis sive vesicae felleae

S36.2

Uraz trzustki
Laesio traumatica pancreatis

S36.3

Uraz żołądka
Laesio traumatica ventriculi

S36.4

Uraz jelita cienkiego
Laesio traumatica intestini tenuis

S36.5

Uraz okrężnicy
Laesio traumatica coli

S36.6

Uraz prostnicy
Laesio traumatica recti

S36.7

Uraz licznych narządów jamy brzusznej
Laesio traumatica organorum intraabdominalium multiplicium

S36.8

Uraz innych narządów jamy brzusznej
Laesio traumatica organorum intraabdominalium aliorum

S36.9

Uraz nieokreślonego narządu jamy brzusznej
Laesio traumatica organi intraabdominalis non specificati

S37

Uraz narządów miednicy i narządów układu moczowego
Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis

S37.0

bez otwartej rany do jamy brzusznej
Laesio traumatica renis

S37.0

Uraz nerki
Laesio traumatica renis

S37.1

z otwartą raną do jamy brzusznej
Laesio traumatica ureteris

S37.1

Uraz moczowodu
Laesio traumatica ureteris

S37.2

Uraz pęcherza moczowego
Laesio traumatica vesicae urinariae

S37.3

Uraz cewki moczowej
Laesio traumatica urethrae

S37.4

Uraz jajnika
Laesio traumatica ovarii

S37.5

Uraz jajowodu
Laesio traumatica tubae uterinae

S37.6

Uraz macicy
Laesio traumatica uteri

S37.7

Uraz licznych narządów miednicy
Laesio traumatica organorum pelvis multiplicium

S37.8

Uraz innych narządów miednicy
Laesio traumatica organorum pelvis aliorum

S37.9

Uraz nieokreślonego narządu miednicy
Laesio traumatica organi pelvis, non specificati

S38

Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica

S38.0

Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych
Conquassatio genitaliorum externorum

S38.1

Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S38.2

Amputacja urazowa zewnętrznych narządów płciowych
Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S38.3

Amputacja urazowa innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Amputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S39

Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae et non specificatae

S39.0

Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis

S39.6

Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy
Laesio traumatica organorum intraabdominalium cum organis pelvis

S39.7

Inne liczne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis multiplices aliae

S39.8

Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae, specificatae

S39.9

Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, non specificata

S40-S49

Urazy barku i ramienia

S50-S59

Urazy łokcia i przedramienia

S60-S69

Urazy nadgarstka i ręki

S70-S79

Urazy biodra i uda

S80-S89

Urazy kolana i podudzia

S90-S99

Urazy stawu skokowego i stopy

T00-T07

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T08-T14

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała

T15-T19

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała

T20-T25

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca

T26-T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

T29-T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33-T35

Odmrożenie

T36-T50

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T51-T65

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

T66-T78

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

T80-T88

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T90-T98

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.